Zmŕtvychvstanie Maďarska

4,411
Kultúra života

17. mája 2011 (LifeSiteNews.com) Maďarská „Veľkonočná ústava“, ako bola nazvaná po prijatí vo Veľkonočný pondelok  25. apríla,  sa stala predmetom veľkej diskusie. Môže predstavovať vzkriesenie hodnôt, o ktorých si mnohí mysleli, že zmizli z právnych predpisov Európy?

Je potrebné pochopiť význam tohto dokumentu, t.j. prečo tak veľa ľudí v Európe po jej prijatí zachvátila panika. Táto ústava je prekvapujúcim krokom správnym smerom. Predsatvuje ďalší krok, mnohými považovaný za dlhú a nerovnú cestu, späť ku maďarským a európskym koreňom. Je však zrejmé, že to znamená odklon od sekulárnej liberálnej ideológie, ktorá, ako sa zdá, ako ťažký olovený plášť zatemňuje a prevažuje nadol veľkú časť súčasného sveta.

Preambula Ústavy začína prvým riadkom maďarskej národnej hymny: „Ach, Pane, požehnaj maďarský národ,“ pripomínajúc kresťanské korene tohto národa. Pokračuje zdôraznením tejto témy s uvedením jedinečnej úlohy kráľa Štefana pri vzniku Maďarska a uznaním úlohy kresťanstva, ktorú zohralo pri jeho zachovaní. Je tiež veľmi zaujímavé vidieť, ako ústava končí: „My, členovia parlamentu, zvolení dňa 25. apríla 2010, vedomí si svojej zodpovednosti pred ľuďmi a Bohom a využijúc našu silu, aby sme prijali ústavu, sme týmto ustanovili prvý jednotný základný zákon Maďarska, ako je uvedené vyššie.“

Kiež by bolo viac súčasných zákonodarcov, ktorí by pripúšťali, že majú zodpovednosť voči Bohu!

Najdôležitejšie inovácie tejto ústavy sú uvedené v článku 2, ktorý suvádza: „Život plodu má byťchránený od okamihu počatia.“ Tento dokument v nasledujúcom článku III č.3 tiež výslovne zakazuje eugenické praktiky,  rovnako ako aj využitie ľudského tela alebo jeho častí pre finančný zisk a klonovanie ľudí.

Logickým dôsledkom čl. 2 je, že potrat a ďalšie trestné činy proti životu by boli v určitom okamihu vyhlásené za trestný čin po tom, čo táto ústava 1.januára 2012 nadobudne účinnosť. Vzhľadom na to ústava tiež uvádza, že vláda musí predložiť do parlamentu zákony potrebné na vykonávanie tohto nového základného zákona.

Vláda, ktorá chcela zdôrazniťzávažnosť svojej novoobjavenej úcty  k ľudskému životu vo všetkých jeho fázach, už vedie veľmi efektívnu antiinterrupčnú reklamnú kampaň. Je pravda, že táto kampaň sa zrodila viac z potreby zvrátiť v Maďarsku demografický kolaps, ale je dobré podotknúť, že zdravý rozum začína získavaťpostavenie aj vo východnej Európe.

Mnohí sa pýtajú, či vláda bude mať odvahu doviesť svoje úsilie dokonca a potrat vyhlásiť za nezákonný. Už čelila útokom zo strany zástancov potratov v EÚ a inde, a je pod tlakom zvrátiťpro-life ustanovenia alebo zmierniť ich inými taktikami.

Niektorí kresťanskí demokrati, ktorí boli predovšetkým zodpovední za zaradenie tohto článku do Ústavy, podľa slov Dr. Imreho Téglása, partnera  HLI (Human Life International - Medzinárodná pro-life organizácia Ľudský život), nie sú pripravení usilovaťsa o kriminalizáciu potratov: „To, že sme odhodlaní, je teoretické vyhlásenie. Je síce podporené aj rozhodnutím Ústavného súdu. No sme si vedomí skutočnosti, že nemôžeme taký zákon predložiť pred spoločnosť, pretože by veľkou väčšinou nebol prijatý. Teraz je naším cieľom presvedčiť čoraz viac ľudí, že ľudský život by mal byť chránený od okamihu počatia. Naše stanovisko je, že toto teoretické vyhlásenie by malo byť jasne zahrnuté v ústave a zákon sám o sebe sa môže stať realitou, akonáhle sa zmení názor väčšiny spoločnosti na túto tému.“

Pokusy oživiťpro-life zákony v Maďarsku prebiehajú už dlhšiu dobu. Potom, čo rôzne pro-life hnutia vrátane HLI  spochybnili platnosťzákona o potratoch, Maďarský Ústavný súd v roku 2000 vyhlásil, že tento zákon je naozaj v mnohých bodoch protiústavný a postupne by mal byťviac obmedzený. Po tomto rozhodnutí Parlament vykonal niektoré úpravy, ktoré však boli z veľkej časti neúčinné.

Veľkonočná ústava totiž môže byť napadnutá na Európskom súde pre ľudské práva, ako sa stalo v prípade poľského antiinterrupčného zákona.

V snahe vyhnúťsa diskusiám o povahe manželstva, ktorý prebehol na Západe, nová ústava definuje rodinu ako: ,, ... manželský zväzok muža a ženy založený na ich dobrovoľnom rozhodnutí. Maďarsko má tiež chrániť inštitúciu rodiny, ktorú uznáva ako základ pre prežitie národa.“

V diskusii o ľudských právach nie je v dokumente žiadna zmienka o sexuálnej orientácii. Neexistujú preto žiadne ústavné dôvody na osobitné zaobchádzanie s homosexuálmi, ani uznanie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia.

Táto ústava tiež podnecuje ušľachtilosť života. Príkladom je ustanovenie, ktoré by dovolilo rodičom hlasovať v mene svojich maloletých detí. Právo dieťaťa „hlasovať“ prostredníctvom rodičov by bolo vykonávané matkou dieťaťa, alebo iným zákonným zástupcom. Týmto spôsobom tí, ktorí majú deti, majú väčšie slovo v maďarských voľbách ako tí, ktorí ich nemajú. Ďalším dôležitým prvkom je ustanovenie, že príspevky z daní rodičov budú definované z časti ich nákladmi na výchovu detí, čo dáva rodičom s malými deťmi potrebnú daňovú úľavu.

Existujú aj iné dôležité ustanovenia novej ústavy. Jedno zriaďuje oddelenie cirkvi a štátu, ale nie absolútnym múrom oddelenia. Namiesto toho sa uvádza, že: „Na dosiahnutie cieľov spoločnosti musí štát spolupracovať s cirkvami.“

Iní sľubujú väčšiu ekonomickú slobodu. Napríklad ustanovenie, že maďarská ekonomika musí byťzaložená na práci tvoriacej hodnoty a na slobode podnikania. V čase, keď toľko krajín vytvára obrovské rozpočtové deficity,by sme mali chváliť maďarský záväzok ako vyvážené, transparentné a trvalo udržateľné riadenie rozpočtu.

,,Dr. Imre Téglás, HLI partner v Maďarsku, zohral dôležitú úlohu v prijatí tejto ústavy prostredníctvom svojich politických konexií a vďaka svojmu neúnavnému úsiliu o formovanie verejnej mienky a mobilizovanie podpory. Ako otec desiatich detí sa zasadzuje za hodnoty, ktoré žije. A odvaha je rodinným rysom Téglásyovcov. Otec Dr. Téglásyho pomáhal odporovať Rusom a komunistom v jeho regióne počas maďarského povstania v roku 1956. Takmer ho zabili a neskôr zaplatil vysokú cenu orgánom verejnej moci za svoj postoj, za slobodu a ľudské práva. Toto je bitka jeho syna, nášho spolupracovníka, ktorý dnes pokračuje vo svojom boji za  život a rodinu."

Nič z toho tu napísaného nehovorí, že veľkonočná ústava je dokonalá. Napríklad by pomohlo, keby bola v určitých častiach presnejšia. A podrobná analýza ukazuje niekoľko článkov, ktoré sú ešte zhodné s liberálnou ideológiou. Obmedzenia, ktorými tento dokument trpí, však nezatieni úžasnú skutočnosť, že táto ústava je dôležitý a odvážny krok správnym smerom. Kľúčové je rozhodnutie vlády zaviesť účinnú ochranu života a rodiny a pokračovať smerom k obnove spoločnosti, inšpirovanej najlepšími kresťanskými tradíciami.

Nech nová maďarská ústava skutočne predstavuje veľkonočné vzkriesenie tejto nádhernej krajiny, ktorá si počas svojej histórie toľko vytrpela .

Napísal: Monsignor Ignacio Barreiro-Carámbula