shutterstock_80371555-e1698240809541-810x500.jpg

Kristovo kráľovstvo pohýna veriacich, aby uznali Ježiša za Pána našich sŕdc a vôle

32
Neutral

Kráľovstvo nebeské - svätá Cirkev - sa vidí, ako zo svojho pokladu vynáša “veci nové i staré.” (Mt 13, 52) Hoci nikdy nemôže pridať nové dogmy k depozitu viery, ktorý jej bol zverený, s pribúdajúcimi vekmi sa vidí, ako dokonalejšie chápe a plnšie vysvetľuje poklady, ktoré uchováva. Je živým telom, nie sochou, a môže sa rozvíjať, hoci nikdy nemôže zmeniť svoju prirodzenosť. Preto, vedená Duchom Svätým toho, ktorý prisľúbil, že bude s ňou nielen niekoľko storočí, ale až do konca sveta, definuje alebo zdôrazňuje niektoré body učenia, ako uzná za vhodné, s ohľadom na potreby doby.

Príkladom nám môže byť ustanovenie sviatku, Kráľovstvo nášho Pána Ježiša Krista zvrchovaným pápežom Piom XI. v jubilejnom roku 1925 a vysvetlené veriacim v encyklike Quas Primas.

Kresťania vždy oslavovali nášho božského Pána ako Kráľa kráľov a Pána pánov. Práve ako kráľovi sa mu prišli pokloniť do jasieľ predstavitelia východného sveta; práve ako kráľa, hoci nevedel, čo robí, ho oficiálny predstaviteľ západného sveta vyzdvihol na kríž. Patriarchovia a proroci starého zriadenia predpovedali Jeho kráľovskú hodnosť; On neustále hovoril o svojom kráľovstve: keď sa Ho predstaviteľ Cæsar otvorene opýtal, či je v skutočnosti kráľom, priznal, že ním skutočne je, hoci nie je z tohto sveta.

Jeho kráľovská hodnosť je založená na nevýslovnom hypostazickom spojení. Je duchovné a zaoberá sa duchovnými vecami. Nestojí proti ničomu inému ako proti satanovi a mocnostiam temnoty. Kristus je Kráľom nad anjelmi a ľuďmi; Kráľom nad ľudskými srdcami a vôľou; jeho Kráľovstvo vyžaduje od svojich poddaných ducha odpútanosti od bohatstva a pozemských vecí a ducha miernosti. Musia hladovať a žízniť po spravodlivosti, ba čo viac, musia zaprieť samých seba a niesť kríž.

Aj keď je Jeho kráľovstvo duchovné, ktorému sa neprotiví nijaké spravodlivé pozemské zriadenie, “bolo by veľkým omylom tvrdiť, že Kristus nemá nijakú moc v občianskych záležitostiach, pretože na základe absolútnej vlády nad všetkými stvoreniami, ktorú mu zveril Otec, je všetko v Jeho moci. Všetci ľudia, či už kolektívne alebo jednotlivo, sú pod Kristovou vládou. V ňom je spása jednotlivca, v ňom je spása spoločnosti.”

Dnes smutne hľadíme na “svet, ktorý nie je zničený,” zväčša paganizovaný v princípoch a názoroch a v posledných rokoch sa v jednej krajine dokonca chváli názvom “pohanský.” V lepšom prípade vlády Boha väčšinou ignorujú; a v horšom proti nemu otvorene bojujú, ako sme toho svedkami dnes v Starom i Novom svete. Dokonca aj dobre mienené snahy štátnikov nájsť liek na súčasné neduhy a predovšetkým zabezpečiť svetový mier sa ukazujú ako márne, pretože hoci mier pochádza od Krista a je možný len v Kristovom kráľovstve, jeho meno sa v ich rokovaniach a dokumentoch nikdy nespomína. Kristus sa nedostáva do štátnych škôl a na miesta vyššieho vzdelávania a zdá sa, že dorastajúce generácie sa učia všetko možné, len nie poznávať ho, milovať ho a slúžiť mu. Umenie a literatúra až príliš často odrážajú tie isté tendencie.

A keďže duch zla vládne nevyhnutne všade tam, kde prestal vládnuť duch Kristov, ľudia na verejnosti i v súkromí porušujú morálne zákony Boha a niektoré z najhorších ohavností starovekého pohanstva sa stávajú záležitosťou každodenného života. Okrem toho treba pripomenúť, že moderné pohanstvo je horšie ako pohanstvo starovekého sveta v tom, že prvé vie, čo robí, ako to druhé nevedelo. V bojovnom ateistovi je teraz intenzívna, pozitívna nenávisť voči Ježišovi Kristovi, ktorá sa svojím druhom líši od postoja najzúrivejšieho rímskeho alebo východného prenasledovateľa: “Keby som nebol prišiel a nehovoril k nim… keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nekonal nikto iný, neboli by hrešili; teraz však videli a nenávideli mňa i môjho Otca.” (Ján 15,22.24)

Cirkev sa vždy rovnako prakticky ako nadprirodzene neuspokojuje len s odsudzovaním zla, ba dokonca ani s tým, že proti nemu pôsobí zdravým učením. Chcela by tiež vykonať definitívne zadosťučinenie božskému majestátu, ktorý sa takto popiera a znevažuje; tomu, ktorého kráľovská hodnosť sa znevažuje a uráža. Niečo musia urobiť tí, ktorí do istej miery chápu a milujú, aby odčinili hriechy tých, ktorí ich nechápu.

Aby sme napravili zločin ‘lèse-divinité,’, ktorý popiera Božie’práva nad ľudskou spoločnosťou, ktorej je autorom, musíme vyvýšiť Ježiša Krista ako Kráľa nad všetkými jednotlivcami, rodinami a národmi. Ak sa vyhlási jeho univerzálna kráľovská hodnosť a uzná sa jeho vláda v spoločnosti, napadne sa v koreňoch jedno z hlavných zlomov moderného sveta ­– sekularizácia verejného a súkromného života –. (L’Amour de Dieu et de la Croix de Jesus, Garrigou-Lagrange O.P.)

Teda máme tu osobitnú výzvu Kristovho vikára a ustanovenie sviatku tohto božského kráľovstva.

Na tento účel by nič neposlúžilo lepšie ako ustanovenie osobitného sviatku na počesť Kristovho kráľovstva. Ľudí totiž poučuje o pravdách viery a privádza k tomu, aby si vážili vnútorné radosti náboženstva, oveľa účinnejšie každoročné slávenie našich posvätných tajomstiev než akékoľvek, hoci aj závažné, vyhlásenie učenia Cirkvi. Takéto vyhlásenia sa zvyčajne dostanú len k niekoľkým, a to k tým vzdelanejším z veriacich; sviatky sa dostanú ku všetkým; tie prvé hovoria len raz, tie druhé hovoria každý rok – vlastne navždy.

Učenie Cirkvi’pôsobí predovšetkým na myseľ; jej sviatky zasahujú myseľ i srdce a majú spásonosný účinok na celú prirodzenosť človeka’; Prikázali sme jeho slávenie v nedeľu, aby si nielen duchovní plnili svoju povinnosť slúžením omše a recitovaním ofícia, ale aby aj laici, oslobodení od svojich každodenných úloh, mohli v duchu svätej radosti vydať dostatočné svedectvo o svojej poslušnosti a podriadenosti Kristovi… aby si svoj život usporiadali tak, aby boli dôstojnými, vernými a poslušnými poddanými Božského Kráľa. (Quas Primas)

MASA

INTROIT

Baránok, ktorý bol zabitý, je hoden prijať moc a božstvo a múdrosť a silu a česť; jemu sláva a cisárstvo na veky vekov.

Daj Kráľovi, Bože, svoju spravodlivosť a Kráľovi’Synovi svoj súd. Sláva Otcovi, atď.

KOLEKTÍV

Všemohúci a večný Bože, ktorý si vo svojom milovanom Synovi, Kráľovi celého sveta, chcel všetko obnoviť, milostivo daj, aby sa všetky rody národov, ktoré sú teraz rozdelené ranou hriechu, dostali pod sladké jarmo jeho vlády: Ktorý s Tebou žije a kraľuje.

Pripomíname si nastávajúcu nedeľu.

EPISTOLA

Posolstvo z Listu blahoslaveného apoštola Pavla k Kolosanom 1,12-20

GRADCA

On bude vládnuť od mora po more a od rieky až na koniec zeme. A všetci králi sa mu budú klaňať, všetky národy mu budú slúžiť.

℣. Jeho moc bude večnou mocou, ktorá sa neodníme, a Jeho kráľovstvo bude kráľovstvom, ktoré sa nerozpadne.

V votívnych omšiach po Septuagesime sa namiesto Aleluja a jeho ℣. hovorí:

TRACT

On bude volať ku mne: Ty si môj Otec, môj Boh a opora mojej spásy.

℣. A urobím ho svojím prvorodeným, vysoko nad kráľmi zeme.

℣. A jeho potomstvo urobím trvať naveky a jeho trón ako dni nebies.

V paschálnom čase sa pri vynechaní graduálu hovorí: Aleluja, aleluja. ℣. Potestas ejus, atď, ako vyššie; potom:

Alleluja. ℣. Na svojom odeve a na svojom stehne má napísané: "Vezmite si ho! Kráľ kráľov a Pán pánov. Aleluja.

GOSPEL

Sekvencia svätého evanjelia podľa Ján 18,33-37

OFFERTORY

Popros ma a dám ti národy do dedičstva a končiny zeme do vlastníctva.

ZÁKON

Obetujeme ti, Pane, obeť ľudského zmierenia; daj, prosíme ťa, aby ten, ktorého obetujeme v týchto terajších obetách, sám obdaroval všetky národy darmi jednoty a pokoja, Ježiš Kristus, tvoj Syn, náš Pán:

Pripomíname si nastávajúcu nedeľu.

PREVÁDZKA

Je vhodné a spravodlivé, správne a pre našu spásu, aby sme ti vždy a všade vzdávali vďaky, svätý Pane, Otče všemohúci, večný Bože: ktorý si pomazal olejom radosti svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby bol večným Kňazom a Kráľom vesmíru, aby obetovaním seba samého ako nepoškvrnenej Obete a pokojnej obety na oltári kríža uskutočnil tajomstvá človeka’a aby po podriadení všetkých tvorov svojej vláde predstavil Tvojmu nekonečnému Majestátu večné a všeobecné kráľovstvo; kráľovstvo pravdy a života; kráľovstvo svätosti a milosti; kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. A preto…

Kráľovstvo

Pán bude sedieť ako kráľ naveky, Pán bude požehnávať svoj ľud v pokoji.

POSTCOMMUNION

My, ktorí sme prijali pokrm nesmrteľnosti, prosíme ťa, Pane: aby sme my, ktorí sa chválime svojím bojom pod zástavami Krista, nášho Kráľa, mohli s ním naveky kraľovať v jeho nebeskej hojnosti: Ktorý žije a kraľuje, atď.

Pamätá sa na nastávajúcu nedeľu, ktorej evanjelium sa číta na konci svätej omše.

Druhá nedeľa

Ps. 109, 110, 111, 112, 116

ANT. 1. Bude sa volať Pokojný a jeho trón bude pevne stáť naveky.

ANT. 2. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a všetci králi mu budú slúžiť a poslúchať ho.

ANT. 3. Hľa, človek, Orient je jeho meno; on bude sedieť a vládnuť a bude hovoriť pokoj pohanom.

ANT. 4. Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ, on nás zachráni.

ANT. 5. Hľa, dal som ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až po samý kraj zeme.

Literárna kapitola (Kolosanom 1)

Bratia: Vzdávame vďaky Bohu Otcovi, ktorý nás urobil hodnými účasti na údele svätých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci tmy a previedol nás do kráľovstva Syna svojej lásky.

Hymnus

Vládca všetkého z vysokého trónu nebies’
Ó, Kriste, náš kráľ od počiatku vekov,
Kľačíme pred tebou, Pane, aby sme ťa vlastnili
Tvoju ríšu o’er v srdci človeka.

Kým bandy nehanebných ľudí odmietajú
Úctu, ktorá patrí Kristovi, ich Pánovi,
My ťa vlastníme ako zvrchovaného Pána všetkého.
Kráľ, ktorého uctieva nebo i zem.

Knieža pokoja, ó, Kriste, podmaň si
Tie vzbúrenecké srdcia, svoj pokoj obnov;
Do svojho ovčinca znova veď
Svoje rozptýlené ovce, aby už viac nebloudili.

Pretože to na strome hanby,
Tvoje telo viselo, s rukami rozpaženými,
Kopija odhalila srdce plameňa
Ktoré horelo v tvojom posvätnom boku.

Za to sú tu naše oltáre rozprestreté
S mystickou hostinou chleba a vína,
Stále sa prelieva tvoja vykupiteľská krv
Z toho tvojho boľavého srdca.

Nech sa hlavy národov boja tvojho mena
A šíriť tvoju česť po svojich krajinách,
Náš národ’zákony, naše umenie hlásať
Krásu tvojich spravodlivých príkazov.

Nech králi korunu a žezlo držia
Ako zástavu svojej nadvlády;
A ty všetky krajiny, všetky kmene objímaj
V jedno spravodlivé kráľovstvo lásky.

Jesu, tebe nech je česť vzdaná,
Ktorý vládneš všetkým spravodlivo
S Otcom, Duchom, vždy jedným,
Od veku do veku naveky.
Amen.

℣. Jeho ríša sa bude rozmnožovať.
℟. A nebude konca pokoja.

ANTIFÓN MAGNIFIKÁTU

Na svojom odeve a na svojom bedre má napísané: Kráľ kráľov a Pán pánov. Jemu sláva a cisárstvo na veky vekov.

Pamätá sa na nastávajúcu nedeľu.