VaticanLightening-810x500.jpg

REPARÁCIA: Záväzok modliť sa a postiť sa za triumf katolíckej viery na synode o synodalite

81
Kultúra života

2 ľudí sa modlí a postí za ochranu Cirkvi počas synody o synodalite.

LifeSiteNews organizuje celosvetový tábor modlitieb a pôstu pred, počas a po nadchádzajúcej synode o synodalite, v ktorom prosí Boha, aby zabezpečil triumf katolíckej viery počas tohto obdobia diabolskej dezorientácie.

V rámci odškodnenia za všetky útoky na Božiu’Cirkev, jej učenie, morálny život a poslanie zachraňovať duše vás LifeSiteNews žiada, aby ste sa zaviazali k osobitnej modlitbe a pôstu v stredy a piatky odteraz až do sviatku Všetkých svätých 1. novembra.

Prosím, pridajte svoje meno nižšie a zaviažte sa ku konkrétnej forme modlitby a pôstu, ktorá zodpovedá vášmu životnému stavu.

Biskup Athanasius Schneider: Modlitba za triumf katolíckej viery

Mohúci a večný Bože, Otče, Synu a Duchu Svätý, kľačíme pred Tvojím Majestátom a z hĺbky duše Ti ďakujeme za neoceniteľný dar katolíckej viery, ktorý si nám ráčil zjaviť skrze Ježiša Krista, Pravého Boha a Pravého človeka. Toto božské svetlo sme prijali vo svätom krste a sľúbili sme Ti, že si túto vieru zachováme neporušenú až do smrti.

Zvýšte v nás svoj dar katolíckej viery. Nech sa Tvojou milosťou posilní a stane sa neotrasiteľnou. Denne v nás zväčšuj pochopenie krásy a hĺbky katolíckej viery, aby sme žili v hlbokej radosti z Tvojej božskej pravdy a boli ochotní radšej obetovať všetko, než túto vieru kompromitovať alebo zradiť. Udeľ nám milosť, aby sme boli odhodlaní podstúpiť tisíce smrtí čo i len za jeden článok Vyznania viery.

Milostivo prijmi náš skutok pokorného pokánia za všetky hriechy spáchané proti katolíckej viere laikmi a klérom, najmä vysokopostavenými duchovnými, ktorí sa v rozpore so slávnostným sľubom, ktorý dali pri svojej vysviacke, že budú učiteľmi a obrancami neporušenosti katolíckej viery, stali zástancami herézy, otrávili im zverené stádo a vážne urazili Božský Majestát Ježiša Krista, vtelenú Pravdu.

Daj nám milosť, aby sme všetky udalosti nášho života a obrovské skúšky, ktorými naša svätá Matka Cirkev teraz prechádza, vnímali v nadprirodzenom svetle viery. Dovoľ nám veriť, že spôsobíš, aby z dnešnej obrovskej duchovnej púšte’vzišiel obnovený rozkvet viery, ktorý ozdobí záhradu Cirkvi novými dielami viery a dá vzniknúť novému veku viery.

Pevne veríme, že katolícka viera je jedinou pravou vierou a náboženstvom, ku ktorému pozývaš každého človeka, aby ju slobodne prijal. Na príhovor blahoslavenej Panny Márie, ničiteľky všetkých heréz, a veľkých mučeníkov a vyznávačov viery nech v Cirkvi a vo svete opäť zvíťazí svätá, katolícka a apoštolská viera, aby sa žiadna duša nestratila, ale aby prišla k poznaniu Ježiša Krista, jediného Spasiteľa ľudstva, a správnou vierou a spravodlivým životom dosiahla večnú blaženosť v Tebe, Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý. Tebe nech je vzdaná všetka česť a sláva na veky vekov. Amen.

+ Atanáz Schneider, pomocný biskup Astánskej arcidiecézy