_large.jpeg

Panna Mária z Akity varuje pred nastávajúcim trestom, ak hriešnici nebudú robiť pokánie

8,443
Zuzana Smatanová
AltKAT

Zjavenia Panny Márie v Akite patria medzi najneuveriteľnejšie zjavenia 20. storočia - drevená socha Panny Márie, ktorá plače a roní krv a tri posolstvá pre rehoľnú sestru. Jej varovania, súvisiace s nedávnym obdobím, nám pripomínajú potrebu pokánia a modlitby.

Katolíci nie sú povinní veriť žiadnemu súkromnému zjaveniu. Na to, aby bolo vierohodné, musíš žiť v zhode s evanjeliom, s apoštolskou tradíciou a náukou Cirkvi. Panna Mária odovzdala sestre Agnes Sasagawa v kláštore v japonskej Akite v roku 1973 tri posolstvá. Sestre Agnes sa zároveň na pravej ruke objavila nadprirodzená rana v tvare kríža a bola nevysvetliteľne uzdravená zo svojej hluchoty. Od 4. januára 1975 drevená socha Panny Márie roní krv a plače. V priebehu 6 rokov sa to stalo 101-krát. Japonský biskup John Shojiro z Niigaty posolstvá uznal 22. apríla 1984 aj napriek tomu, že Svätá stolica ich neuznala ešte ani doteraz. Panna Mária v Akite varovala pred utrpením Cirkvi a potrestaním sveta. 

Prvé posolstvo (6. júla 1973) - zázračné uzdravenie a modlitba za odčinenie urážok Boha. Panna Mária v Akite sestre Agnes (voľný preklad): "Dcéra moja, moja novicka, správne si poslúchla, keď si opustila všetko a nasledovala ma. Veľmi ťa trápi choroba uší? Tvoja hluchota naskutku pominie. Spôsobuje ti rana na ruke utrpenie? Modli sa za odčinenie hriechov ľudí." Panna Mária dala potom sr. Agnes modlitbu za odprosenie Boha pre hriechy, ktoré Ho veľmi ťažko urážajú:

"Najsvätejšie Srdce Ježišovo, skutočne prítomné v Najsvätejšej Eucharistii, zasväcujem Ti svoje telo a dušu, aby sa celkom zjednotili s Tvojím Srdcom, obetovaným v každej chvíli na všetkých oltároch sveta a vzdávajúc chválu Otcovi Ho prosím o príchod Jeho Kráľovstva. Prijmi, prosím, túto moju pokornú obetu a použi ma podľa svojej vôle na slávu Otca a spásu duší. Najsvätejšia Božia Matka, nedopusť, aby som sa niekedy odlúčil od Tvojho Božského Syna. Bráň ma a chráň ma ako svoje vyvolené dieťa. Amen."

Panna Mária žiadala sr. Agnes, aby sa často modlila najmä za pápeža, biskupov a kňazov Cirkvi.

 

Druhé posolstvo (3. augusta 1973) - varovanie pred nastávajúcim trestom. Panna Mária sr. Agnes: "Mnohí ľudia na tomto svete zarmucujú Pána. Prajem si, aby Ho verné duše potešovali a zmiernili tak hnev nebeského Otca. Aby si celý svet tento Jeho hnev uvedomil, nebeský Otec sa pripravuje uvaliť na svet veľký trest. So svojím Synom som sa nespočetne veľa ráz prihovárala za zmiernenie Otcovho hnevu. Zabraňujem nastávajúcej katastrofe tým, že Mu ponúkam utrpenie Syna na Kríži, Jeho predrahú Krv a milované duše, ktoré Ho potešujú tým, že vytvárajú celé zástupy duší, ktoré sa tiež obetujú. Modlitba, pokánie a odvážne obety dokážu zmierniť Otcov hnev. Robte tak aj vo vašej komunite ... aby milovala chudobu, aby sa posväcovala a modlila za odčinenie nevďaku a urážok veľkého množstva ľudí. Modlite sa modlitbu Služobníčok Eucharistie s vedomím toho, čo skutočne znamená a aj ju praktizujte; prinášajte obete na odčinenie hriechov. Každá z vás nech sa usiluje zo všetkých síl, a na tom mieste kde je, obetovať sa Pánovi."   

 

Tretie posolstvo (13. októbra 1973) - utrpenie Cirkvi. Panna Mária v poslednom posolstve varuje pred trestom, ktorý Boh zošle na ľudstvo, ak hriešnici nebudú robiť pokánie: "Ako som ti už povedala, ak ľudia nebudú robiť pokánie a nepolepšia sa, zošle Otec na celé ľudstvo hrozný trest. Bude oveľa väčší, než bola potopa sveta; taký, o akom ani nechyrujete. Oheň bude padať z neba a zmetie veľkú časť ľudstva, dobrých aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo to prežijú, budú takí zničení a budú prežívať takú beznádej, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám zostávajú, sú ruženec a znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Každý deň sa modlite ruženec; modlite sa ho za pápeža, biskupov a kňazov." Panna Mária v Akite vyjadrila veľké obavy o rozdelenie, utrpenie a prenasledovanie, ktoré bude v Cirkvi:

"Pôsobenie zlého ducha prenikne aj do Cirkvi a to do takej miery, že kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazmi, ktorí si ma uctievajú, budú pohŕdať a budú sa proti nim stavať ich spolubratia ... vyprázdnia sa kostoly a oltáre; v Cirkvi bude mnoho tých, čo pristúpia na kompromis a diabol dotlačí mnohých kňazov a zasvätené duše, aby opustili službu Pánovi. Zlý duch bude neúprosne napádať najmä duše zasvätené Bohu. Predstava straty toľkých duší mi spôsobuje nesmierny zármutok. Ak bude množstvo a závažnosť hriechov narastať, už nebude pre ne viac odpustenia. Neustávajte v modlitbe ruženca. Ešte stále vás dokážem zachrániť pred blížiacou sa katastrofou. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení." 

 

Zdroj: EWTN