OSN: Ste proti potratom? Tak ste zločinec.

2,199
Kultúra smrti

New York, 3. október 2012 (LifeSiteNews.com) - Nedávno vymenovaná vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navanethem Pillayová vydala dokument, ktorým vyzýva vlády, aby kriminalizovali odporcov potratov. Postihované by mali byť mimovládne organizácie, akými sú pro-life lobisti alebo dokonca členovia rodiny. V júli Rada OSN pre ľudské práva zverejnila „technické pokyny“ týkajúce sa materskej úmrtnosti a chorobnosti za účelom „napomôcť politickým činiteľom zlepšiť zdravie žien a ich práva“.

Dokument vychádza z tvrdenia potratového priemyslu v ktorom sa tvrdí, že najlepší spôsob, ako znížiť materskú úmrtnosť, je legalizovať potraty a redukovať právne a iné obmedzenia ich vykonávania. Pod rúškom „na právach“ založenom prístupe k zdravotnej starostlivosti o ženy stanovuje, že štáty sú „povinné“ využiť „všetky dostupné zdroje“ na „ochranu proti porušovaniu práv sexuálneho a reprodukčného zdravia tretími osobami a presadiť primerané zákony, opatrenia, predpisy a pokyny“.

Dokument hovorí o tzv. „silnom odpore proti akémukoľvek spiatočníckemu opatreniu týkajúcemu sa sexuálneho a reprodukčného zdravia“.

Pillayová vyhlásila, že právne predpisy a opatrenia, ktoré zabraňujú prístupu k „službám sexuálneho a reprodukčného zdravia“, sa musia zmeniť. A to vrátane zákonov „kriminalizujúcich určité služby potrebné len pre ženy“, zákonov a opatrení povoľujúcich „výhradu svedomia poskytovateľa, čím sa ženám sťažuje prístup k celému rozsahu služieb“ a „zákonov vyžadujúcich súhlas tretej strany ako podmienku prístupu k službám pre ženy a dievčatá“. Ak by sa britská vláda riadila týmto zoznamom, automaticky by sa tak vymazali skoro všetky zostávajúce právne obmedzenia potratov, ako napríklad nutnosť podpisu dvoch lekárov na formulári, ktorým sa udeľuje súhlas na jeho vykonanie.

„Inými slovami,“ uviedol Pat Buckly, lobista v Rade OSN pre ľudské práva za Spoločnosť pre ochranu nenarodených detí (SPUC), „Pillayová žiada, aby efektívny odpor zo strany rodičov voči ustanoveniam o potrate bol považovaný za nezákonný. Zároveň chce kriminalizovať zdravotníkov, úradníkov a mimovládne organizácie (akou je aj SPUC), ktorí chcú zabrániť vykonávaniu potratov, vrátane potratov u dievčat, ktoré ešte nedosiahli vek, kedy sú považované za právne spôsobilé súhlasiť s pohlavným stykom.“

Navyše, podľa ustanovení dokumentu, „voči štátom bude možné vyvodiť zodpovednosť za konanie súkromných osôb, ak štáty zlyhajú pri predchádzaní, vyšetrovaní a potrestaní porušení práv“.

Dokument rozdeľuje svet na dve skupiny – „držiteľov práv“ a „nositeľov povinností“. Zároveň stanovuje, že práve nositelia povinností by mali odstrániť všetky právne a praktické prekážky „službám sexuálneho a reprodukčného zdravia“, vrátane interrupcií, liekov na vyvolanie potratua umelej antikoncepcie. Tie považuje za „základné práva“.

Ďalej uvádza: „Materská úmrtnosť a chorobnosť je výsledkom diskriminácie žien a popretím ich ľudských práv, vrátane práv na sexuálne a reprodukčné zdravie.“

Buckley varoval, že vydané pokyny sa takmer nijako netýkajú úmrtnosti matiek. „Namiesto toho, aby sa zameral na hlavné problémy zníženia materskej úmrtnosti, obsahuje zle zamaskovanú potratovú agendu,“ uviedol. Zahŕňa priame útoky na „rodičovské práva na slobodu svedomia a slobodu prejavu“.

Dokument tiež vyzýva vlády na zavedenie všeobecnej sexuálne výchovy (CSE) na školách a vyčlenenie rozpočtu (mimo rozpočtov v zdravotníckom systéme) na riešenie tehotenstiev dospievajúcich dievčat cez vzdelávací systém.