padre-pio-eucharist.jpg

Tajomstvo svätých - 5 modlitieb k Ježišovi v Eucharistii, ktoré majú veľkú moc

5,242
Zuzana Smatanová
AltKAT

Všetci svätí jednomyseľne sústreďujú svoj život na Ježiša v Eucharistii. Niektorí z nich vo svojej hlbokej vnútornej oddanosti zložili modlitby, ktoré nám môžu poslúžiť ako príklad. Päť nižšie uvedených modlitieb nám pomôže ak presne nevieme akými slovami sa máme modliť. Aj dnes sa ti možno niektorá z nich zíde!

 

1) Svätý Ignác z Loyoly – Anima Christi (Duša Kristova, posväť ma)

„Duša Kristova, posväť ma; Telo Kristovo spas ma; Krv Kristova napoj ma; voda z boku Kristovho obmy ma. Umučenie Kristovo posilni ma; ó dobrotivý Ježiš vyslyš ma; do svojich svätých rán skry ma, nedaj mi odlúčiť sa od teba, pred zlým nepriateľom chráň ma, v hodinu smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe, aby som ťa chválil, s tvojimi svätými na veky vekov. Amen.“ 

 

2) Svätá Katarína Sienská – Modlitba k Ježišovi v Eucharistii

Ó, bezhraničná láska! Dávaš nám, Ty pravý Boh a pravý človek, seba samého za pokrm, aby sme ako pútnici v tomto pozemskom živote nepadli pod ťarchou svojich slabostí, ale vždy sa posilňovali Tebou – nebeským pokrmom.

Nevďačný človeče! Čo ti to zanechal tvoj Boh? Dal ti samého seba, On, pravý Boh a pravý človek, ukrytý pod spôsobom belostného chleba.

Ó, ohnisko lásky! Nie dosť, že si nás stvoril na svoj obraz a podobu a milostivo nás očistil a obnovil Krvou svojho Syna; Ty sa nám dávaš za pokrm v celom svojom Božskom bytí, dokonalý Boh. Čo Ťa k tomu vedie? Nič, iba Tvoja milosrdná láska; ´bláznovstvo´ Tvojho Kríža!

 

3) Svätý Bonaventúra – Daj, nech moja duša neustále žízni po Tebe

Prenikni, ó najsladší Pane Ježišu Kriste, najtajnejšie zákutia mojej duše uzdravujúcimi ranami svojej lásky, opravdivým pokojom a najsvätejším milosrdenstvom, aby sa moja duša rozplývala túžbou po Tebe, aby dychtila po Tvojich nádvoriach a chcela byť navždy iba s Tebou.

Daj, nech moja duša neustále žízni po Tebe, Ty chlieb anjelský, osvieženie pre duše, náš každodenný duchovný pokrm, majúci v sebe všetku sladkosť, vôňu a oblažujúcu príchuť.
Nech moje srdce neustále túži po chlebe, ktorý nám dávaš Ty, ku ktorému s túžbou vzhliadajú anjeli. Kiežby sa najtajnejšie zákutia mojej duše naplnili ľúbeznosťou tvojej vône.

Nech moje srdce neustále žízni po Tebe, prameni života, múdrosti a poznania, po prameni večného svetla, po prívale potechy a bohatstva v dome nášho Boha. Kiežby Ťa moje srdce vytrvalo hľadalo, našlo, utiekalo sa k Tebe, premýšľalo o Tebe, hovorilo o Tebe; kiežby robilo všetko na chválu a slávu Tvojho mena, s pokorou, láskou, potechou a vytrvalosťou až do konca.

Pane, buď vždy mojou nádejou, dôverou, mojou potechou, radosťou, mojím odpočinkom a stíšením, mojím pokojom, sladkou a ľúbeznou vôňou; mojím pokrmom a občerstvením; mojím útočiskom a oporou, mojou múdrosťou, mojím dedičným podielom a pomocou, mojím pokladom, ku ktorému sa ustavične vinie moja myseľ a srdce a v ktorom sa natrvalo zakoreňujú. Amen.  

         

4) Svätý Páter Pio – Modlitba po svätom prijímaní

Zostaň so mnou, Pane, potrebujem aby si bol stále pri mne, aby som na Teba nezabúdal. Vieš s akou ľahkosťou Ťa zanedbávam. 

Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebujem Tvoju silu, aby som tak často neklesal na duchu a neupadal do hriechu.

Zostaň so mnou, Pane, Ty si môj život a bez Teba som ako pustá zem bez vody.

Zostaň so mnou, Pane, Ty si moje svetlo a bez Teba blúdim vo tmách.

Zostaň so mnou, Pane, a ukazuj mi svoju vôľu.

Zostaň so mnou, Pane, lebo potrebujem počuť tvoj hlas aby som Ťa mohol nasledovať.

Zostaň so mnou, Pane, chcem Ťa milovať vrúcnou láskou a byť stále v Tvojej blízkosti.

Zostaň so mnou, Pane; viem že chceš aby som ti zostal verný, no bez Teba to nedokážem.

Zostaň so mnou, Pane; kiežby Ti moja úbohá duša poslúžila ako miesto útechy, ako útočisko Lásky.

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil; život ubieha, približuje sa smrť, súd a večnosť. Potrebujem si neustále obnovovať silu, aby som na tejto ceste nezastal, a práve preto potrebujem Teba. Zvečerieva sa a blíži sa smrť; bojím sa temnoty, pokušení, suchopárnosti, kríža, súženia. Ó, ako Ťa len potrebujem, Ježišu, v tomto temnom vyhnanstve!

Zostaň dnes večer so mnou, Ježišu, potrebujem Ťa v tomto živote plnom nebezpečenstiev. Daj mi, Pane, spoznať Ťa, ako Ťa spoznali Tvoji učeníci pri lámaní chleba; aby mi sväté prijímanie bolo vždy svetlom, ktoré rozptýli každú temnotu, silou, ktorá ma povzbudí, jedinečnou radosťou môjho srdca.

Zostaň so mnou, Pane, lebo v hodine svojej smrti chcem byť zjednotený s Tebou, ak aj nie skrze sväté prijímanie, tak aspoň skrze Tvoje milosrdenstvo a lásku. 

Zostaň so mnou, Pane, lebo po Tebe jedinom túžim, po Tvojej láske, Tvojej milosti, Tvojej vôli, Tvojom srdci, Tvojom Duchu, lebo Ťa nadovšetko milujem a nepotrebujem žiadnu inú odmenu, len aby som Ťa dokázal čoraz väčšmi milovať. S neochvejnou láskou Ťa chcem milovať celým svojím srdcom tu na zemi a pokračovať tak už v dokonalej láske po celú večnosť. Amen.

 

5) Svätý Alfonz Mária de Liguori – Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti

Môj Pane Ježišu Kriste, ktorý preukazuješ ľuďom nesmiernu lásku tým, že dňom i nocou prebývaš v tejto Najsvätejšej Sviatosti, plný milosrdenstva a lásky, trpezlivo čakáš, pozývaš a prijímaš každého kto Ťa príde navštíviť, verím, že si prítomný vo Sviatosti Oltárnej.  

Vzdávam Ti chválu z hlbín svojej ničotnosti a ďakujem Ti za všetky milosti, ktorými ma zahŕňaš, najmä za milosť možnosti prijímať Ťa v tejto Sviatosti, za milosť že mi dávaš svoju Najsvätejšiu Matku Máriu, ako tú, ktorá sa za mňa mocne prihovára a za to, že ma vytrvalo voláš k sebe do chrámu.

Vzdávam úctu Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu, plnému lásky a ďakujem Ti za tento veľký dar; chcem odčiňovať urážky, ktorých sa tvoji nepriatelia dopúšťajú voči Tebe, prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti, ktorá nech je zvelebovaná vo všetkých svätostánkoch sveta odteraz až naveky.

Ježišu môj, z celého srdca Ťa milujem a ľutujem, že som toľkokrát urazil Tvoju nekonečnú dobrotu. Milostivo mi pomáhaj, aby som Ťa už viac neurážal. Taký úbohý, aký som práve v tejto chvíli, sa Ti celý zasväcujem.

Odovzdávam Ti celú svoju vôľu, svoje náklonnosti, túžby a všetko čo mám. Odteraz Pane rob so mnou všetko podľa svojej vôle. Prosím Ťa len o Tvoju lásku, o dar vytrvalosti vo viere až dokonca a o úprimnú snahu plniť Tvoju vôľu. Zverujem Ti aj duše v očistci, najmä tie čo si uctievali Najsvätejšiu Sviatosť a Preblahoslavenú Pannu Máriu a prosím aj za všetkých úbohých hriešnikov.

Napokon, môj drahý Spasiteľu, všetky svoje prosby pripájam k prosbám Tvojho láskyplného Srdca a takto zjednotené ich obetujem Tvojmu Otcovi, ktorý je vo večnosti, aby ich pre Tvoje meno a pre Tvoje zásluhy prijal a vypočul. Amen.