francis-synod-26th-810x500.jpg

Pápež František potvrdzuje katolícku náuku o diakonkách: "Ordinácie sú vyhradené pre mužov

209
Kultúra smrti

 Pápež František potvrdil katolícku náuku, že diakonky a ženské svätenia akéhokoľvek druhu nie sú možné, a uviedol, že “svätenia sú vyhradené pre mužov.”

Ohľadne témy ženských kňazov František uviedol, že “ide o teologický problém”, ktorý by v prípade pokusov o začlenenie žien do kňazskej služby mohol “podkopať podstatu Cirkvi.”

Jeho vyjadrenia odzneli v rámci knižného rozhovoru, ktorý viedol s dvoma novinármi: Publikum sa stretlo s argentínskym Sergiom Rubinom a talianskou Francescou Ambrogettiovou. Ich kniha “Non sei solo” (Nie si sám) vyšla v utorok v taliančine, ale začiatkom roka bola publikovaná v španielčine. 

Žena “nemá nárok na petrovský princíp, ale na mariánsky princíp, ktorý je dôležitejší,” povedal František. “Takže to, že žena nemá prístup k služobnému životu, nie je odňatie, pretože jej miesto je oveľa dôležitejšie. Myslím si, že v našich katechézach sa pri vysvetľovaní týchto vecí mýlime a nakoniec sa vraciame k administratívnemu kritériu, ktoré z dlhodobého hľadiska nefunguje." ”

Pápež narážal na toľko skloňovaný argument o diakonkách v prvotnej Cirkvi – argument, ktorý sa dnes často objavuje u aktivistov, ktorí mylne naznačujú, že ženy boli vysvätené. To, či boli vysvätené alebo len pomocníčky biskupov, “nie je irelevantná otázka, pretože svätenia sú vyhradené mužom,” povedal František. 

Potvrdil, že “diakonát je prvým stupňom svätení v Katolíckej cirkvi, po ňom nasleduje kňazstvo a nakoniec biskupský úrad.” 

“Diakoni môžu kázať, udeľovať krst, slúžiť pri sobášoch a udeľovať požehnanie, ale nemôžu sláviť svätú omšu, vysluhovať spoveď alebo udeľovať posledné pomazanie,” uviedol František. 

ČÍTAŤ: Biskup Schneider vydáva nový katechizmus na obranu ‘integrity katolíckej a apoštolskej doktríny’

Uvádzal, že hoci sa ženy nemôžu stať diakonmi alebo kňazmi, poskytujú jedny z “najlepších” správ o kandidátoch na kňazstvo, ktoré určujú budúcnosť seminaristov. 

Na otázku, či by zavedenie ženských ordinácií možno posilnilo návštevnosť Cirkvi, František odpovedal, že s tým nesúhlasí. 

“Tieto argumenty nezdieľam. Luteráni vysväcujú ženy, ale aj tak chodí do kostola málo ľudí,” povedal. “Ich kňazi sa môžu ženiť, ale aj tak sa im nedarí zvyšovať počet duchovných.” 

Uviedol, že “problém je kultúrny” a že “by sme nemali byť naïvní a myslieť si, že programové zmeny nám prinesú riešenie.” 

Čítajte: Arcibiskup zo Sydney: Ak je návrh synody v rozpore s katolíckym učením, je’to ‘nie z Ducha Svätého’

Pápež dodal, že “samotné cirkevné reformy neslúžia na riešenie základných problémov,” namiesto toho hľadá účinnosť “paradigmatických zmien.”

Pápežove”pripomienky sú možno prekvapujúce vzhľadom na obsah diskusií na synode o synodalite, počas ktorých sa objavila téma diakoniek. Zdá sa, že argumenty v prospech ženských diakoniek boli prominentné tie v určitých kruhoch, najmä medzi ženskými a laickými členmi synody. 

Na tlačovej konferencii 25. októbra však kardinál Robert Prevost – prefekt dikastéria pre biskupov – bagatelizoval náznaky, že synoda povedie k zavedeniu ženských diakoniek. Nedávno kreovaný kardinál poznamenal, že “apoštolská tradícia sa o svätení žien“vyjadrila veľmi jasne.”

Rozpamätávajúc sa na slová pápeža’uviedol, že “klerikalizácia žien nemusí nevyhnutne vyriešiť problémy,” v Cirkvi a argumentoval, že “možno sa musíme pozrieť na nové chápanie vedenia, moci a služby v Cirkvi v rôznych perspektívach, ktoré môžu do Cirkvi priniesť ženy a muži.”

Prevost tiež zdôraznil, že spoločenské’normy nie sú cirkevnými normami a že to “nie je dané len tým, že v spoločnosti môžu mať ženy mnoho rôznych druhov úloh, nemáme’bezprostrednú paralelu, aby sme mohli povedať v Cirkvi ‘preto.’”

“Nie je to’také jednoduché, ako povedať, že v tejto fáze budeme’meniť tradíciu Cirkvi, rozsah 2000 rokov v tomto bode,” poznamenal Prevost.

Čítajte: Synoda o synodalite teraz diskutuje o ženských diakonkách, ženatých kňazoch a laickej správe

František v minulosti otvoril dvere nejasnostiam v tejto otázke zriadením dvoch komisií na diskusiu o téme ženských diakoniek. Prvou bola 12-členná komisia na štúdium otázky ženských diakoniek v auguste 2016, pričom v komisii bol aj popredný zástanca svätenia diakoniek a jej predsedom bol kardinál Luis Ladaria Ferrer. Druhá bola zriadená v roku 2020, vzhľadom na amazonskú synodu v roku 2019.

Jich správy zatiaľ neboli zverejnené. 

Diakonky Cirkvi?"

Ako už poznamenala publicistka LifeSite Dr. Maike Hickson na OnePeterFive, “diakonky neboli sviatostne vysvätené, boli vylúčené z akejkoľvek úlohy v liturgii, a preto ich nemožno porovnávať so sviatostne vysvätenými diakonkami, ako to navrhuje kardinál (Christophe) Schönborn a ďalší.”

V apoštolskom liste z roku 1994 Ordinatio Sacerdotalis pápež Ján Pavol II. napísal: “Vyhlasujem, že Cirkev nemá žiadnu právomoc udeľovať kňazské svätenie ženám a že tento úsudok majú s konečnou platnosťou zastávať všetci veriaci Cirkvi“.” 

V roku 2002 Medzinárodná teologická komisia Vatikánu písal po dlhom štúdiu, že

Diakonky, ktoré sa spomínajú v tradícii starovekej Cirkvi — ako o tom svedčí obrad ustanovenia a funkcie, ktoré vykonávali — neboli čisto a jednoducho rovnocenné diakonom;

Jednota sviatosti svätenia v jasnom rozlíšení medzi službami biskupa a kňazov na jednej strane a diakonskou službou na strane druhej je silne zdôraznená cirkevnou tradíciou, najmä v učení Magistéria.

V roku 2018 súčasný prefekt CDF, kardinál Ladaria Ferrer SJ, obhajoval učenie Ordinatio sacerdotalis ako nesúce znak “neomylnosti,” s tým, že Ján Pavol II. “formálne potvrdil a explicitne vyjadril, aby odstránil všetky pochybnosti, to, čo ordinárne a univerzálne Magistérium v priebehu dejín dlho považovalo za súčasť depozitu viery.”

Katolícke učenie pokračuje

Keď sa tento víkend skončia zasadnutia Synody o synodalite”2023, nebudú z nich vyvodené žiadne pevné závery, a hoci sa ešte môžu objaviť výzvy na ordináciu žien zo strany účastníkov, predstavitelia synody dôsledne upozorňujú, že akékoľvek “zmeny” treba očakávať na zasadnutiach synody v októbri 2024. 

Uvidíme, či lobistické skupiny za ordináciu žien vyvinú silný tlak v období do októbra 2024 a či dve komisie skúmajúce túto tému možno vydajú svoje závery včas pred ďalšími zasadnutiami synody. 

ČÍTAJTE: Synod on Synodality’report will have ‘open questions’ needing ‘theological deepening’

Nezávisle od akéhokoľvek podobného lobovania však Katolícka cirkev už jasne vyslovila nemenné učenie zakazujúce svätenie žien. 

Poľský pápež tiež citoval z listu pápeža Pavla VI’z roku 1975 anglikánskemu arcibiskupovi z Canterbury, v ktorom pápež napísal, že “vylúčenie žien z kňazstva je v súlade s Božím’plánom pre jeho Cirkev.”

Viac nedávno sa kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, rozprával s Hicksonom o otázke ženského svätenia a vydal kategorické vysvetlenie o katolíckom zákaze vo veci kňazstva žien, resp. diakonátu:

“Je však bezpochyby isté, že toto definitívne rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. je skutočne dogmou viery Katolíckej cirkvi a že tomu tak bolo samozrejme už predtým, ako tento pápež definoval túto pravdu obsiahnutú v Zjavení v roku 1994. Nemožnosť, aby žena platne prijala sviatosť svätenia v každom z troch stupňov, je pravda obsiahnutá v Zjavení a je teda neomylne potvrdená Magistériom Cirkvi’a predložená ako pravda, ktorej treba veriť.”