Cardinal_Robert_Sarah_Prefect_of_the_Congregation_for_Divine_Worship_and_the_Discipline_of_the_Sacraments_at_the_Vatican_Feb_10_2015_Credit_Bohumil_Petrik_CNA_2_CNA_2_10_15.jpg

Kardinál Sarah: ‘Nevyhnutne sa musíme vrátiť k Eucharistii’

394
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V liste z roku 2020, adresovanom predsedom biskupských konferencií celého sveta napísal vtedajší prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah, že všetky katolícke spoločenstvá by sa mali bezodkladne vrátiť k svätým omšiam hneď ako to bude bezpečné, pretože život kresťana nemôže bez posily, vyplývajúcej z obety sv. omše a bez kresťanského spoločenstva Cirkvi existovať.

V liste sa ďalej píše, že zatiaľ čo Cirkev má počas pandémie spolupracovať s civilnými úradmi a dodržiavať bezpečnostné protokoly, "liturgické predpisy nie sú záležitosťou legislatívy štátnej moci, ale iba kompetentných cirkevných autorít". Zdôrazňuje, že biskupi môžu urobiť dočasné provizórne zmeny v liturgických rubrikách. Biskupi a biskupské konferencie sú "nútené robiť náročné rozhodnutia, až po to najťažšie, ktorým je dočasné zrušenie priamej účasti veriacich na slávení Eucharistie na dlhšie obdobie. Naša Kongregácia je veľmi vďačná biskupom za ich snahu reagovať čo najlepším spôsobom na túto nečakanú situáciu". (List kdl. Saraha Let us return to the Eucharist with joy / Vráťme sa k Eucharistii s radosťou.) "Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila" (Sacrosanctum Concilium, 10). Kdl. Sarah ďalej poznamenáva, že "akonáhle to bude možné ... musíme sa vrátiť k Eucharistii s čistým srdcom, obnovenou horlivosťou a rastúcou túžbou stretnúť sa s Pánom, byť s Ním, prijímať Ho a prinášať Ho našim bratom a sestrám prostredníctvom svedectva života, naplneného vierou, láskou a nádejou. Nemôžeme byť bez eucharistickej hostiny, bez Pánovho stola, ku ktorému sme ako synovia a dcéry, bratia a sestry pozvaní, aby sme prijímali samotného Vzkrieseného Krista, prítomného Telom, Krvou, Dušou a Božstvom v tomto nebeskom chlebe, ktorý nás udržiava pri sile v radostiach a starostiach na tejto pozemskej púti". A dodáva: "Nemôžeme žiť bez kresťanského spoločenstva, bez domu Pánovho, bez Pánovho dňa. Nemôžeme žiť ako kresťania bez účasti na obete Kríža, ktorú pre nás Pán Ježiš podstúpil bez akýchkoľvek výhrad aby nás zachránil, spasil svojou smrťou; nás, ľudí, ktorí sme už boli ´mŕtvi´ pre svoje hriechy ... v objatí Ukrižovaného je každé ľudské utrpenie ľahšie a znesiteľnejšie."  

Kardinál okrem iného vysvetlil, že omše cez médiá "urobili v čase pandémie veľkú službu, no žiadna z nich nemôže v plnej miere nahradiť osobnú účasť na slávení Eucharistie". Hovorí, že biskupi by mali venovať "náležitú pozornosť hygiene a bezpečnostným opatreniam", ale mali by sa vyhnúť "odstráneniu gest a obradov, či zasievaniu, aj keď neúmyselného, strachu a neistoty do myslí veriacich. Biskupi by mali zabezpečiť, aby štátna moc nezaraďovala omše až za ´rekreačné aktivity´ a aby nepovažovala omšu len za akési "zhromaždenie", porovnateľné s inými verejnými aktivitami. Pripomínam, že štátna moc nemá právo regulovať liturgické pravidlá".

Podľa kdl. Saraha by duchovní pastieri mali "trvať na nevyhnutnosti adorácie", zabezpečiť dôstojnosť liturgie a jej rámec a uistiť veriacich, že "majú právo  prijímať Kristovo Telo a uctievať Pána, prítomného v Eucharistii bez obmedzení, ktoré častokrát siahajú až za hygienické opatrenia, nariadené štátom. Kdl. potvrdil, že biskupi môžu počas pandémie ustanoviť dočasné zmeny, aby sa zaistila bezpečnosť pri vysluhovaní sviatostí. Biskupské konferencie na celom svete dostali nariadenie, že sv. prijímanie sa má počas mimoriadnych pandemických opatrení prijímať iba do rúk. Akonáhle však tieto opatrenia pominú, je nevyhnutné vrátiť sa do normálu, čiže podávania sv. prijímania na jazyk. 

Kardinál záverom podčiarkol, že "Cirkev je nositeľkou svedectva nádeje, vyzýva dôverovať Bohu, pripomína, že pozemská existencia je síce dôležitá, ale ešte dôležitejší je večný život - naším cieľom a naším povolaním je prežívať večnosť spolu s Bohom. Toto je viera Cirkvi, overená storočiami a dosvedčená množstvom mučeníkom a svätých". Vyzýva katolíkov, aby sa oni sami a tí, ktorých nejakým spôsobom poznačila pandémia, zverili Božiemu milosrdenstvu a prosili o príhovor Preblahoslavenú Pannu Máriu. Nabáda biskupov, aby "obnovili náš zámer byť svedkami Vzkrieseného Krista a poslami istej nádeje, ktorá prekračuje obmedzenia tohto sveta."