pope-synod-mass-810x500.jpg

Pápež František v novom dokumente Laudate Deum vyzýva k záväznej globálnej politike v oblasti zmeny klímy

46
Kultúra smrti

Pápež František zverejnil svoj druhý dokument na tému “klimatických zmien”, v ktorom odsudzuje “klimatické zmeny spôsobené človekom” a vyzýva na “povinné” opatrenia na celom svete na riešenie tohto problému.

Musia existovať “záväzné formy energetickej transformácie, ktoré budú spĺňať tri podmienky: musia byť účinné, povinné a ľahko monitorovateľné,” napísal pápež František a načrtol svoje nádeje pre nadchádzajúcu konferenciu COP28 “o klimatických zmenách”, ktorú vyzdvihol ako potenciálne historickú udalosť.”

Pápežský”text - zverejnený 4. októbra, ktorý je posledným dňom Vatikánom sledovaného obdobia stvorenia - obsahuje niekoľko silných vyhlásení, v ktorých varuje pred nebezpečenstvami “klimatických zmien” a odsudzuje tých, ktorí sa stavajú proti opatreniam zameraným na zmiernenie “klimatických zmien spôsobených človekom.”

“Nereagujeme dostatočne, pretože svet, ktorý nás víta, sa rozpadá a možno sa blíži k bodu zlomu,” povedal pápež František v úvodných riadkoch svojho druhého ekologického textu – apoštolskej exhortácie Laudate Deum, ktorá vychádza v nadväznosti na jeho encykliky z roku 2015 Laudato Si’.

Je adresovaná “všetkým ľuďom dobrej vôle,” a má podtitul “o klimatickej kríze.”

V texte sú prezentované viaceré silné tvrdenia a vyhlásenia pápeža týkajúce sa klímy, keď píše, že “je overiteľné, že niektoré klimatické zmeny spôsobené človekom výrazne zvyšujú pravdepodobnosť častejších a intenzívnejších extrémnych udalostí.”

Vplyv človeka’na klímu

“Už nie je možné pochybovať o ľudskom – ‘antropickom’ – pôvode klimatických zmien,” píše pápež. 

Vychádzajúc z Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) František uviedol, že “sme potvrdili, že za posledných päťdesiat rokov teplota stúpa bezprecedentnou rýchlosťou, väčšou ako kedykoľvek za posledných dvetisíc rokov.”

Uviedol, že vplyv človeka na planétu je nepopierateľný: “nie je možné zakryť súvislosť týchto globálnych klimatických javov a zrýchleného nárastu emisií skleníkových plynov, najmä od polovice dvadsiateho storočia.”

 

Konferencie o klimatických zmenách

Laudate Deum odkazuje na rôznu účinnosť medzinárodných “konferencií zmluvných strán o klimatických zmenách”, známych ako “COP.” Pápež pochválil niektoré z nich za to, že “umožnili dôležité kroky” týkajúce sa implementácie klimatických politík, iné zároveň kritizoval ako “zlyhanie.” 

Pochválil najmä podujatie COP 2015 v Paríži, ktoré viedlo k vyhláseniu Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Toto stretnutie “bolo ďalším významným momentom, pretože prinieslo dohodu, do ktorej sa zapojili všetci,” napísal František. “Možno ho považovať za nový začiatok vzhľadom na neúspech pri plnení cieľov stanovených v predchádzajúcej fáze.”

V roku 2022 sa Vatikán oficiálne pripojil k Parížskej klimatickej dohode z roku 2015, čo bol krok, ktorý nemal obdobu na mnohých úrovniach. Pápež František tento krok obhajoval slovami, že Svätá stolica “veľkoryso prevzala na svoje plecia závažnú zodpovednosť” týkajúcu sa “starostlivosti o stvorenie”, pričom navrhol, aby “zmluva medzi ľuďmi a životným prostredím” bola základom pro-abortion dohodu.

Ale aj parížske zasadnutie COP František kritizoval za to, že nie je dostatočne prísne pri jej presadzovaní: “nestanovuje skutočné sankcie a neexistujú účinné nástroje na zabezpečenie jej dodržiavania. Poskytuje tiež formy flexibility pre rozvojové krajiny.”

Potom sa pápežovi zjavne nepáčili ďalšie podujatia COP, ktoré si posťažoval na ich “nepresné” kroky, ich narušenie kvôli COVID-19 či vojne na Ukrajine a neschopnosť implementovať politiky Parížskej dohody.

Prezident sa zastavil pri preventívnom odsúdení nadchádzajúceho stretnutia COP28, ktoré sa uskutoční koncom tohto roka v Dubaji, a napísal, že “povedať, že niet v čo dúfať, by bolo samovražedné, pretože by to znamenalo vystaviť celé ľudstvo, najmä tých najchudobnejších, najhorším dôsledkom klimatických zmien.”

Silná rétorika proti ‘nezodpovedným” krokom

Zhrnutím opakujúcich sa tém Laudate Deum boli pasáže, v ktorých pápež”varoval pred “nezodpovednými” krokmi, ktoré neriešia klimatické otázky. Podľa jeho slov hrozí riziko, že “zostaneme uväznení v myslení lepenia a zatieňovania trhlín, zatiaľ čo pod povrchom pokračuje zhoršovanie stavu, ku ktorému naďalej prispievame.”

Predpokladať, že všetky problémy v budúcnosti bude možné vyriešiť novými technickými zásahmi, je forma vražedného pragmatizmu, ako keď tlačíme snehové gule z kopca.

Končime raz a navždy s nezodpovedným posmechom, ktorý by túto problematiku prezentoval ako niečo čisto ekologické, ‘zelené,’ romantické, často predmetom výsmechu ekonomických záujmov. Priznajme si konečne, že ide o ľudský a sociálny problém na viacerých úrovniach. Z tohto dôvodu si vyžaduje angažovanosť všetkých. 

Povinné opatrenia v oblasti klímy

Pápež František v sérii mimoriadne silných pasáží vyslovil výraznú výzvu na povinné politiky zavádzajúce opatrenia v oblasti zmeny klímy. Tvrdil, že každá rodina by si mala “uvedomiť” nebezpečenstvo “klimatických zmien”:

Na konferenciách o klíme zvyknú upútať pozornosť kroky skupín, ktoré sú negatívne vykresľované ako ‘radikalizované’. V skutočnosti však vypĺňajú priestor, ktorý zostal prázdny po celej spoločnosti, ktorá by mala vyvíjať zdravý ‘tlak’, pretože každá rodina by si mala uvedomiť, že v stávke je budúcnosť jej detí.

Podľa toho sa František vyslovil za implementáciu rozhodnutí z nadchádzajúcej COP28 bezprecedentným, záväzným spôsobom.

Ak existuje úprimný záujem, aby sa COP28 stala historickou udalosťou, ktorá nás ako ľudské bytosti ctí a zušľachťuje, potom možno len dúfať v záväzné formy energetickej transformácie, ktoré spĺňajú tri podmienky: aby boli účinné, povinné a ľahko monitorovateľné.

Aby sa dosiahol začiatok nového procesu, ktorý sa vyznačuje tromi požiadavkami: aby bol drastický, intenzívny a počítal so záväzkom všetkých. To sa doteraz nestalo a len takýto proces môže umožniť, aby medzinárodná politika získala späť svoju dôveryhodnosť, pretože len takýmto konkrétnym spôsobom bude možné výrazne znížiť úroveň oxidu uhličitého a časom zabrániť ešte väčšiemu zlu.

Citujúc zo svojho encyklického listu Fratelli Tutti z roku 2020, František vyzval na “účinnejšie svetové organizácie, ktoré by boli vybavené právomocou zabezpečiť globálne spoločné dobro, odstránenie hladu a chudoby a istú obranu základných ľudských práv.” Takéto skupiny, tvrdí, “musia byť vybavené skutočnou autoritou tak, aby ‘zabezpečili’ dosiahnutie určitých základných cieľov. Týmto spôsobom by mohol vzniknúť multilateralizmus, ktorý by nebol závislý od meniacich sa politických podmienok alebo záujmov určitej skupiny a mal by stabilnú účinnosť.”

Klíma a globalizmus

Pápež bagatelizoval argumenty, že reštriktívne opatrenia zamerané na klímu povedú k negatívnemu vplyvu na život ľudí’

Často sa tiež hovorí, že úsilie zmierniť klimatické zmeny znížením využívania fosílnych palív a rozvojom čistejších zdrojov energie povedie k zníženiu počtu pracovných miest. Deje sa však to, že milióny ľudí prichádzajú o prácu v dôsledku rôznych dôsledkov klimatických zmien: stúpajúca hladina morí, suchá a iné javy, ktoré ovplyvňujú planétu, spôsobili, že mnohí ľudia sa ocitli na suchu.

Predkladajúc všeobecné výzvy na opatrenia, ktoré by viedli k priamemu vplyvu na životy ľudí, Francis odsúdil podniky za to, že nekonajú dostatočne rýchlo v oblasti “klimatických zmien.”Namiesto toho vyzval podnikateľský sektor, aby prešiel na “obnoviteľné formy energie, riadne riadené, ako aj na úsilie prispôsobiť sa škodám spôsobeným klimatickými zmenami,” čo by bol krok “schopný vytvoriť nespočetné množstvo pracovných miest v rôznych odvetviach.”

“To si vyžaduje, aby sa tým politici a vedúci predstavitelia podnikov zaoberali už teraz,” dodal, čím predbehol svoje neskoršie poznámky týkajúce sa skôr medzinárodnej sféry globálnej politiky. 

Pápežský dokument&nbsppri viacerých príležitostiach nadobudol obzvlášť globalistický tón, argumentujúc za medzinárodné zmeny v kultúre a praxi, pričom použil jazyk, ktorý bol viac vznešený ako presný:

Stará diplomacia, tiež v kríze, naďalej ukazuje svoju dôležitosť a potrebu. Stále sa jej však nepodarilo vytvoriť model multilaterálnej diplomacie, ktorý by bol schopný reagovať na novú konfiguráciu sveta; ak by sa však dokázala prekonfigurovať, musí byť súčasťou riešenia, pretože ani skúsenosti stáročí nemožno odhodiť nabok.

Podľa jeho predtým vyzval globálnych lídrov a medzinárodné orgány, ako je OSN, aby realizovali klimatickú politiku na celom svete, a v Laudate Deum túto výzvu opätovne zverejnil. “Náš svet sa stal takým multipolárnym a zároveň takým zložitým, že je potrebný iný rámec pre účinnú spoluprácu.”

Čítajte: Pápež sa spojí s globálnymi spoločnosťami, aby podporil kapitalizmus v súlade s pro-potratovými cieľmi OSN’ 

“Ide o vytvorenie globálnych a účinných pravidiel, ktoré môžu umožniť ‘zabezpečenie’ tejto globálnej ochrany,” argumentoval v časti dokumentu nazvanej “Slabina medzinárodnej politiky.”

Takýto nový systém globálnych opatrení proti “klimatickým zmenám” by si vyžadoval “vypracovanie nového postupu rozhodovania a legitimizácie týchto rozhodnutí, pretože ten, ktorý bol zavedený pred niekoľkými desaťročiami, nie je dostatočný a nezdá sa ani účinný,” napísal Francis. Zdôraznil potrebu “rozhovoru, konzultácií” a “‘demokratizácie” v globálnom kontexte,” aby sa “rešpektovala starostlivosť” o “práva” všetkých.

Pápež tiež zopakoval slová OSN.’argumenty týkajúce sa úrovne emisií v Spojených štátoch’ a uviedol, že “ak vezmeme do úvahy, že emisie na jednotlivca v Spojených štátoch sú približne dvakrát vyššie ako emisie jednotlivcov žijúcich v Číne a približne sedemkrát vyššie ako priemer najchudobnejších krajín, môžeme konštatovať, že rozsiahla zmena nezodpovedného životného štýlu spojeného so západným modelom by mala významný dlhodobý vplyv.”

“V dôsledku toho by sme spolu s nevyhnutnými politickými rozhodnutiami robili pokrok na ceste k skutočnej starostlivosti o druhého,” tvrdil a opäť zopakoval svoju výzvu k povinnej politike založenej na klíme.

Zástancovia ochrany života a rodiny neustále vyjadrujú obavy nad klimatického aktivizmu hnutia, keďže sa často spája s pro-abortívnymi a populačnými kontrolnými zástancami a lobistickými skupinami. Iní hovoria, že veľká časť klimatického aktivizmu je o získaní vládnych grantov a uplatňovaní etatistickej moci.

Ako už LifeSiteNews viackrát poznamenal, Parížska dohoda, ktorá je základom väčšiny súčasných “opatrení v oblasti klimatických zmien”, je skutočne pro-potratová a spája sa s deklarovaným cieľom OSN. cieľom vytvoriť univerzálne právo na interrupciu v súlade s cieľom č. 5.6 Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Cieľ “dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat,”zahŕňa nasledujúci cieľ: “Zabezpečiť univerzálny prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a reprodukčným právam,”čo je frazeologizmus bežne používaný na označenie interrupcie a antikoncepcie.

OZ si kladie za cieľ dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Predchádzajúci pápežov text Laudato Si” viedol k zrodu globálneho hnutia, ktoré spája “aktivizmus v oblasti klimatických zmien”s pápežovými slovami. Hnutie Laudato Si’ vydáva výzvy na odpútanie sa od fosílnych palív a aims to “premeniť encyklický list pápeža Františka Laudato Si’ na činy za klimatickú a ekologickú spravodlivosť.”