DNA-810x500.jpg

Žaketové vakcíny Moderna a Pfizer COVID sú kontaminované fragmentmi plazmidovej DNA: Malone

143
Kultúra smrti

Obe vakcíny Moderna a Pfizer/BioNTech SARS-CoV-2 sú kontaminované fragmentmi plazmidovej DNA, ktoré neboli odstránené počas súčasných výrobných procesov.

Túto dokázanú skutočnosť uznala americká FDA, Health Canada a Európska lieková agentúra. V&nbspďalšom jasnom porušení požiadaviek na&nbspinformovaný súhlas a&nbspoznačenie to nebolo predtým oznámené lekárom,&nbspúradníkom verejného zdravotníctva ani&nbsppacientom.

Okrem toho prítomnosť vysoko aktívnych promótorových/enhancerových sekvencií DNA (a&nbspfragmentov) odvodených od vírusu SV40, ktoré sú prítomné vo&nbspvýrobe spoločnosti Pfizer/BioNTech, nebola oznámená a&nbspdiskutovaná ani s&nbspverejnosťou, ani s&nbspregulačnými orgánmi. To bolo tiež jasne preukázané. Predchádzajúce pokyny FDA týkajúce sa úzko súvisiacej technológie DNA vakcín uvádzali prítomnosť takýchto vysoko aktívnych regulačných sekvencií ako obzvlášť znepokojujúcu z dôvodu potenciálnej inserčnej mutagenézy (integrácie).

Napriek týmto skutočnostiam a v rozpore s federálnym zákonom (21 U.S. Code § 351 – Falšovanie liekov a pomôcok) a zavedenými usmerneniami FDA (CPG Sec. 420.100 Adulteration of Drugs Under Section 501(b) and 501(c) of the Act. *Oprávnenie na priame referenčné zabavenie falšovaných liekov podľa § 501 písm. b)*), v odpovedi na otázky novinárov týkajúce sa tejto problematiky, sa FDA vydal kategorické odmietnutie falšovania a rizika, v ktorom uviedol, že “neboli zistené žiadne obavy o bezpečnosť súvisiace so sekvenciou alebo množstvom zvyškovej DNA.”

Tvrdenie, že FDA je povinná stiahnuť z trhu niektorú z povolených alebo schválených vakcín mRNA COVID-19, je nepravdivé. Pri viac ako miliarde podaných dávok vakcín mRNA neboli zistené žiadne bezpečnostné obavy súvisiace so sekvenciou alebo množstvom zvyškovej DNA. Pokiaľ ide o vakcíny mRNA schválené FDA, dostupné vedecké dôkazy podporujú záver, že sú bezpečné a účinné.

V najlepšom prípade ide o úmyselnú slepotu. Ako sa už predtým podrobne rozoberalo (s recenzovanými odkazmi), takéto krátke fragmenty DNA (vrátane “oligonukleotidov”) sú spojené s vysokým rizikom integrácie, inak známej ako inserčná mutagenéza, čo je dobre charakterizovaná forma genotoxicity.

Ak by tieto “vakcíny” boli preskúmané FDA ako produkty génovej terapie, čo v skutočnosti sú, keďže ide o technológiu génovej terapie používanú na účely vyvolania adaptívnej imunitnej reakcie proti zakódovanému antigénu, pred použitím u ľudí by sa vyžadovali prísne štúdie genotoxicity (vrátane inserčnej mutagenézy). Ak by to boli vakcíny proti DNA a nie vakcíny proti modifikovanej RMK, pred použitím u ľudí by sa tiež vyžadovali prísne štúdie genotoxicity (vrátane inserčnej mutagenézy). Ale zrejme existuje niečo magické na zahrnutí modifikovanej mRNA spolu s fragmentmi DNA do týchto vysoko aktívnych lipidových nanočastíc na dodávanie nukleových kyselín, čo vedie FDA k záveru, že neexistuje žiadne riziko genotoxicity.

Pozoruhodné je, že neexistuje žiadna dokumentácia o štúdiách genotoxicity fragmentov DNA, ktoré by vykonala spoločnosť Pfizer/BioNTech alebo Moderna alebo samotný FDA na posúdenie rizikového profilu týchto vysoko aktívnych nevírusových prípravkov na dodávanie nukleových kyselín, ak sú spolu s modifikovanou mRNA a fragmentmi DNA. Je zrejmé, že vzhľadom na zavedenú vedeckú literatúru a predchádzajúci zavedený regulačný precedens týkajúci sa rizika inzertnej mutagenézy/integrácie DNA vakcín by obozretný a proaktívny regulačný orgán vypracoval údaje na podporu prahovej hodnoty kontaminácie fragmentmi DNA založenej na údajoch. Podľa všetkého však takéto údaje nie sú k dispozícii. Najdokumentovanejšími rizikami spojenými s takouto potenciálnou inzertnou mutagenézou sú rakovina (v prípade kmeňových a somatických buniek, najmä buniek krvotvornej línie) a vrodené chyby. Keďže je známe, že tieto vysoko aktívne modifikované mRNA (plus fragment DNA) lipidové nanočastice prechádzajú cez placentu a lokalizujú sa v tkanive vaječníkov, potenciál vrodených chýb sa zdá byť predmetom osobitného regulačného záujmu a obáv.

ČÍTAJTE: Podporte dr. Marka Trozziho, keďže mu hrozí strata lekárskej licencie

Napriek celosvetovým správam o nezvyčajne agresívnych rakovinách (vysoká miera mitózy a nezvyčajne rýchla klinická progresia) vznikajúcich u pacientov, ktorým sa podávajú tieto výrobky, a napriek zistenej skutočnosti, že systém CDC VAERS nepodporuje zachytávanie dlhodobejších údajov o bezpečnosti týchto výrobkov, FDA naďalej úmyselne ignoruje a popiera tieto riziká. Okrem toho, napriek opakovanej propagandistickej línii "bezpečný a účinný", FDA odmieta tieto subjektívne pojmy kvalifikovať. Čo sa vlastne myslí pod pojmom “bezpečný”? Pre výrobky, ktoré nezabraňujú infekcii, replikácii alebo šíreniu vírusu SARS-CoV-2? A ktoré nezabraňujú závažným klinickým ochoreniam alebo úmrtiam na ochorenie COVID? A pre ktoré je v súčasnosti dominantný cirkulujúci kmeň HV.1 (označenie pango) SARS-CoV-2 takmer úplne odolný voči neutralizácii protilátkami vyvolanými po podaní v súčasnosti schválenej “posilňovacej” vakcíny? Predtým, v súvislosti s ochorením spojeným s určitými kmeňmi SARS-CoV-2, FDA a CDC tvrdili, že predchádzajúce verzie vakcín s modifikovanými fragmentmi mRNA/DNA znižujú riziko závažného ochorenia alebo úmrtia, ale tieto tvrdenia (či už pravdivé alebo umelé) sú teraz irelevantné, pretože tieto “vakcíny” už nie sú k dispozícii a tieto vírusové kmene vymizli. Okrem toho mnohí výskumníci dokázali, že aj v týchto historických prípadoch sa po určitom čase pravdepodobnosť vzniku závažného ochorenia alebo úmrtia u takto zaočkovaných pacientov v porovnaní s nezaočkovanými pacientmi (z ktorých väčšina získala prirodzenú infekciu s následnou silnou a diverzifikovanou imunitou) zvýšila.

Napriek týmto preukázaným skutočnostiam FDA naďalej nahrádza nádej údajmi, úmyselnú ignoranciu starostlivou analýzou rizík a vydáva niečo, čo možno považovať za propagandu týkajúcu sa bezpečnosti aj účinnosti týchto produktov.

Nanešťastie pre FDA výrobca modifikovanej mRNA Moderna jasne uznáva riziká genotoxicity spojené s dodávanou DNA. Vo vydanom patente USA č. US2019/0240317 A1 (pozri obrázok vyššie) s názvom “HPIV3 vakcíny,” spoločnosť Moderna uvádza tento text:

[0012] Vakcinácia deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) je jednou z techník používaných na stimuláciu humorálnej a bunkovej imunitnej odpovede na cudzie antigény, ako sú antigény hMPV a/alebo antigény PIV a/alebo antigény RSV. Priama injekcia geneticky upravenej DNA ( napr. nahej plazmidovej DNA) do živého hostiteľa vedie k tomu, že malý počet jeho buniek priamo produkuje antigén, čo vedie k ochrannej imunologickej reakcii. S touto technikou však prichádzajú potenciálne problémy vrátane možnosti inserčnej mutagenézy, ktorá by mohla viesť k aktivácii onkogénov alebo inhibícii nádorových supresorových génov.

Poznamenajme, že spoločnosť Moderna sa domnieva, že aj “holá” plazmidová DNA (bez pridaných vysoko aktívnych látok vo forme lipidových nanočastíc) predstavuje pre pacientov riziko inserčnej mutagenézy a s tým súvisiace riziko vzniku rakoviny (ergo “aktivácie onkogénov alebo inhibície tumor supresorových génov”). Práve na integračné a genotoxické riziká, na ktoré jsem predtým upozornil. Niet sa čomu čudovať, keďže práve tieto riziká som označil za najpresvedčivejšiu podporu používania mRNA na vakcíny a genetické lieky vo svojich pôvodných patentových oznámeniach a následne vydaných patentoch z konca 80. rokov 20. storočia.

Moderna tieto riziká ďalej rozvádza v súhrnnom vyhlásení k tomuto patentu.

SUMMARY

[0013] V tomto dokumente sú uvedené vakcíny s obsahom ribonukleovej kyseliny (RNA), ktoré vychádzajú z poznatkov, že RNA ( napr. messengerová RNA (mRNA)) môže bezpečne usmerniť bunkový mechanizmus tela’na produkciu takmer akéhokoľvek proteínu, ktorý je predmetom záujmu, od natívnych proteínov až po protilátky a iné úplne nové proteínové konštrukty, ktoré môžu mať terapeutickú aktivitu vo vnútri buniek aj mimo nich. RNA (napr. mRNA) vakcíny podľa tohto zverejnenia sa môžu použiť na vyvolanie vyváženej imunitnej odpovede proti hMPV, PIV, RSV, MeV a/alebo BetaCoV (napr, MERS-CoV, SARS-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-NL, HCoV-NH a/alebo HCoV-HKUl) alebo akejkoľvek kombinácii dvoch alebo viacerých z uvedených vírusov, zahŕňajúcej bunkovú aj humorálnu imunitu, bez rizika možnosti inserčnej mutagenézy, napr. hMPV, PIV, RSV, MeV, BetaCoV (napr, MERSCoV, SARS-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-NL, HCoV-NH a HCoV-HKUl) a ich kombinácie sa tu označujú ako “respiračné vírusy.Pojem “vakcíny proti RNA respiračných vírusov” teda zahŕňa vakcíny proti RNA hMPV, vakcíny proti RNA PIV, vakcíny proti RNA RSV, vakcíny proti RNA MeV, vakcíny proti RNA BetaCoV a akúkoľvek kombináciu dvoch alebo viacerých vakcín proti RNA hMPV, vakcín proti RNA PIV, vakcín proti RNA RSV, vakcín proti RNA MeV a vakcín proti RNA BetaCoV.

Samozrejme, to, čo spoločnosť Moderna v tejto patentovej prihláške neuvádza, je, že sa jej nepodarilo znížiť do praxe výrobu takýchto modifikovaných mRNA vakcín bez kontaminácie DNA, čím sa tieto tvrdenia týkajúce sa tejto špecifickej výhody stávajú do značnej miery irelevantnými.

ČÍTAJTE: Štúdia financovaná FDA zistila, že riziko mozgovej príhody sa zvyšuje o 20 - 35 % u starších ľudí, ktorí dostávajú očkovanie proti COVID aj proti chrípke

Z týchto dokumentov a už citovaných dokumentov je úplne jasné, že verejnosť bola vystavená zvýšenému riziku genotoxicity, inzertnej mutagenézy a rakoviny kontaminujúcimi a/alebo falšujúcimi látkami, ktorých prítomnosť v modifikovaných mRNA vakcínach COVID vyrábaných spoločnosťami Pfizer/BioNTech a Moderna sa teraz zistila a potvrdila. Je tiež jasné, že spoločnosť Moderna si je týchto rizík výslovne vedomá, ale zjavne ich nezverejnila ani o nich nehovorila vo svojich regulačných dokumentoch predložených FDA, Health Canada alebo Európskej liekovej agentúre. Z predchádzajúcej korešpondencie s Európskou agentúrou pre lieky a Health Canada je tiež jasné, že spoločnosť Pfizer/BioNTech prítomnosť a riziká spojené s vysoko aktívnymi regulačnými sekvenciami SV40 adekvátne a transparentne nepredložila a neprediskutovala so žiadnou z týchto troch agentúr.

Na záver je v tejto chvíli tiež jasné, pokiaľ sa nepreukáže opak, že žiaden z týchto regulačných orgánov nezískal údaje z jednej alebo viacerých prísnych, dobre kontrolovaných štúdií, ktorých cieľom bolo riešiť riziká genotoxicity a inzertnej mutagenézy spojené s rôznymi úrovňami kontaminácie/falšovania fragmentov DNA špecifických modifikovaných nevírusových formulácií mRNA vakcín používaných s produktmi Moderna alebo Pfizer/BioNTech COVID “vaccine”. Preto kým nebudú predložené údaje z takýchto dobre kontrolovaných štúdií a nebudú objektívne odborne posúdené, vágne vyhlásenia ako “neboli zistené žiadne obavy o bezpečnosť v súvislosti so sekvenciou alebo množstvom zvyškovej DNA.” presne neodrážajú súčasné poznatky.

Vzhľadom na predchádzajúce výskumné zistenia, ako aj regulačné precedensy, jediným objektívnym záverom, ktorý možno urobiť v súvislosti s takýmito vyhláseniami, je, že funkčne predstavujú skôr propagandu než preukázané vedecké a regulačné fakty.

Publikované so súhlasom Dr. Roberta Malone’s Substračná stránka.