Propstei_Paring-00032-20180518-101828-810x500.jpg

Arcibiskup Viganò zostavil modlitbu ku Kristovi Kráľovi pred synodou o synodalite

37
Neutral

Nasledujúca modlitba je modlitbou, ktorú zložil arcibiskup Carlo Maria Viganò pre nadchádzajúcu synodu o synodalite.

Modlitba ku KRISTOVI KRÁĽOVI A VYSOKÉMU PRIATEĽOVI

prosiť o ochranu pre Svätú cirkev 1. októbra 2023

Pán Ježiš Kristus, Kráľ a veľkňaz svätej Cirkvi,
ktorý prikázal svätému Petrovi, kniežaťu apoštolov,
aby pásol ovce a baránky Tvojho stáda,
a dal mu sväté kľúče od nebeského kráľovstva:
obráť svoj pohľad na Cirkev bojujúcu na zemi,
obliehanú vonkajšími i vnútornými nepriateľmi, ktorí plánujú jej zničenie
a usilujú sa o záhubu duší, ktoré si vykúpil svojou najdrahšou krvou.

My, sklonení pred Tvojím oltárom, Ťa uznávame za svojho Kráľa a Pána,
a vzdávame Ti hold ako najvyššiemu veľkňazovi mystického tela.

Preveľmi dlho sme Ťa, Pane, znechucovali svojou vlažnosťou;
Príliš dlho sme boli tichými svedkami zrady Tvojho svätého zákona;
príliš dlho sme si zamieňali cnosť Poslušnosti s podlou servilitou.

Mlčali sme, keď Tvoje učenie popierali neverní žoldnieri;
tolerovali sme, aby sa Tvoja svätá obeta falšovala a falšovala;
odvracali sme zrak, keď Ťa urážali a znesväcovali v Najsvätejšej sviatosti,
dali sme prednosť ľudskej úcte a duchu sveta
pred povinnosťou svedčiť o Tvojom mene
a vyznávať vieru, ktorú si nás naučil.

Ako sa dnes môžeme čudovať, že tvárou v tvár toľkej vlažnosti, toľkým zradám,
Tvoja spravodlivosť nás právom trestá s prísnosťou Otca
urazený svojimi nevďačnými deťmi?"

A ako by sme mohli dúfať v Tvoje milosrdenstvo, keď sme Ťa zapreli viac ráz ako Peter, keď sme sa klaňali zlatému teľaťu, rovnako ako, a ešte horšie ako Židia na púšti?"

Neodvažujeme sa zdvihnúť svoj pohľad k trónu Tvojho Majestátu,
lebo sa bojíme stretnúť s tvárou hnevu a zloby
ktoré nám na hlavu nahromadili naše nespočetné osobné a spoločenské chyby.

Dovoľ nám teda, Pane Ježišu Kriste, Synu večného Otca,
aby sme sa obrátili k Tvojej presvätej Matke, našej Pani a Kráľovnej:
Dovoľ nám utiekať sa k Nej,
ktorú si v pokore nechal rozdrviť hlavu hada,
aby sme my, s dôverou a kajúcne, videli vyslyšané naše modlitby.

Ako náš Veľkňaz, prihováraj sa u Otca a Ducha Svätého
aby si nás, Najsvätejšia a Nerozdelená Trojica, oslobodil od útokov nepriateľa
ktorý je tým zúrivejší, čím viac sa blíži neúprosná hodina jeho večnej porážky.

Môže Mária Najsvätejšia, Tvoj živý stánok, archa zmluvy,
porazila satana a jeho zástupy.

Vkladáme do rúk Tvojej najsvätejšej Matky,
všetku biedu našich prosieb, pôstov a pokánia;
vedomí si toho, že Ona, Prostredníčka všetkých milostí a Pomocnica kresťanov,
ich bude môcť pred Teba predložiť a prosiť Ťa o odpustenie
čím sa skončia tieto strašné dni rozvratu a odpadnutia.

A keďže Nepoškvrnená Panna bola spojená s Tvojím umučením ako Spoluvykupiteľka,
tak Ťa prosíme, aby si sa spojil s utrpením Cirkvi, Tvojho mystického tela,
aby poklady milostí nášho vykúpenia skrze Tvoj kríž
aby sa stále vylievali na svätú Cirkev, na jej služobníkov, na všetkých veriacich
a na mnohé duše, ktoré si obnovil v krstnom prameni. 

Zmiluj sa nad svojím stádom, opusteným pastiermi a ponechaným napospas dravým vlkom.
Zmiluj sa nad biskupmi a kňazmi, ktorí trpia prenasledovaním za to, že sú Ti verní.
Zmiluj sa nad rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorí ťa prosia v tichu svojich kláštorov.
Zmiluj sa nad veriacimi, hladnými po nebeskom pokrme Najsvätejšej Eucharistie
a smäd po čistej vode Tvojho slova.

A ak autorita Hlavného pastiera, ktorého si ustanovil na zemi za svojho vikára,
je dnes uzurpovaná, aby rozptýlila stádo a stala sa spolupáchateľkou robotníkov neprávosti,
ráč otvoriť oči tým, ktorí odmietajú vidieť masaker nevinných, ktorý sa deje, záhubu toľkých duší určených pre nebeskú slávu, pohoršenie maličkých.

Dotkni sa sŕdc pastierov, ktorí sa zhromaždili na synode:
daj im odvahu, aby sa usilovne bránili až po obetovanie vlastného života,
ten nemenný poklad viery a morálky, ktorý nám odovzdali apoštoli v neporušenom stave.

Zošli svojho Ducha, Utešiteľa, aby osvietil pomýlené mysle.
Zapáľ neplodné a vzdorovité srdcia ohňom svojej lásky.

Prebuď vo svojich služobníkoch apoštolskú horlivosť za spásu duší,
pre česť svätej Cirkvi a pre Tvoju slávu.

Vráť zasväteným mužnú hrdosť,
aby Ťa mali za vzor čistoty a svätosti

a nech sa vyhýbajú skazenosti neresťami a nákaze nečistoty.

Vzbuď v tých, ktorí majú autoritu, pocity pravej ľútosti a predsavzatia úprimného pokánia za škandály, ktoré ponižujú Tvoju Nevestu a znechucujú duše,
aby kalvária, na ktorú bude musieť Cirkev vystúpiť podľa Tvojho príkladu,
aby si zaslúžila večnú slávu,
aby nás a našich pastierov našla hodnými bojovať v duchovnom boji, ktorý nás čaká
pod Tvojimi svätými insígniami a pod ochranným plášťom Tvojej najsvätejšej Matky.

A tak nech sa stane.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

október 2023