FSSP

Pápež František potvrdzuje, že na FSSP sa nevzťahuje obmedzenie slávenia tradičnej omše

183
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pápež František písomne potvrdil, že na Kňazské bratstvo sv. Petra (FSSP - Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri) sa "nevzťahujú všeobecné nariadenia", obmedzujúce slúženie tradičnej latinskej omše (TLM), obsiahnuté v Traditionis Custodes (TC). Rozhodol tak potom, čo sa stretol s predstavenými tohto rádu. 

tlačovom vyhlásení z 21. februára 2022 FSSP uviedlo, že pápež František poskytol 11. februára súkromnú, takmer hodinovú audienciu dvom členom tohto rádu - Fr. Benoîtovi Paul-Josephovi, predstavenému District of France, a Fr. Vincentovi Ribetonovi, rektorovi európskeho semináru FSSP vo Wigratzbade. Podľa bratov prebehla audiencia v ´srdečnom tóne´; bratia spomenuli založenie svojho bratstva v roku 1988, na čo pápež František vyjadril dojatie nad prístupom zakladateľov rádu, nad ich túžbou zostať verní rímskemu pontifikovi a nad vyjadrením ich dôvery v Cirkev. Vyhlásiac, že postoj FSSP by sa mal "zachovať, obrániť a podporiť", František údajne "objasnil", že FSSP a inštitútov, ktoré sú podobným spôsobom oddané a zaviazané sláveniu TLM, sa všeobecné nariadenia motu proprio TC netýka, pretože používanie starovekých liturgických kníh stálo pri zrode ich existencie a tvoria súčasť stanov ich rádu. Aj keď neboli explicitne vymenované, týka sa to aj Inštitútu Krista Kráľa, Najvyššieho Veľkňaza (ICKSP), ako aj Inštitútu Dobrého Pastiera (IBP), pretože spĺňajú spomínané podmienky podobne ako FSSP. Pápež František 11. februára v tomto zmysle podpísal dekrét, ktorým potvrdzuje právo používať liturgické knihy z roku 1962, ako vyplýva zo stanov tohto bratstva. V dekréte sa píše: 

 

Svätý Otec František každému členovi Spoločnosti apoštolského života FSSP, založenej 18. júla 1988 zaručuje a "pontifikálnym právom" Svätej Stolice deklaruje právomoc sláviť obetu sv. omše, vysluhovať sviatosti a iné posvätné obrady, ako aj plniť Boží úrad, a to na základe typizovaných edícií liturgických kníh, menovite misálu, obradov, pápežského a Rímskeho breviáru, z roku 1962. 

 

V dekréte sa ďalej píše, že členovia FSSP môžu na základe svojho konštitučného práva slúžiť tradičnú liturgiu "vo svojich vlastných kostoloch a oratóriách, alebo pri súkromných omšiach", inde si však musia vyžiadať súhlas miestneho ordinariátu. Pápež František dodal, že "bez predpojatosti k tomu, čo už bolo povedané ... sa majú dodržiavať aj ostatné nariadenia TC"; nevysvetlil však, ako sa to bude implementovať v praxi. Ďalšou neobjasnenou vecou je pápežovo zmätočné vyhlásenie v Traditionis Custodes (TC) - “Liturgické knihy schválené sv. Pavlom VI a sv. Jánom Pavlom II sú spolu s dekrétmi Druhého Vatikánskeho koncilu jediným vyjadrením lex orandi rímskeho obradu" - nikto nevie, ako sa to má chápať vo svetle jeho osobnej podpory používania liturgických kníh z roku 1962 pre FSSP. Jednou z možností je, že kňazi, vysvätení v rámci FSSP po 16. júli 2021, čiže až po vydaní TC, by mali požiadať Vatikán o potvrdenie už existujúceho zaručeného povolenia sláviť TLM pre ich rád. Podobné detaily ešte treba objasniť. 

Od 2. februára sa v ráde FSSP na celom svete modlili novénu k Panne Márii Lurdskej, ktorá vyvrcholila 11. februára slávnostným zasvätením tohto bratstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V tento deň sa s delegátmi FSSP stretol aj Sv. Otec. V akte zasvätenia vzývali o pomoc Pannu Máriu, "aby ustavične bdela nad ich bratstvom, aby verne ohlasovali sväté evanjelium a vysluhovali sviatosti čoraz väčšiemu počtu duší." Vo svetle nedávneho vyhlásenia FSSP nabáda "všetkých veriacich, ktorí sú im blízki ako ich duchovná rodina, aby sa s nimi na druhý deň spojili v modlitbách počas sv. omše". Na základe TC spadá FSSP, spolu s ostatnými bývalými skupinami Ecclesia Dei, ako je aj ICKPS a IBP, pod kompetencie Kongregácie pre Boží kult (CDW) a Kongregácie pre inštitút zasväteného života; tieto budú mať, ako napísal pápež František "právomoc Sv. Stolice dohliadať na dodržiavanie stanovených pravidiel". 

Zatiaľ čo p. František potvrdil, že FSSP je oslobodené od jeho kroku proti TLM, boli stanovy FSSP oficiálne odsúhlasené Sv. Stolicou už v roku 2003. Je určené, že jedným z kľúčových cieľov Bratstva je dosahovať "posväcovanie kňazov" prostredníctvom "verného dodržiavania liturgických a disciplinárnych tradícií" na základe dispozícií motu proprio Ecclesia Dei z 2. júla 1988, ktoré tvoria podstatu ich založenia. Ecclesia Dei vyzýva na "rozsiahlu a všeobecnú aplikáciu nariadení pre používanie rímskeho misála podľa typizovanej edície z roku 1962, vydaných Sv. Stolicou už dávnejšie.