Archbishop

Limský arcibiskup tvrdí, že Ježiš zomrel ako laik bez prinesenia obety

180
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Arcibiskup hlavného mesta Peru, Limy, Carlos Castillo Mattasoglio, bude mať čo robiť, aby vysvetlil svoje poznámky z predvianočnej sv. omše, ktoré sú v rozpore s učením Katolíckej cirkvi o Ježišovej smrti.

Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKc) potvrdzuje, že Ježiš je "pravým kňazom", ktorého smrť je "vykupiteľskou obetou". Castillo napriek tomu 19. decembra povedal, že Ježiš zomrel ako "laik" a urobil tak bez toho, aby "priniesol obetu": "A Ježiš nezomrel prinášajúc obetu ´holocaustu´ (historicky: obetný dar u Židov, ktorý mal úplne celý zhorieť na oltári, pozn. prekl.), ale zomiera ako zavraždený laik, na čo sa rozhoduje nereagovať z pomsty, ale akceptuje kríž, aby nám tak odovzdal znak života", povedal abp. počas sv. omše v limskej katedrále. "Zomiera ako laik, ktorý dáva nádej ľudstvu, zomiera ako ľudská bytosť, taká ako ste vy všetci tu prítomní, a my tiež, pretože nemôžeme byť kňazmi bez toho, aby sme boli ako laici najprv pokrstení." Castillo uviedol, že "slovo laik pochádza z výrazu ´laos´, čo znamená ľudia. A Boh chce posväcovať svoj ľud, "a ak sme tu, je to preto, aby sme tomuto ľudu poslúžili."

 

Prelát pripomenul, že Boh prisľúbil Izraelu, že z neho "vyrastie výhonok, ktorý má byť Spasiteľom, Záchrancom": "Kňazi však nemali reprezentovať spásu, ale mal to byť laik, ako boli aj králi, ktorí boli laici z kmeňa Júdovho. Hovorím to aj pre našich bratov kňazov, ktorí sú tu prítomní. Sme služobníkmi Božieho ľudu, takže z vás (z ľudu) vystúpi niekto, kto je nádejou, rovnako ako je aj Ježiš nádejou." To, čo abp. povedal o Ježišovi, ako o laikovi, ktorý zomrel bez obetovania sa, je v rozpore s náukou Katolíckej cirkvi. V 4 až 10 kapitole Listu Hebrejom sa Židom zoširoka vysvetľuje ako sa Kristus, známy ako príslušník kmeňa Júdovho, a nie potomok Árona z kmeňa Léviho, z ktorého ako z jediného mohli byť podľa Mojžišovského zákona kňazi, v skutočnosti stal naším Najvyšším Veľkňazom, ktorý sa odovzdáva ako obeta na odpustenie hriechov, a to raz a navždy. Katechizmus Katolíckej cirkvi, publikovaný v roku 1992 počas pontifikátu Jána Pavla II jasne stanovuje cirkevnú náuku o Kristovom kňazstve a Jeho obete.

 

V § 1545 KKc sa píše: "Kristova vykupiteľská obeta je jediná; uskutočnila sa raz navždy. A predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete Cirkvi. To isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňazstve: sprítomňuje sa prostredníctvom služobného kňazstva, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť Kristovho kňazstva. „A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní však sú jeho služobníci.“ § 1545 nám pripomína, čo sv. Tomáš Akvinský, Učiteľ Cirkvi, uviedol vo svojom komentári k Listu Hebrejom, kde tvrdí: „A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní však sú jeho služobníci.“ Učiteľ Cirkvi je ten svätý, ktorý je vďaka svojej učenosti a vážnosti dôležitým učiteľom viery pre katolíckych veriacich všetkých čias.  

 

V § 1546 KKc stojí, že Kristus je "Kňazom, Prorokom a Kráľom". 

 

§ 1548 ustanovuje, že "v ekleziálnej službe vysväteného služobníka je prítomný vo svojej Cirkvi sám Kristus ako hlava svojho tela, pastier svojho stáda, veľkňaz vykupiteľskej obety a učiteľ pravdy. 

Pápež František počas vysviacky 13 kňazov v máji 2014 povedal, že sú "konfigurovaní podľa Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, čo znamená, že budú vysvätení za pravých kňazov Nového zákona". "S týmto titulom, ktorý ich zjednocuje s ich biskupmi v kňazstve, budú ohlasovateľmi evanjelia, pastiermi Božieho ľudu, budú viesť bohoslužby, najmä slávenie Pánovej obety." V apríli 2016 pápež František vysvätil 11 kňazov a povedal im, že "Najvyšší Kňaz, Ježiš Kristus, si vybral niekoľkých učeníkov, ktorí mali v Cirkvi vykonávať v Jeho mene kňazský úrad pre dobro ľudu; mali pokračovať v Jeho osobnom poslaní Učiteľa, Kňaza a Pastiera". 

 

DISKUSIA k článku