Fatima ešte nepovedala posledné slovo - Varovanie Benedikta XVI o konci čias

20.09.2022VAT
3592

(0:00:13)  Katolícke proroctvá môžu byť ťažké na porozumenie,
(0:00:16)  a ak mám byť úprimný, pravdepodobne to je ich cieľom,
(0:00:19)  a katolíckym proroctvom mám na mysli schválené proroctvo,
(0:00:22)  nie súkromné zjavenia kolujúce po internete.
(0:00:25)  Už dlho vás upozorňujem na katolícke proroctvo o atrape Cirkvi,
(0:00:30)  ktoré sa zdanlivo napĺňa.
(0:00:31)  Falošná Cirkev, ktorú opisujú mnohí mystici a Panna Mária,
(0:00:34)  pred ktorou sa snažil varovať veriacich aj sám Benedikt XVI.
(0:00:38)  v rokoch 2009 a 2010, a tieto jeho prejavy upadli do zabudnutia.
(0:00:42)  Boli súčasťou otázky, ktorú mu položil jeden novinár.
(0:00:45)  Anonymný katolícky autor o tom nedávno publikoval článok
(0:00:48)  na webovej stránke talianskeho novinára Marca Tosattiho.
(0:00:51)  Pôvodne som plánoval vybrať z článku len nejaké citáty,
(0:00:53)  ale ten článok je natoľko fascinujúci, že vám ho prečítam celý.
(0:00:56)  Ide o neuveriteľnú analýzu, a úprimne povedané,
(0:00:58)  ide o dobrú ukážku toho, že Benedikt si uvedomoval, že hrá úlohu vo veľkej apostáze.
(0:01:03)  Ba čo viac, že veľkou apostázou sa nemyslí odchod väčšiny veriacich z Cirkvi,
(0:01:08)  ale skôr to, že Katolícka cirkev sa oddeľuje od svojej atrapy,
(0:01:12)  veriaci tvoriaci Kristovo Telo sa určitým spôsobom oddeľujú
(0:01:16)  od príšerných heretikov v inštitucionálnej Cirkvi,
(0:01:20)  aby tak zachovali vieru.
(0:01:22)  Neznie vám to ako opis doby, v ktorej žijeme?
(0:01:24)  Mne určite áno.
(0:01:25)  Zatiaľ čo autor sa nikde ani slovkom nezmieňuje o svojom presvedčení,
(0:01:29)  že Benedikt je stále pravým pápežom,
(0:01:30)  alebo že jeho rezignácia bola neplatná,
(0:01:33)  o čom ma mnohí moji poslucháči presviedčajú,
(0:01:36)  nepriamo to naznačoval, takže teraz vám prečítam celý článok.
(0:01:41)  Ratzinger, Tyconius a Fatima: Interpretačný kľúč pre posledné časy,
(0:01:47)  ktorý napísal anonymný autor so pseudonymom A Marian Soul.
(0:01:52)  Pôvodne ho publikoval Marco Tosatti na svojej webovej stránke marcotosatti.com.
(0:01:57)  Odkaz na článok uvádzam v dnešných poznámkach na returntotradition.org,
(0:02:01)  budete však potrebovať mať vo svojom prehliadači nainštalovaný nejaký doplnok,
(0:02:05)  ktorý vám ho preloží, alebo si text skopírovať na nejakú webovú stránku s prekladačom,
(0:02:11)  pretože bol publikovaný v taliančine, ale teraz už bez ďalších okolkov:
(0:02:17)  Nie je ľahké pochopiť súčasnú krízu zla v Cirkvi,
(0:02:22)  ktorá sa niekedy môže javiť ohromujúca.
(0:02:25)  Benedikt XVI. naznačil, že Tyconiova teológia môže Cirkvi pomôcť pochopiť,
(0:02:31)  ako odhaliť a nakoniec poraziť zlo „falošných bratov“, ktorí sa v nej ukrývajú.
(0:02:37)  Tyconiove postrehy sa vo viacerých ohľadoch zhodujú s fatimským posolstvom.
(0:02:42)  Ak sa zamyslíme nad Benediktovými komentármi o Fatime
(0:02:44)  vo svetle Tyconiovej teológie posledných čias,
(0:02:48)  ponúka sa nám jedinečný pohľad na povahu Cirkvi a Anticirkvi
(0:02:52)  uprostred ich záverečnej konfrontácie.
(0:02:55)  Na generálnej audiencii v stredu 22. apríla 2009,
(0:02:59)  pápež Benedikt XVI. pozoruhodne spomenul neznámeho starovekého kresťanského autora
(0:03:04)  zo severnej Afriky, Tyconia.
(0:03:06)  Tyconius vo svojich komentároch vníma Apokalypsu predovšetkým
(0:03:11)  ako odraz tajomstva Cirkvi.
(0:03:13)  Tyconius dospel k presvedčeniu, že Cirkev je bipartitné telo:
(0:03:18)  hovorí, že na jednej strane patrí Kristovi, ale je tu aj druhá časť Cirkvi,
(0:03:23)  ktorá patrí diablovi.
(0:03:24)  Tyconiova predstava o tom, čo sa stane s Cirkvou na konci čias,
(0:03:28)  je pre Benedikta dôležitým „chýbajúcim článkom“
(0:03:31)  na pochopenie bezprecedentného momentu v ekonómii spásy,
(0:03:35)  do ktorého sa podľa Svätého Otca teraz Cirkev a svet dostali,
(0:03:39)  a zároveň nám ponúka objasnenie jeho výnimočne tajuplnej „rezignácie“.
(0:03:44)  Josepha Ratzingera už v roku 1956 zaujal africký teológ zo 4. storočia,
(0:03:51)  keď ako mladý začínajúci kňaz a profesor napísal a publikoval esej
(0:03:55)  s názvom Úvahy o Tyconiovej koncepcii v Cirkvi „Liber Regularum“.
(0:04:00)  Témou eseje je to, čo Ratzinger označuje za Tyconiov „paradox“:
(0:04:04)  „jav, keď sa človek vedome a dobrovoľne vylučuje
(0:04:07)  z akéhokoľvek konkrétneho cirkevného spoločenstva,
(0:04:10)  pričom stále chce zostať kresťanom a verí, že patrí k pravej Cirkvi.“
(0:04:15)  Podľa Tyconia diablovo mesto existuje nielen mimo Cirkvi, ale aj v nej,
(0:04:20)  nielen medzi pohanmi, ale aj medzi falošnými kresťanmi.
(0:04:24)  Tyconius sa tak odvoláva na tajomnú prítomnosť zla v dejinách spásy,
(0:04:29)  ktorá sa vinie celým Svätým Písmom, a vrcholí v bipartitnej štruktúre Cirkvi:
(0:04:34)  tvoria ju dve odlišné zoskupenia, ktoré spolunažívajú v tej istej viditeľnej inštitúcii,
(0:04:39)  hoci sú od seba diametrálne odlišné.
(0:04:41)  Ústrednou témou Tyconiových komentárov je neustály boj Cirkvi s diablom,
(0:04:47)  ale zaoberá sa najmä vojnou, ktorá prebieha vnútri Cirkvi.
(0:04:50)  Výraz „anticirkev“ je výstižným označením pre diablovo zoskupenie,
(0:04:54)  pretože jeho zoskupenie sa vydáva za Cirkev.
(0:04:58)  Tyconius toto nepriateľské zoskupenie, ktoré sa maskuje vonkajšími znakmi Cirkvi,
(0:05:03)  označuje dvoma biblickými termínmi, ktoré sú podľa neho vzájomne zameniteľné -
(0:05:06)  „tajomstvo neprávosti“ a „ohavnosť spustošenia“.
(0:05:10)  Podľa Tyconia sa táto nespravodlivá, ohavná, zloprajná entita
(0:05:14)  naplno prejaví až v čase, ktorý Tyconius nazýva veľkým discessio (2 Sol 2;3).
(0:05:23)  Mnohé anglické preklady Biblie toto slovo prekladajú ako „odpadlíctvo“ alebo „vzburu“.
(0:05:28)  Latinský výraz má však jednoznačný význam „odpadnutia“ alebo „oddelenia“.
(0:05:32)  Až v čase „odpadnutia“ sa ukáže a vyjde plne najavo bipartitný stav sveta -
(0:05:37)  dve mestá, jedno Božie a druhé diablovo -
(0:05:40)  čo bude vlastne tripartitné rozdelenie - pravá Cirkev, falošná cirkev a pohanský svet.
(0:05:48)  Podľa Tyconia sa rozdiel medzi pravou a falošnou Cirkvou
(0:05:52)  definitívne prejaví až vtedy, keď nastane „veľké discessio“.
(0:05:58)  Len počas „discessio“ sa odhalí pravý Boží ľud, pravá časť Pánovho tela.
(0:06:04)  Veriaci kresťania sa zvyčajne domnievajú,
(0:06:06)  že „odpadnutie“ - „odlúčenie“,„odchod“ bude iniciované húfmi ľudí,
(0:06:11)  ktorí „opustia“ Cirkev, že to bude masový exodus neveriacich.
(0:06:14)  Podľa Tyconia je však opak pravdou.
(0:06:17)  Tyconius veľkému „odpadu“ posledných čias rozumie tak,
(0:06:20)  že ho nespôsobí odchod neveriacich z Kristovej Nevesty,
(0:06:25)  ale skôr to, že Kristova Nevesta sa vzdiali od tých, ktorí sú v nej neverní.
(0:06:30)  Inými slovami, pre Tyconia to nebudú neveriaci, ktorí „odpadnú“,
(0:06:34)  ale skôr praví veriaci, ktorí sa vyčlenia od zla v Cirkvi.
(0:06:38)  Vskutku paradoxný obrat.
(0:06:40)  Podľa Tyconia je to nový Izrael, ktorý sa musí vybrať na nový Exodus.
(0:06:45)  Pravá Cirkev sama zrealizuje veľkú apostázu ako metódu záchrany
(0:06:48)  pred svojimi nepriateľmi.
(0:06:50)  V pravom zmysle slova, pravá Cirkev prinúti apostatov vyjsť na svetlo,
(0:06:54)  pretože diabolské zoskupenie, ktoré tvoria falošní bratia v Cirkvi,
(0:06:57)  už je, a odjakživa bolo apostatické.
(0:07:01)  Táto skutočnosť len bola utajená.
(0:07:04)  Tyconius to vysvetľuje takto: „Je potrebné, aby sa Antikrist manifestoval na celom svete,
(0:07:09)  a rovnako tak, aby ho Cirkev všade premohla...
(0:07:12)  Zatiaľ je však v Cirkvi ukrytý.
(0:07:14)  Ako sa podarí falošným bratom ľudí oklamať, aby ich s dôverou nasledovali?
(0:07:18)  Tyconius je v tomto ohľade úplne jednoznačný:
(0:07:22)  „Týchto falošných bratov najčastejšie nájdete medzi cirkevnými predstaviteľmi, biskupmi.
(0:07:25)  Títo biskupi pod rúškom Cirkvi plnia diablovu vôľu.
(0:07:30)  Biskupi prepožičiavaju šelme baránkove rúcho,
(0:07:34)  zatiaľ čo ona ich využíva ako hlásne trúby pre svoju agendu.
(0:07:36)  Keď však už apostáza nastane, Kristova Nevesta (pravá Cirkev)
(0:07:41)  bude bojovať nielen proti falošným bratom, ale aj proti pohanskému svetu,
(0:07:45)  ktorý sa s falošnými bratmi spolčí, a vytvorí jednotný démonický front:
(0:07:50)  do jedného diablovho tela, ktoré Boh dopustí.
(0:07:53)  Vo svetle Tyconiovej teológie nadobúdajú rôzne komentáre Benedikta XVI.
(0:07:59)  o dôležitosti fatimského posolstva nový význam.
(0:08:03)  Začína byť zrejmé, že Benedikt XVI. chápe fatimské posolstvo v kontexte
(0:08:08)  Tyconiovho tvrdenia, že najväčším zlom pre Cirkev v posledných časoch
(0:08:11)  je zlo ukryté v jej vnútri.
(0:08:14)  Počas púte Benedikta XVI. do Fatimy v máji 2010
(0:08:17)  sa jeden reportér Svätého Otca opýtal:
(0:08:19)  Vaša Svätosť, aký majú dnes pre nás význam fatimské zjavenia?
(0:08:25)  Viacerí z nás, aj naši bývalí kolegovia, sme boli pri tom,
(0:08:28)  keď ste v júni 2000 vo Vatikánskej tlačovej kancelárii
(0:08:30)  predstavili text tretieho tajomstva.
(0:08:32)  Vtedy sme sa vás opýtali, či by sa posolstvo okrem útoku na Jána Pavla II.,
(0:08:36)  mohlo dotýkať aj iných utrpení pápežov.
(0:08:38)  Je podľa vás možné do tejto vízie zahrnúť aj utrpenie Cirkvi v súčasnosti?
(0:08:44)  Vzhľadom na to, že Svätý stolec v podstate zabuchol dvere
(0:08:47)  pred tretím fatimským tajomstvom, Benediktova odpoveď bola priam ohromujúca.
(0:08:52)  V súčasnosti ju možno vnímať aj ako „Tyconiovskú“.
(0:08:55)  Citujem Benedikta XVI.: „Okrem tejto veľkej vízie utrpenia pápeža,
(0:08:59)  ktorú môžeme predovšetkým vzťahovať na Jána Pavla II.,
(0:09:02)  sú v nej uvedené skutočnosti týkajúce sa budúcnosti Cirkvi,
(0:09:06)  ktoré postupne nadobúdajú tvar a stávajú sa zjavnými.
(0:09:09)  Je teda pravdou, že okrem okamihu naznačeného vo vízii,
(0:09:13)  je tu aj zmienka o potrebe utrpenia Cirkvi,
(0:09:18)  ktoré sa prirodzene odráža v osobe pápeža,
(0:09:21)  ale pápež predstavuje Cirkev, a preto je to utrpenie Cirkvi, ktoré bolo ohlásené.
(0:09:26)  Pán nám povedal, že Cirkev bude neustále trpieť, rôznymi spôsobmi,
(0:09:30)  až do konca sveta...
(0:09:32)  Ohľadom noviniek, ktoré v tomto posolstve môžeme objaviť,
(0:09:35)  je tu aj skutočnosť, že útoky na pápeža a Cirkev neprichádzajú len zvonku,
(0:09:39)  ale utrpenie Cirkvi pochádza práve z jej vnútra,
(0:09:44)  z hriechu, ktorý v nej existuje.
(0:09:47)  Aj to je niečo, o čom sme vždy vedeli,
(0:09:49)  ale dnes to vidíme naozaj desivým spôsobom,
(0:09:51)  že najväčšie prenasledovanie Cirkvi nepochádza
(0:09:54)  od jej vonkajších nepriateľov, ale vzniká z hriechu v jej vnútri...“
(0:09:58)  Benediktovým teologicky najzaujímavejším výrokom
(0:10:02)  bol jeho komentár o vízii naznačujúcej utrpenie Cirkvi.
(0:10:05)  Podľa Benediktových vyjadrení sa zjavenie trom malým deťom vo Fatime
(0:10:09)  predovšetkým týkalo tohto utrpenia - nadchádzajúceho utrpenia Cirkvi,
(0:10:13)  ktoré sa ešte len má naplno rozvinúť, a „odzrkadlí sa v osobe pápeža“.
(0:10:17)  A odkiaľ budú pochádzať útoky, ktoré zapríčinia toto utrpenie?
(0:10:20)  Potvrdil: „Práve z vnútra Cirkvi.“
(0:10:23)  Jeden autor po analýze Ratzingerových výrokov hovorí:
(0:10:27)  „Keď kardinál hovoril o posledných veciach, myslel tým to,
(0:10:30)  čo sa má podľa proroka Daniela na konci stať.
(0:10:33)  Hovoril o posledných časoch - o posledných veciach;
(0:10:35)  alebo ako by sme ich nazvali po grécky, eschata.
(0:10:37)  Eschatologických veciach, eschatologických textoch Písma.
(0:10:41)  Toto je tretie tajomstvo...
(0:10:42)  Po zhodnotení iných cirkevne schválených posolstiev Preblahoslavenej Panny Márie,
(0:10:47)  musíme dať autorovi za pravdu.
(0:10:49)  Okrem toho dvaja kardináli, ktorí si osobne tretie tajomstvo prečítali,
(0:10:52)  robia jeho názor ešte vierohodnejším.
(0:10:55)  Ako prvý kardinál Oddi, osobný priateľ pápeža Jána XXIII.,
(0:10:59)  ktorý s ním o tajomstve diskutoval, povedal v roku 1990 talianskému novinárovi vo výpovedi:
(0:11:03)  „Tretie tajomstvo s Gorbačovom nijako nesúvisí.
(0:11:06)  Panna Mária nás varovala pred apostázou v Cirkvi.“
(0:11:09)  Ako druhý to bol kardinál Ciappi,
(0:11:11)  osobný pápežský teológ pápežov Jána XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I., a Jána Pavla II.
(0:11:17)  Počas rozhovoru s istým profesorom Baumgartnerom v Salzburgu mu prezradil:
(0:11:22)  „V treťom tajomstve sa okrem iného predpovedá,
(0:11:24)  že veľká apostáza sa začne zvrchu.“
(0:11:27)  Ako posledný tento názor potvrdil páter Gabriel Amorth,
(0:11:31)  bývalý hlavný exorcista Ríma, ktorý sa 26 rokov osobne poznal s pátrom Piom,
(0:11:36)  a povedal takmer na vlas to isté, pričom tieto slová pripísal
(0:11:40)  veľkému kapucínskemu svätcovi a mimoriadnemu mystikovi.
(0:11:43)  „Skutočne,“ hovorí, „jedného dňa mi páter Pio veľmi smutne povedal:
(0:11:47)  „Vieš Gabriele? Je to satan, ktorý bol uvedený do lona Cirkvi,
(0:11:51)  a vo veľmi krátkom čase bude vládnuť falošnej Cirkvi.“
(0:11:55)  Ako „veľká apostáza“ súvisí z chronologického a teologického hľadiska
(0:11:58)  s „i novissimi“, o ktorých Ratzinger hovoril?
(0:12:02)  Je to ich ústredný prvok.
(0:12:04)  Svätý Pavol v Druhom liste Solúnčanom potvrdzuje,
(0:12:07)  že veľká apostáza je udalosť, ktorá odštartuje začiatok „posledných vecí“,
(0:12:11)  je tým, čo odomkne dvere pre príchod
(0:12:14)  „syna zatratenia“/„človeka neprávosti“/ „Antikrista“.
(0:12:17)  Keď sa raz veci uvedú do pohybu, niet cesty späť.
(0:12:20)  Svet a celé ľudstvo sa dostanú na kolíznu dráhu s osudom.
(0:12:23)  Uvedomil si Benedikt, že ako pápež musel iniciovať „ustúpenie“ pravej Cirkvi od falošnej,
(0:12:29)  aby tak započal veľkú apostázu, a začali sa odhaľovať falošní bratia,
(0:12:33)  ktorí infiltrovali Cirkev až na najvyššiu úroveň?
(0:12:36)  S týmito otázkami na mysli si znovu prečítajme pasáž tretieho tajomstva
(0:12:40)  (prepísanú samotnou sestrou Luciou), ktorá sa týka pápeža:
(0:12:44)  A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli:
(0:12:48)  „niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú“
(0:12:51)  biskupa oblečeného do bieleho, mali sme dojem, že je to Svätý Otec.“
(0:12:56)  Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch,
(0:12:59)  na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov,
(0:13:03)  akoby boli z kôry korkového stromu.
(0:13:05)  Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané
(0:13:09)  a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením,
(0:13:13)  modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste.
(0:13:16)  Keď Antonio Socci uvažoval o vízii sestry Lucie, napadlo mu,
(0:13:20)  že „biskup oblečený do bieleho“ a „Svätý Otec“,
(0:13:23)  môžu byť v skutočnosti dve odlišné osoby.
(0:13:25)  Provokatívne sa pýta: Nehovorí nám „tajomstvo“,
(0:13:27)  ktorého ústredným bodom sú dve postavy -
(0:13:29)  biskup oblečený v bielom a starý pápež - o súčasnosti?
(0:13:33)  Kto sú tieto dve osoby?
(0:13:35)  Socci ďalej uvádza skutočne ohromujúci vývoj:
(0:13:38)  12. mája 2017 to bol sám pápež Bergoglio,
(0:13:42)  ktorý vo Fatime o sebe povedal, že je „biskupom oblečeným v bielom“.
(0:13:45)  Sestra Lucia bola vždy veľká puntičkárka ohľadom detailov,
(0:13:49)  a dávala si veľký pozor na to, aby do bodky pretlmočila to, čo jej zjavila Panna Mária.
(0:13:52)  Bolo by jednoduché pre ňu stále hovoriť o „biskupovi v bielom“,
(0:13:55)  keby šlo stále o jednu a tú istú osobu. Ona to však neurobila.
(0:13:59)  Z jej slov jasne vyplýva, že ide o dve odlišné osoby:
(0:14:01)  „biskup v bielom“ a „Svätý Otec“.
(0:14:04)  Benedikt sa vyznal v štruktúre Tyconiovej teológie posledných čias.
(0:14:08)  Vedel, že „po jednote nastane v poslednom zápase ďalšie rozdelenie“.
(0:14:14)  Tiež vedel, že „svätí, ktorých Boh varoval, opustia „falošnú cirkev“,
(0:14:19)  čo zapríčiní „veľké discessio“.
(0:14:21)  V rámci takéhoto chápania „eschatologickej ekleziológie“-
(0:14:24)  udalostí, ktorými si Cirkev v posledných časoch prejde -
(0:14:27)  by dve postavy opísané sestrou Luciou nadobudli v rýdzo teologickom myslení
(0:14:32)  Josepha Ratzingera jedinečný význam.
(0:14:35)  Je celkom možné, že Benedikt XVI. si v istej chvíli uvedomil,
(0:14:38)  že fatimské posolstvo s Tyconiovou teológiou do seba zapadajú,
(0:14:42)  a uvedomil si pritom svoje vlastné ohromujúce a monumentálne poslanie,
(0:14:47)  že bol povolaný, aby sa podobne ako Abrahám vydal na cestu viery,
(0:14:50)  „nevediac kam má ísť“.
(0:14:52)  Aby vzal Cirkev tak, ako Abrahám vzal Izáka,
(0:14:54)  a pripravil ju na obetovanie ako zápalnú obetu.
(0:14:57)  Aby „z jedného človeka, ktorý je už prakticky mŕtvy,“
(0:15:00)  vzišlo jedného dňa vďaka Benediktovej viere početné potomstvo.
(0:15:04)  Krok, ktorý sa mohol uskutočniť jedine vďaka priamemu a osobnému Božiemu volaniu.
(0:15:07)  Krok, ktorý by z hľadiska ľudskej vypočítavosti alebo svetskej rozvážnosti
(0:15:11)  nedával žiadny zmysel.
(0:15:13)  Ale krok, ktorý by inicioval nový Exodus pre nový Izrael v hodine jeho „poslednej Paschy,
(0:15:18)  keď sa pripojí k svojmu Pánovi v jeho smrti a zmŕtvychvstaní.
(0:15:22)  Pochopil Benedikt XVI. z tretieho tajomstva, v súlade s Tyconiovým učením,
(0:15:26)  plán Božej prozreteľnosti, že ku konfrontácii
(0:15:30)  medzi pravou Cirkvou a Anticirkvou môže dôjsť až vtedy,
(0:15:33)  keď právoplatný Petrov nástupca dovolí príchod „biskupa v bielom“?
(0:15:38)  Že zjavenie, ktoré videli deti vo Fatime, bolo presne také, ako to opisuje sestra Lucia -
(0:15:43)  „zrkadlový obraz“ - niekto, kto vyzerá ako Svätý Otec,
(0:15:46)  ale v skutočnosti je len jeho dvojníkom?
(0:15:47)  Pokúšala sa sestra Lucia dodatočne komunikovať a zdôrazniť
(0:15:50)  túto „podobnosť s pápežom“ keď povedala: „mali sme dojem, že je to Svätý Otec?“
(0:15:55)  Chcela v tejto vete zdôrazniť slovo „dojem“?
(0:15:59)  „Mali sme dojem, že je to Svätý Otec.“
(0:16:02)  Povedala to preto, lebo keď sa konečne objaví „biskup v bielom“,
(0:16:05)  tak celý svet bude mať ten istý „dojem“?
(0:16:08)  Aj keď by v skutočnosti biskup v bielom iba pripomínal pápeža,
(0:16:12)  tak ako obraz v zrkadle pripomína realitu, šlo by o imitáciu, prázdnu napodobeninu, uzurpátora.
(0:16:19)  Ak je to tak, viedlo uvedomenie si tejto skutočnosti Benedikta XVI. k tomu,
(0:16:22)  aby sa vo viere vybral na cestu, ako Abrahám „nevediac kam ide“,
(0:16:25)  a odovzdal praktickú moc nad viditeľnou štruktúrou Cirkvi
(0:16:28)  „biskupovi oblečenému do bieleho“, aby tak inicioval „veľké discessio“?
(0:16:35)  Ako som povedal, je to obrovské množstvo materiálu na pochopenie.
(0:16:38)  Zdá sa však, že pod veľkým odpadlíctvom sa nemyslí odchod ľudí,
(0:16:41)  alebo aspoň veriacich, alebo kohokoľvek z inštitucionálnej Cirkvi,
(0:16:45)  ale rozvrátenie Cirkvi na ciele sekulárneho sveta pre potreby človeka neprávosti,
(0:16:50)  a tou apostázou je v podstate odchod veriacich od toho.
(0:16:54)  A ak je to tak, potom sme definitívne svedkami začiatku tohto procesu.
(0:16:59)  Hovorím začiatok, pretože katolícke proroctvo nás varuje pred zlým koncilom,
(0:17:03)  ktorý je súčasťou atrapy Cirkvi a veľkej apostázy.
(0:17:06)  Možno sa ním myslí Synoda o synodalite, ktorá momentálne prebieha,
(0:17:09)  možno je to budúci koncil zvolaný budúcim pápežom, to nikto netuší,
(0:17:12)  ale bude sa snažiť zničiť učenie Cirkvi o morálke tela, rodiny, a samotnej povahy Cirkvi,
(0:17:18)  čo je určite Synoda o synodalite,
(0:17:20)  alebo len všetci toho veľa čítame, rozhodnutie ponechám na vás,
(0:17:24)  ja sám nie som prorok, len som si to prečítal.
(0:17:26)  Ak ste toto video dopozerali až do konca, ďakujem vám a vážim si to,
(0:17:30)  a mám pre vás malú novinku, totiž, že plánujem natočiť pokračovanie
(0:17:33)  v súvislosti s myšlienkou, že otec Malachi Martin
(0:17:36)  odhalil tretie fatimské posolstvo po kúskoch,
(0:17:39)  v rôznych prejavoch a rozhovoroch, nemyslím rovno text alebo citáty z neho,
(0:17:43)  ale to, čo o ňom povedal.
(0:17:45)  Povedzte mi, či chcete o tom video, pretože vám dám malú nápovedu,
(0:17:47)  dokonale sa zhoduje s tým, čo povedal Benedikt XVI.,
(0:17:50)  len je to oveľa podrobnejšie a desivejšie.
(0:17:52)  Napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte.
(0:17:55)  Ako som už uviedol, odkaz na článok je pripojený v poznámkach na returntotradition.org,
(0:17:59)  len si nájdite príspevok s rovnakým názvom a dátumom, ako je táto epizóda,
(0:18:02)  a tam ho nájdete.
(0:18:03)  Označte, že sa vám video páčilo a prihláste sa na odber,
(0:18:05)  keď ste to doteraz neurobili, vážne mi to pomôže,
(0:18:07)  a tiež ak budete tieto správy zdieľať na sociálnych médiách,
(0:18:09)  čo tiež veľmi pomáha, a ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:18:12)  Som Anthony Stine, Ave Maria.
(0:18:13)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka