Indickí jezuiti chcú meniť katolícke učenie o potratoch, kňazstve aj Cirkvi

299
Kultúra smrti

Rehoľa jezuitov, ktorá bola konštituovaná svojim zakladateľom sv. Ignácom z Loyoly ako nástroj na obranu katolíckej Cirkvi, jej viery a učenia, najmä proti protestantskej revolúcii, sa za posledné desaťročia zmenila na nepoznanie. Jej predstavitelia väčšinou patria k tým najliberálnejším a najprogresívnejším postavám v Cirkvi. Nie je to tak len v Európe či Amerike, tento jav je pozorovateľný na všetkých kontinentoch.

Najnovšie sa svojou extrémnou pokrokovosťou predviedli aj jezuiti na indickom subkontinente. Dedičia sv. Františka Xaverského z Farnosti sv. Petra v Bandare, ktorá sa nachádza na predmestí metropole Bombaj, sa intenzívne zapojili do synodálneho procesu a sú presvedčení o nutnosti zmien v cirkevnom učení.

Hnaní týmto duchom pokroku, rozdali veriacim vo farnosti dotazníky, v ktorých im položili konkrétne otázky, týkajúce sa očakávaných zmien. Ubezpečili laikov, že ich návrhy“ môžu „osloviť pápeža“ a dokonca „zmeniť chod Cirkvi“. Pre istotu im však jezuiti vopred nadiktovali otázky, na ktoré môžu veriaci odpovedať kladne alebo záporne. Pravdepodobne preto, aby laikom neprichádzali na um nejaké príliš konzervatívne otázky.

Jedna z otázok znie: „Chcete, aby sa zmenilo cirkevné učenie v týchto oblastiach?“, a následne je uvedené v akých: antikoncepcia, potraty, nutnosť kresťanskej viery pre spásu. Nechýbalo samozrejme ani svätenie žien a nasávanie duchovna z iných vierovyznaní.

Zdá sa teda, že nielen Nemecko je tajomným magnetom, ktorý priťahuje bludy v rámci Cirkvi, ako by niektorí (či už z nacionálnych alebo maskovacích dôvodov) radi prezentovali, ale skôr sa zdá, že tieto bludy sú v Cirkvi rozložené úhľadne a rovnomerne.

Indický katolícky aktivista Justin Joseph, ktorého cituje portál Church Militant k tomu uviedol: „Je iróniou, že v Bombaji, v jednej z najkatolíckejších oblastí tejto megapolis, máme veľkú jezuitskú farnosť, ktorá otvára dvere zabíjaniu nenarodených detí a podporuje svätenie žien, keď jedným z najzávažnejších zločinov v Indii je práve masové vyvražďovanie nenarodených detí. A oni sú prví, kto nám hlása feminizmus.“

Prieskum okrem otázok súvisiacich s potratmi a antikoncepciou obsahoval množstvo návrhov na „zatraktívnenie omše“, napríklad kázaním laikov. Navyše, v reakcii na rozšírené snahy niektorých katolíckych kruhov v Indii o náboženský synkretizmus, bola postulovaná možnosť „vybudovať bratstvo prostredníctvom rešpektu a pokusu pochopiť autentické duchovné skúsenosti ľudí iných vierovyznaní“.

Atraktívnosť katolíckej viery v miestnej kresťanskej komunite tým paradoxne značne trpí, pretože, ako dodáva Church Militatnt: „Prieskum kladie jasný dôraz na medzináboženské vzťahy a nie na evanjelizáciu, zatiaľ čo mnohé protestantské komunity v Bombaji sa aktívne zapájajú do evanjelizácie hinduistov, moslimov a budhistov a dokonca aj samotných katolíkov.“