Screen_Shot_2018-10-19_at_9.28.23_AM-810x500.jpg

Abp. Viganò: Vigo: pozvanie anglikánskej "biskupky" pápežom Františkom signalizuje jeho zámer "svätiť" ženy

116
Kultúra smrti

Arcibiskup Carlo Maria Viganò vyhlásil, že pápež František’ pozval anglikánsku prelátku, aby pred Radou kardinálov hovorila o “rodovej rovnosti a úlohe žien v Cirkvi”, čo signalizuje jeho zámer nakoniec “vysvätiť” ženy.

V správe, ktorú arcibiskup Viganò zverejnil v utorok na X, napísal: “Bergoglio má v úmysle zásadne zmeniť koncepciu svätenia a popri kňazstve (vyhradenom pre mužov) postaviť aj formy ‘neordinovanej’ služby pre ženy s cieľom ich sviatostného vysvätenia.”

Vatikánsky informátor predvídal námietku, že František “nechce, aby ženy boli diakonkami alebo kňazkami, a už vôbec nie biskupkami, a že ide o špekulácie, ktoré vyslovujú tí, čo zasievajú rozdelenie medzi veriacimi.”

“Ak je to tak, prečo Bergoglio pozval anglikánsku ‘biskupku,’ t. j, heretickú, schizmatickú, neplatne vysvätenú ženu, na zasadnutie Rady kardinálov, aby hovorila o ‘rodovej rovnosti a úlohe žien v Cirkvi’?"”, pochyboval.

S arcibiskupovým’hodnotením sa stotožňujediakon Nick Donnelly, ktorý napísal v súvislosti sprov. Jo Bailey Wellsovej’ prítomnosti pred pápežom a C9, že katolíci “nemôžu’mať silnejší signál, že Bergoglio plánuje falošné svätenie diakoniek, s trajektóriou smerujúcou k falošnému sväteniu žien za kňazky a biskupky.”

Wells, “biskup” Anglikánskej cirkvi, ktorý bol označený za “priekopníka v šírení rovnosti medzi pohlaviami,” v pondelok predniesol prejav pred pápežom Františkom a jeho Radou kardinálov.

Skupina C9 – ako je táto skupina známa – pokračuje v skúmaní “úlohy žien v Cirkvi,” témy, o ktorej začala diskutovať v decembri 2023. Načasovanie týchto diskusií je významné vzhľadom na to, že v predbežnej správe o synodalite z roku 2023 Synoda o synodalite zdôraznila “naliehavú” výzvu na zmenu kánonického práva, aby sa umožnilo viac ženských riadiacich úloh.

Člen Synody o synodalite s hlasovacím právom laikov sdelilv minulom roku, že “veľký počet biskupov” je teraz “pripravený podniknúť jasné kroky” k “ordinácii” žien prostredníctvom diskusie o “diakonkách.”

Helena Jeppesenová-Spuhlerová, členka švajčiarskej delegácie na Európskom zhromaždení synody”spresnila, že hoci si nemyslí, že “ženy kňazky” sú teraz možné, vidí, že možnosť “vysvätenia žien” do diakonátu je na stole.

“V súčasnosti existuje veľký počet biskupov, ktorí sú pripravení podniknúť jasné kroky,” povedal Jeppesen. “Kňazstvo žien nebude zavedené okamžite, ale o diakonáte žien by sa malo vážne diskutovať na zhromaždení v Ríme.” 

Ohľadne “úlohy žien” v Katolíckej cirkvi vo všeobecnosti Jeppesen povedal, že “prakticky vo všetkých správach o jednotlivých krajinách sa jasne ukázalo, že Cirkev musí konečne napredovať.”

Katolíci z radov klerikov i laikov vyjadrili obavy, že výzva Synody o synodalite”na zvýšenie počtu žien v riadení môže signalizovať zámer cirkevnej hierarchie”vysväcovať”ženy. Kampaň za “diakonky” pokračuje skutočne získava hlasnú podporu popredných členov synody, čoho dôkazom je aj kardinál Blase Cupich, ktorý sa zasadzuje za uznanie žien “pastoriek”, ktoré už “slúžia na čele komunít, pretože nemajú dostatok kňazov.”

Pápež František v auguste 2016 zriadil 12-člennú komisiu na preskúmanie otázky “diakoniek” a v komisii bol aj popredný zástanca “vysvätenia” žien do diakonátu. S ďalšou komisiou, ktorá bola potom zostavená v roku 2020, sa v správe zo synody v roku 2023 požadovalo, aby výsledky oboch štúdií boli predstavené na zasadnutiach synody v októbri 2024. 

Teológ a liturgik dr. Peter Kwasniewski vo svojej knihe Kristovi služobníci vysvetlil, že nielen “ženy kňazi”, ale aj “ženy diakonky” sú nemožné, pretože “všetky liturgické služby vo svätyni Cirkvi predstavujú Krista, najvyššieho ‘diakona.’”

Kwasniewski zdôraznil, že menšie rády, vrátane diakonátu, nemožno oddeliť od kňazstva, ale “usporiadať dušu menšieho klerika postupne k prípadnému prijatiu samotného posvätného kňazstva, pripraviť ho nielen na prirodzenej úrovni prostredníctvom plnenia posvätných povinností, ale nadprirodzene prostredníctvom duchovného udelenia kňazskej moci.”

Kým v nebi existuje hierarchia čisto “svätosti,” na zemi “musíme kráčať podľa videnia znakov [Boha], ktoré formujú a usmerňujú našu vieru,”; a “bolo by nielen zavádzajúce, ale aj falošné, keby sa v Cirkvi na zemi ustanovili znaky cirkevného riadenia…ktoré by neobsahovali výslovný odkaz na Bohočloveka,” vysvetlil Kwasniewski.

Túto pravdu potvrdil aj pápež Ján Pavol II, keď v apoštolskom liste z roku 1994 odsúdil pokusy o “svätenie žien” Ordinatio Sacerdotalis, keď napísal: “Vyhlasujem, že Cirkev nemá nijakú právomoc udeľovať kňazské svätenie ženám a že tento úsudok majú definitívne zastávať všetci veriaci Cirkvi’.” 

Tento list, vysvetlil bývalý prefekt CDF kardinál Gerhard Müller, sa týka aj diakonátu a vyjadruje “dogmu” katolíckej viery.

Dalej poznamenal, že “nemožnosť, aby žena platne prijala sviatosť svätenia v každom z troch stupňov [diakon, kňaz, biskup], je pravda obsiahnutá v Zjavení, a preto je neomylne potvrdená Magistériom Cirkvi’a predložená ako hodná viery.”