Cardinal-Burke-810x500.png

Mons. Burke zopakoval učenie Cirkvi o nebezpečenstve prijímania svätého prijímania v smrteľnom hriechu

0
Neutral

Kardinál Raymond Burke, bývalý prefekt Apoštolskej signatúry v Ríme, varoval, že tí, ktorí pristupujú k svätému prijímaniu v stave smrteľného hriechu, prijímajú túto sviatosť nehodne a ohrozujú svoju večnú spásu.

V nedávnom rozhovore s Edwardom Pentinom z National Catholic Register’Burke hovoril o tejto téme v rozhovore o svojej novej knihe, Úcta k telu a krvi Pána: Videl som viacerých katolíckych politikov, ktorí sa prezentovali a chceli sa prezentovať ako katolíci, presadzovali legislatívne programy v rozpore s učením Cirkvi’a robili to verejne,”vysvetlil kardinál: “A napriek tomu pristupovali k prijatiu svätého prijímania. To ma veľmi znepokojilo.”

RELATED: Arcibiskup Fernández navrhuje, že pápež František by mohol povoliť ľuďom v ťažkom hriechu prijímať sväté prijímanie

Komentujúc slová sv. Pavla v Prvom liste Korinťanom: “kto by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, bude sa musieť zodpovedať za telo a krv Pána” a “kto by jedol a pil bez rozlíšenia tela, jedáva a pije súd nad sebou samým” Burke poznamenal: “Ľudia si vypestovali — a videl som to ako mladý kňaz — myšlienku, že, nuž, ak si’na svätej omši, ideš na prijímanie, aj keď niekedy boli ľudia vo vážnom hriechu. A keď ste učili, že sú v stave ťažkého ťažkého hriechu, boli prekvapení.”

RELATED:

Kardinál ďalej vysvetlil, že cirkevné kánonické právo’obsahuje v tejto veci dve relevantné inštrukcie. Prvým je príkaz pre vysluhovateľa svätého prijímania o tom, kedy by osoba nemala byť pripustená k sviatosti; druhým je zopakovanie učenia Tridentského koncilu o tých, ktorí by nemali pristupovať k svätému prijímaniu. Zanedbávanie týchto kánonov pripísal strate viery v skutočnú prítomnosť.

“Myslím si, že došlo k skutočnej strate úcty k Najsvätejšej sviatosti, pretože sa’nechápe, že ide o Kristovo telo,” vyjadril Burke ľútosť. “Napríklad, ak je človek v stave smrteľného hriechu, povedzme, že’spáchal cudzoložstvo, nie je to verejný, ťažký hriech, aspoň za normálnych okolností by nebol, ale je to smrteľný hriech. Takže Kánon 915 sa na nich priamo nevzťahuje, ale Kánon 916 áno.”

Kánon 915 hovorí, že tí, “ktorí tvrdohlavo zotrvávajú v zjavnom ťažkom hriechu, nemajú byť pripustení k svätému prijímaniu,” a kánon 916 poučuje, že “osoba, ktorá si je vedomá ťažkého hriechu, nemá sláviť omšu ani prijímať telo Pána bez predchádzajúcej sviatostnej spovede.”

Kardinál zdôraznil, že osoby, ktoré sa dopustia cudzoložstva, “by si mali uvedomiť, že ide o ťažký hriech, a neprijímať sväté prijímanie, kým sa z neho ”nevyznajú a nedostanú rozhrešenie, a to, samozrejme, zahŕňa aj pevný úmysel nápravy.”

RELEVANTNÉ:

“V podstate ide’o Desatoro, takže takto sa človek čo najlepšie pripraví na prijatie svätého prijímania. V istom zmysle nikto z nás nie je hoden pristúpiť k nášmu Pánovi."”

“Ak sme’spytovali svoje svedomie a všetky vážne hriechy, ktoré sme’spáchali, ak sme’ich vyznali, sme’na ceste k obráteniu života,” pokračoval."“Ale ako to v sebe podporiť? Robíme to prostredníctvom každodenného spytovania svedomia, aktívnej ľútosti a spovede. Všeobecne sa odporúča mesačná spoveď, ale ja dokonca rád navrhujem ľuďom každé dva týždne, pretože’taký je jednoducho život."”

S tým, že k úprimnému hodnoteniu života patrí aj uznanie sklonu človeka’k hriechu kvôli Adamovmu pádu a uznanie našej nehodnosti pred Bohom kvôli našim hriechom, Burke objasnil, že to, že sme v stave milosti, nás robí “dostatočne hodnými” na prijatie Eucharistie.

“Sami o sebe sme nehodní, pretože sme“hriešni ľudia, ale tým, že sa snažíme svoj život stále viac odovzdávať nášmu Pánovi, potom sme v tomto zmysle hodní; dostatočne hodní je dobrý spôsob, ako to povedať,” povedal Burke. “Potom môžeme úprimne pristupovať k nášmu Pánovi. A samozrejme, pred svätým prijímaním hovoríme: ‘Pane, nie som hoden, aby si vstúpil pod moju strechu, ale stačí povedať slovo a moja duša bude uzdravená,’ a tak sme si istí Božím’odpustením.”

“Kvôli pádu našich prvých rodičov má človek sklon k hriechu. Človek má sklon k pádu do hriechu, ale v neskorších rokoch sa vyvinula myšlienka, že celá Cirkev je posadnutá hriechom a ľudia sú naozaj všetci dobrí; a v morálnej teológii sa vyvinul pojem základná možnosť, a potom proporcionalizmus a tak ďalej.”

Odmietajúc tieto omyly, ktoré odsúdil Ján Pavol II. vo Veritatis Splendor, Burke nadviazal: “Spomínam si, ako nám jeden profesor morálnej teológie povedal, že pokiaľ existuje’táto základná možnosť, pokiaľ smerujete k dobru, nemôžete’spáchať smrteľný hriech. No veľa ľudí smeruje k dobru, a potom padajú do smrteľných hriechov.”

PREHLIADNITE SI; Biskup Strickland opätovne potvrdzuje, že nepokutujúci homosexuáli, cudzoložníci nemôžu prijímať sväté prijímanie

Kardinál tiež upozornil na skutočnosť, že pokračovanie v hriechu môže viesť osoby k závislostiam a duševným chorobám, pričom povedal, že úpadok viery “znižuje ich odolnosť voči pokušeniam proti šiestemu prikázaniu, ale je tu’aj problém s drogami, so zneužívaním alkoholu a pod.Bez zdravého zmyslu pre hriech môže človek jednoducho plávať týmto smerom, až kým sa neocitne v hroznej situácii.”

“Psychiatri a psychológovia mi povedali, že spoveď, správne chápaná a praktizovaná, je jednou z najlepších pomocí pre duševné zdravie — pre duchovné zdravie, samozrejme, predovšetkým — ale aj pre duševné zdravie,” povedal kardinál.

Podčiarkujúc dôležitosť úprimnosti k sebe samému a úprimnosti pred Bohom, Burke upozornil, že nehodné prijímanie Eucharistie ohrozuje duše — večnú spásu, keďže sväté prijímanie je — prísľubom večného života.”

“Myslím si, že ak sme’primerane uvedomelí jedinci, vieme, kedy sme’zhrešili, aj keď sa’snažíme klamať sami seba a hovoríme si: ‘No, nie je to’hriech.’ Nepristupovali by sme’k nášmu Pánovi, aby sme prijali sväté prijímanie, keby sme vedeli, že sme zhrešili, a tak to trápi ľudské’duše. A keď si ľudia konečne priznajú a vyznajú ťažký hriech, za takýchto okolností veľmi rýchlo a s veľkým zármutkom vyznávajú aj všetky svätokrádeže, ktorých sa dopustili.”

“Samotné prijímanie je prísľubom večného života,” vyhlásil kardinál, pričom zopakoval Kristove”slová z Jánovho evanjelia a modlitbu sv. Tomáša Akvinského O svätej hostine. “Keď prijímame sväté prijímanie, mali by sme mať silný pocit, že je to pokrm, ktorý nás pripravuje na večný život. ‘Kto je môj chlieb a pije moju krv, nikdy nezomrie,’ a tak prijímať sväté prijímanie, keď toho nie je človek dostatočne hoden, znamená uvedomovať si aj to, že’odmieta večný život.”

PREHLIADNITE SI: ‘Prvotný skutok pastoračnej lásky’ odoprieť prijímanie politikom, ktorí sú za potraty: Kardinál Burke

Začiatkom tohto roka Katolícka akcia za vieru a rodinu (CAFF) oznámila “celonárodnú, laikmi vedenú kampaň” s cieľom zabezpečiť, aby každý duchovný v Spojených štátoch dostal výtlačok knihy kardinála Burkeho’o rozdávaní Eucharistie.

K dôležitosti kampane sa vyjadril Thomas McKenna z CAFF’a vysvetlil: “Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je’čas, aby sa laici vzchopili a podporili našich biskupov, kňazov a diakonov pri vernom ohlasovaní právd našej viery, najmä pokiaľ ide o dôstojné prijímanie. Prameň a vrchol našej viery, svätá Eucharistia, nesmie byť zosmiešňovaný nekajúcimi verejnými hriešnikmi, ktorí obhajujú vážne nemorálne politiky, ako sú potraty a manželstvá ‘osôb rovnakého pohlavia.’”

“Učenie Cirkvi’v tejto veci je jasné, konzistentné a dlhodobé, siahajúce až k slovám svätého Pavla. Rozhodne podporujeme našich biskupov, kňazov a diakonov, ktorí odvážne hlásajú pravdu, a dúfame, že sa k nim pridajú ďalší. Akýkoľvek ústup od tohto učenia a praxe je kapituláciou pred tými, ktorí sa snažia rozdeliť Cirkev a oslabiť jej učenie."”

RELATED:

Pápež František o svätom prijímaní pre pro-potratových politikov: ‘Nechoďte odsudzovať’

Biskup Nového Mexika vysvetľuje, prečo propagátori potratov ako Biden nemôžu’prijímať sväté prijímanie

Ďalší biskup vyzýva, aby sa pro-potratovým ‘katolíkom’odopieralo sväté prijímanie

Kardinál Burke: Burke: Joe Biden nie je katolík v ‘dobrom postavení’, nemal by prijímať sväté prijímanie

Kardinál Burke: Kandidát na prezidenta, ktorý je za potraty, ‘nesmie … prijímať sväté prijímanie’

Kardinál Burke’nová kniha: Teraz už vieme, prečo vedie boj o odopieranie prijímania proabortným politikom

Kardinál McCarrick a utajovanie postoja Ríma’k odopieraniu prijímania

Vatikánsky úradník: Biskupi nemajú inú možnosť, ako odmietnuť prijímanie proabortným politikom