thumbnail_Ressurection_Buddhist_Monk-10-810x500.jpg

Katolícky kostol v Oregone umožňuje budhistickým mníchom viesť "meditáciu" pred oltárom

73
Kultúra smrti
  • Tibetskí budhistickí mnísi viedli meditáciu v katolíckom kostole v Oregone.
  • Mnísi vykonávali inštrukcie a modlitby vo svätyni pred oltárom.
  • Farníci boli znepokojení neúctou ku Kristovi a zmiešaním praktík.
  • Katolícka farnosť hostila budhistických mníchov na vyučovaní nekresťanských praktík.

Tibetskí budhistickí mnísi poučovali katolíkov o svojich náboženských praktikách a viedli ich v nekresťanských spevoch v katolíckom kostole v Oregone.  

Dňa 26. júna 2024 bolo do katolíckej farnosti Resurrection v meste Tualatin v štáte Oregon pozvaných päť budhistických mníchov. Podľa farára farnosti, otca Billa Moisanta, mnísi, ktorých nemenuje, prišli z kláštora Gaden Šartse v južnej Indii a sú nasledovníkmi dalajlámu. Fotografie ukazujú, že dvaja z nich predniesli malej skupine prevažne starších katolíkov prezentáciu o budhistickej “meditácii” a viedli modlitbu v lodi kostola.  

Znepokojený farník, ktorý sa zúčastnil na podujatí a poskytol LifeSiteNews fotografie a videozáznam, odsúdil, že budhistickí mnísi vykonávali svoje inštrukcie, spevy a modlitby vo svätyni pred oltárom a v blízkosti svätostánku. Taktiež ho zarmútila nepravdivá charakteristika Krista vyjadrená v priebehu podujatia a zjavná neúcta ku Kristovmu utrpeniu.  

“Náš Pán bol prirovnaný k Budhovi ako veľkému učiteľovi, čo je teologicky nepresné a urážlivé tvrdenie,” povedal pre LifeSiteNews prostredníctvom e-mailu.   

“V prezentácii sa zdôrazňovali budhistické meditačné techniky na útek od utrpenia, pričom sa zrejme ignorovalo Kristovo utrpenie a smrť na kríži.”  

Čítajte: Katolícky kostol v Portlande hostí tibetských budhistických mníchov na prednáške o nekresťanskej meditácii

Katolícka farnosť Vzkriesenia hostí budhistických mníchov, aby poučili farníkov o budhistických praktikách. Kredit: znepokojený farník

Svedok uviedol, že farníci sa venovali mníchom bez toho, aby vyjadrili obavy z konfliktov medzi budhistickými praktikami a katolíckou vierou. Rovnako ho znepokojilo, že toto stretnutie sa skončilo budhistickou modlitbou a obetovaním úmyslov, čo podľa neho znamenalo “ďalšie rozmazanie” hraníc medzi katolíckymi a budhistickými praktikami.”  

“Toto bolo oveľa viac ako medzináboženský dialóg, toto bolo nekatolícke modlitebné stretnutie v katolíckom kostole,” pokračoval farník. “Je to’vec miesta aj obsahu.” 

“Keď prišli na rad stretnutia Q&A, farníci kládli ďalšie otázky, ako to viesť v každodennom živote.”  

Páter Moisant podčiarkolpodujatie vo farskom bulletine a uviedol, že mnísi nás prišli “oboznámiť so svojou vierou a naučiť rôzne formy meditácie.”  

“Prostredníctvom meditácie a energického spôsobu života sa mnísi snažia dosiahnuť zmysel pre pokoj, súcit, pokoru, radosť a lásku so všetkými ľuďmi a žiť v harmónii s prostredím,” pokračoval. “To sú vlastnosti, ktoré sú katolíkom známe, pretože to nás učí Ježiš v evanjeliu.”  

“Modlím sa za to, aby ich učenie bolo naďalej plodné,” uzavrel.

Na rozdiel od otca arcibiskupa sa však v tomto prípade nejedná o žiadnu z nich. Moisanta’poznámkam, Ježiš neučí svojich učeníkov len “aby dosiahli zmysel pre pokoj, súcit, pokoru, radosť a lásku so všetkými ľuďmi a žili v harmónii s prostredím” ale prišiel, aby vykúpil ľudstvo z hriechu a skrze seba nás zmieril s Bohom, pozývajúc každého “k tomu obráteniu, bez ktorého nemožno vojsť do kráľovstva” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 545).

Kánonické právo vyjadruje zákaz používať katolícke kostoly na “všetko, čo nie je v súlade so svätosťou miesta” (Kán. 1210), čo nevyhnutne zahŕňa aj prijímanie budhistov na vyučovanie katolíkov v nekresťanských praktikách.

Katolícka farnosť Vzkriesenia hostí budhistických mníchov, aby poučili farníkov o budhistických praktikách. Kredit: Znepokojený farník

Tradičné katolícke meditačné praktiky prekvitali pred liturgickou revolúciou, ktorá nasledovala po Druhom vatikánskom koncile, a katolíci stále vo veľkej miere používajú posvätný ruženec na rozjímanie o živote, umučení a zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista. Recitovanie alebo spievanie litánií, ako napríklad Litánie k Panne Márii, má tiež bohaté meditačné vlastnosti. V posledných desaťročiach boli katolícki laici vyzvaní, aby sa vrátili k Lectio Divina, praxi bežnej u mníchov, ktorá spočíva v kontemplatívnom a modlitebnom čítaní Písma.  

V eseji “Porovnanie kresťanstva & budhizmu,” Peter Kreeft ukazuje, ako sa odťažité budhistické poňatie súcitu úplne líši od vrelej a osobnej kresťanskej koncepcie bratskej lásky. Pritom utrpenie je pre budhistu niečo nenapraviteľné, čomu treba uniknúť, zatiaľ čo kresťania môžu v utrpení nájsť zmysel vďaka Ježišovej obeti na kríži.  

Katolícka farnosť Vzkriesenia podľa svojho online rozvrhu organizuje aj “kurzy jemnej jogy pre každého”, a to napriek tomu, že joga”nie je kompatibilná s katolicizmom.