List kardinála Burka k zákazu tradičnej latinskej omše v Bazilike sv. Petra

16.03.2021VAT
607

(0:00:03)  Včera som vás informoval o zákaze tradičnej latinskej omše
(0:00:07)  v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne,
(0:00:10)  čo je úkon s rozhodujúcim symbolickým významom v živote Cirkvi,
(0:00:15)  a ide o očividný signál toho, že sily pôsobiace v hierarchii
(0:00:19)  naďalej podnikajú kroky proti tradičnej viere.
(0:00:23)  Kardinál Burke k potlačeniu tradičnej latinskej omše uverejnil list,
(0:00:28)  ktorý sa nedá inakšie opísať, než ostrý.
(0:00:31)  O chvíľu vám ho tu prečítam, ale ešte predtým som vás chcel
(0:00:35)  upozorniť na informáciu, že doktor Peter Klosniewski
(0:00:37)  na Twitteri poukázal na niečo, čo s týmto krokom Vatikánu súvisí,
(0:00:42)  a nuž, miernejšie povedané, súvisí to s pačamama incidentom z roku 2019,
(0:00:48)  a nemôžem uveriť tomu, že som na to zabudol.
(0:00:50)  Je tam niekoľko relatívne relevantných príhodných udalostí,
(0:00:53)  ktoré sa zhodujú s týmto krokom proti tradičnej latinskej omši.
(0:00:56)  Citujem doktora Petra Kwasniewskeho:
(0:00:59)  1. Miska s červenými kvetmi počas temného rituálu s pačamamou
(0:01:03)  bola položená na oltár nad hrobom sv. Petra na konci októbra 2019.
(0:01:09)  2. Odvtedy pápež prestal slúžiť omše na hlavnom oltári v Bazilike sv. Petra,
(0:01:15)  čo je zarážajúce vyhýbanie sa, ktoré pokiaľ viem, doteraz nemá historickú obdobu.
(0:01:19)  3. Pápež mal podľa všetkého schváliť dekrét od štátneho sekretariátu,
(0:01:25)  ktorý zakázal slúžiť súkromné omše v Bazilike sv. Petra,
(0:01:28)  a tradičnú latinskú omšu poslal do podzemia.
(0:01:31)  4. A urobil tak presne na ôsme výročie svojho zvolenia za pápeža
(0:01:35)  na sviatok sv. Jozefa počas roku sv. Jozefa, a tiež Amoris Laetitia.
(0:01:41)  Zaujímavosťou je, že vyšlo najavo, že pápež vlastne v Bazilike sv. Petra
(0:01:48)  odvtedy prvýkrát slúžil omšu až tento víkend,
(0:01:51)  čo je tiež zaujímavé, hoci netuším, či to bolo na hlavnom oltári alebo nie,
(0:01:55)  ale všetko čo tam tvrdí, je pravda.
(0:01:59)  K tomu by som tiež dodal, že sa tak stalo v roku,
(0:02:01)  v ktorom Vatikán najviac presadzuje ľudské bratstvo.
(0:02:04)  Vatikánsky list, ktorý potláča omšu, tvrdí,
(0:02:07)  že sa tak stalo v mene liturgického dekóra, nech už to znamená čokoľvek.
(0:02:11)  Ja to však považujem za nepriamu narážku na ľudské bratstvo cez liturgiu,
(0:02:15)  keďže tradičné hnutie v Cirkvi je omylom spájané výlučne
(0:02:19)  s uprednosťnovaním konkrétnej liturgie.
(0:02:21)  Ak sa váš tradičný katolicizmus zakladá výlučne na lipnutí a oddanosti
(0:02:29)  k tradičnej liturgii, a nie na tom, aký život vediete,
(0:02:31)  tak vám na rovinu musím povedať, že pravdepodobne nie ste tradicionalista.
(0:02:36)  Nuž a zatiaľ čo toto všetko je obrovským nepochopením tradičného katolicizmu,
(0:02:41)  v jadre všetkého súčasného diania je pretláčanie ľudského bratstva,
(0:02:45)  a dokonca zneužili aj sv. Jozefa, aby tieto myšlienky
(0:02:48)  tlačili veriacim do hláv.
(0:02:50)  Dobre, tu to ukončím a prejdem k vyhláseniu kardinála Burka o potlačení omše.
(0:02:54)  Vyhlásenie k slúženiu svätých omší v pápežskej Bazilike sv. Petra
(0:03:00)  od kardinála Raymonda Burka.
(0:03:03)  12. marca 2021, vydalo prvé oddelenie (Všeobecné záležitosti)
(0:03:08)  Štátneho sekretariátu pápeža Františka dokument
(0:03:12)  obsahujúci určité ustanovenia ohľadom slúženia svätých omší
(0:03:17)  v pápežskej Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
(0:03:20)  Dokument je adresovaný mimoriadnemu komisárovi pre stavbu Sv. Petra,
(0:03:25)  kanonickému inštitútu, ktorý má na starosti pápežskú Baziliku,
(0:03:29)  kanonikom vatikánskej kapituly,
(0:03:31)  a Službe pre liturgické slávnosti v Bazilike.
(0:03:34)  Dokument svojou formou, tak aj obsahom,
(0:03:37)  právom živí vo veriacich, a predovšetkým u kňazov, najhlbšie obavy.
(0:03:41)  Tieto obavy sa netýkajú iba pápežskej Baziliky svätého Petra,
(0:03:45)  ale aj všeobecnej Cirkvi, pretože pápežská Bazilika svätého Petra
(0:03:50)  je osobitným spôsobom duchovným domovom pre všetkých katolíkov,
(0:03:54)  a ako taká by mala ísť v liturgickej disciplíne príkladom
(0:03:57)  všetkým ostatným cirkvám.
(0:03:59)  Pokiaľ ide o formu dokumentu, existuje viacero obáv:
(0:04:04)  1. Ide o dokument bez podpisu prvého oddelenia štátneho sekretariátu,
(0:04:08)  a bez protokolného čísla, ktorý vydáva smernice
(0:04:12)  ohľadom najposvätnejšej stránky života Cirkvi, obety svätej omše.
(0:04:16)  Je na ňom len pečať prvého oddelenia s iniciálkami.
(0:04:19)  Hoci sa dokument javí byť autentický, to znamená,
(0:04:21)  že nie je sfalšovaný, tak ho nemožno považovať za dokument
(0:04:24)  obsahujúci právoplatné smernice pre posvätnú liturgiu.
(0:04:29)  2. Štátny sekretariát nemá na starosti liturgickú disciplínu Cirkvi,
(0:04:34)  a už vôbec nie liturgickú disciplínu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.
(0:04:40)  Oprávnene vzniká otázka, akým právom vydal štátny sekretariát smernice,
(0:04:44)  ktoré sú v rozpore s disciplínou všeobecnej Cirkvi.
(0:04:48)  A ďalšia otázka je akým procesom sa riadili,
(0:04:51)  že to dospelo až k zverejneniu takéhoto anomálneho dokumentu.
(0:04:55)  3. Vzhľadom na to, že štátny sekretariát nemá
(0:04:59)  v tejto veci žiadne oprávnenie rozhodovať, majú veriaci právo vedieť,
(0:05:02)  ktorý kompetentný orgán poveril štátny sekretariát vydávať nariadenia
(0:05:06)  týkajúce sa posvätnej liturgie, to znamená, vydávať smernice
(0:05:09)  ohľadom slúženia svätých omší v pápežskej Bazilike sv. Petra.
(0:05:14)  4. Pápežská Bazilika sv. Petra vo Vatikáne má teraz kardinála arcikňaza,
(0:05:19)  ale predmetný dokument nie je oficiálne adresovaný jemu.
(0:05:22)  Ani v ňom nenájdete akúkoľvek zmienku o jeho zodpovednosti
(0:05:26)  za liturgickú disciplínu v Bazilike, ktorá mu bola zverená.
(0:05:30)  Podobne je aj obsah dokumentu zdrojom najhlbších obáv:
(0:05:34)  1. Dokument predpokladá, že sväté omše v Bazilike sväteho Petra
(0:05:39)  sa v súčasnosti slúžia v prostredí, ktorému do istej miery chýba
(0:05:43)  pamiatka a liturgické dekórum.
(0:05:46)  Ja takú skúsenosť určite nemám.
(0:05:49)  Poznám veľa kňazov žijúcich v Ríme, ako aj turistov do Ríma,
(0:05:53)  ktorí slávili, alebo pravidelne slávia svätú omšu v Bazilike sv. Petra.
(0:05:58)  Aj keď mi vyjadrili svoju hlbokú vďaku za možnosť
(0:06:02)  sláviť svätú omšu v Bazilike, tak ničím nenaznačili,
(0:06:05)  že by ovzdušiu v Bazilike, v ktorom slávili svätú omšu,
(0:06:09)  akýmkoľvek spôsobom chýbala zbožná úcta, pamiatka a dôstojnosť,
(0:06:13)  ktorá patrí sviatosti sviatostí.
(0:06:17)  2. Dokument nariaďuje kňazom, ktorí chcú slúžiť svätú omšu v Bazilike svätého Petra,
(0:06:24)  koncelebráciu, čo je v rozpore so všeobecným cirkevným právom,
(0:06:27)  ktorý tak nespravodlivo podmieňuje primárnu povinnosť každého kňaza
(0:06:30)  slúžiť každý deň svätú omšu za spásu sveta (kán.902).
(0:06:36)  V ktorom inom kostole, než v Bazilike sv. Petra,
(0:06:39)  by kňaz viac túžil slúžiť svätú omšu, ktorá je tým najdokonalejším
(0:06:43)  a najplnejším spôsobom, akým vykonáva svoje kňazské poslanie?
(0:06:46)  Ak nejaký kňaz chce slúžiť v Bazilike svätú omšu,
(0:06:49)  tak hneď ako príslušné smernice vstúpia do platnosti,
(0:06:52)  bude nútený koncelebrovať, čo je porušením jeho slobody
(0:06:56)  slúžiť svätú omšu individuálne.
(0:06:58)  3. V súvislosti s individuálnou obetou svätej omše je potrebné poznamenať,
(0:07:03)  že nejde len o právo kňaza, ale aj o veľké duchovné ovocie
(0:07:08)  pre celú Cirkev, pretože nekonečné zásluhy obety svätej omše
(0:07:12)  sa vo väčšej a širšej miere uplatňujú spôsobom
(0:07:16)  vyhovujúcim našej smrteľnej a dočasnej povahe.
(0:07:19)  Je užitočné zamyslieť sa nad učením Tridentského koncilu
(0:07:22)  o kňazovi, ktorý sa ocitne v situácii, že slúži svätú omšu
(0:07:25)  bez účasti veriacich na svätom prijímaní.
(0:07:28)  Pokiaľ ide o účasť veriacich na svätej omši, koncil učí:
(0:07:33)  „Svätý koncil by bol rozhodne rád, keby sa na každej omši prítomní veriaci
(0:07:39)  spájali nielen duchovnou zbožnosťou, ale aj sviatostným prijatím Eucharistie,
(0:07:44)  aby plody tejto najsvätejšej obety mohli byť úplnejšie.“
(0:07:50)  Ďalej uvádza: „Ale ak sa tak vždy nestane,
(0:07:54)  koncil ich neodsudzuje ako súkromné a nezákonné omše (kán. 8),
(0:08:00)  v ktorých sa spája jedine kňaz.
(0:08:03)  Skôr ich schvaľuje a chváli, pretože aj ony by mali byť považované
(0:08:08)  za skutočne kolektívne omše, z časti preto,
(0:08:10)  lebo sa v nich ľudia duchovne spájajú, a z časti preto,
(0:08:13)  lebo ich slúži verejný služobník Cirkvi nie pre svoje vlastné blaho,
(0:08:18)  ale pre všetkých veriacich, ktorí patria k telu Kristovmu“
(0:08:22)  (zasadnutie XXII, kapitola 6 Tridentského koncilu).
(0:08:26)  Ďalej je potrebné poznamenať, že kňaz nikdy neslúži svätú omšu sám,
(0:08:30)  aj keď nikto iný nie je fyzicky prítomný,
(0:08:33)  pretože pri každej obete svätej omše asistujú anjeli a svätí (kán. 903).
(0:08:38)  4. Pokiaľ ide o mimoriadnu formu rímskeho obradu,
(0:08:42)  ktorú dokument nesprávne nazýva mimoriadnym obradom,
(0:08:46)  dokument spomína „oprávnených kňazov“,
(0:08:49)  ale žiadny kňaz s dobrou reputáciou nepotrebuje
(0:08:51)  povolenie na slúženie svätej omše podľa mimoriadnej formy rímskeho obradu
(0:08:56)  (Motu Proprio Summorum Pontificum, čl. 2).
(0:08:59)  Dokument navyše obmedzuje slúženie svätých omší
(0:09:03)  podľa mimoriadnej formy alebo Usus Antiquior rímskeho obradu
(0:09:08)  v pápežskej Bazilike sv. Petra na Klementínsku kaplnku,
(0:09:11)  v štyri pevne stanovené časy.
(0:09:13)  Máme to chápať tak, že každy deň budú môcť len štyria kňazi
(0:09:16)  slúžiť omšu podľa Usus Antiquior v pápežskej Bazilike sv. Petra?
(0:09:23)  Keďže všeobecné cirkevné právo umožňuje jednému kňazovi
(0:09:26)  za týchto okolností slúžiť svätú omšu buď podľa ordinárnej formy
(0:09:32)  (Usus recentior), alebo podľa mimoriadnej formy (Usus Antiquior),
(0:09:35)  je uvedená smernica v priamom rozpore so všeobecným cirkevným právom.
(0:09:38)  5. Dokument tiež stanovuje, že koncelebrované omše
(0:09:43)  sú liturgicky animované službou lektorov a kantorov.
(0:09:47)  Aj keď liturgická disciplína Cirkvi poskytuje službu lektorov a kantorov,
(0:09:52)  ich účelom nie je oživovať posvätnú liturgiu.
(0:09:55)  Samotný Kristus, v ktorého osobe koná kňaz, posvätnú liturgiu oživuje.
(0:10:00)  Preto by sa individuálna obeta svätej omše nemala považovať
(0:10:04)  za akosi menej animovanú, v pravom duchovnom zmysle,
(0:10:08)  ako koncelebrovaná omša.
(0:10:10)  A tak v záujme katolíckej viery a pre dobrý stav posvätnej liturgie,
(0:10:15)  ako najvyššieho a najdokonalejšieho vyjadrenia života Cirkvi v Kristovi,
(0:10:19)  je potrebné predmetný dokument okamžite zrušiť,
(0:10:22)  čo znamená, ešte pred predpokladaným dátumom 22. marca,
(0:10:25)  keď má vstúpiť do platnosti.
(0:10:27)  Ďalej treba napraviť zmýšľanie, z ktorého dokument vychádza,
(0:10:31)  a popritom vysvetľovať veriacim disciplínu všeobecnej Cirkvi
(0:10:34)  a liturgickú náuku, o ktorú sa liturgia opiera.
(0:10:39)  Na záver, cirkevná disciplína uznáva právo,
(0:10:42)  a vskutku povinnosť kresťanských veriacich informovať svojich farárov
(0:10:47)  o obavách ohľadom dobra Cirkvi, a takisto oboznámiť s týmito obavami
(0:10:53)  všetkých veriacich kresťanov (kán. 212 §3).
(0:10:57)  Vzhľadom na závažnosť situácie, ktorú predmetný dokument predstavuje,
(0:11:01)  dúfam, že veľa veriacich kresťanov, pre ktorých je Bazilika sv. Petra
(0:11:06)  v istom zmysle slova ich materským kostolom,
(0:11:10)  a predovšetkým mnohí kňazi z celého sveta,
(0:11:12)  budú pápežovi Františkovi a jeho štátnemu sekretariátu
(0:11:15)  proti nemu dôrazne namietať.
(0:11:19)  Podpísaný kardinál Raymond Leo Burke\NRím, 13. marec 2021
(0:11:26)  Takže kardinál Burke hovorí, že tento list je úplne nelegitímny,
(0:11:30)  že nariadenie odporuje cirkevnému kánonu.
(0:11:35)  Opakujem, povedal som, že je to ostré,
(0:11:37)  a spôsob, akým sa kardinál Burke vyjadruje je extrémne ostrý.
(0:11:42)  Prosím vás, napíšte mi svoj názor do komentárov.
(0:11:44)  Osobne som veľmi šťastný, keď vidím, že kardinál Burke
(0:11:47)  prerušil vo všeobecnosti svoje dlhé mlčanie k mnohým veciam,
(0:11:51)  ktoré sa v Cirkvi dejú.
(0:11:52)  Neprekvapuje ma, že to bol práve tento krok proti tradičnej liturgii,
(0:11:57)  a následky, ktoré to bude mať celkovo na tradičnú vieru,
(0:12:00)  ktoré ho donútili prerušiť svoje mlčanie.
(0:12:03)  Ale dajte mi vedieť aký na to máte názor, toto je ten môj.
(0:12:05)  Ak sa vám podobné videá páčia, prosím, aby ste mi dali lajk,
(0:12:07)  napísali komentár a prihlásili sa na odber, veľmi mi to pomôže,
(0:12:09)  a ako vždy vás prosím modlite sa za Cirkev, obzvlášť v týchto časoch.
(0:12:13)  Ďakujem za počúvanie, som Anthony Stine.
(0:12:15)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka