francis-welby-810x500.jpg

Pápež František počas stretnutia s anglikánskymi lídrami naznačil nové "chápanie" pápežstva

56
Neutral
  • Pápež František prijal vedúcich predstaviteľov Anglikánskeho spoločenstva vo Vatikáne.
  • Pápež poukázal na možnosť nového porozumenia v ekumenických vzťahoch a synode o synodalite.
  • Anglikánski primáti sa stretli s pápežom, čo môže viesť k novému chápaniu pápežstva.
  • Synoda o synodalite a práca skupiny ARCIC môžu ovplyvniť chápanie pápežského úradu.

Pápež František vo štvrtok vo Vatikáne prijal vedúcich predstaviteľov Anglikánskeho spoločenstva a počas rozhovoru o “kontroverznej” úlohe pápežstva pápež poukázal na možnosť nového “porozumenia”, ktoré by mohlo byť výsledkom ekumenických vzťahov a synody o synodalite.

Ráno 2. mája sa členovia stretnutia primátov Anglikánskeho spoločenstva’ stretli s pápežom Františkom vo Vatikáne, čo anglikáni označili za “vrchol” svojho päťdňového stretnutia v Ríme. 

Pontifikov príhovor k anglikánom v sebe skrýval revolučnú možnosť: totiž Františkovo rozhodnutie, uskutočnené synodou o synodalite, použiť samotný pápežský úrad ako nástroj ekumenického vyjednávania, a to spôsobom, ktorý by mohol - aspoň na papieri - vyzerať ako podkopanie autority, ktorou pápež disponuje.

Anglikánski primasi v Ríme

Zhromaždenie primátov’ prvýkrát stiahlo anglikánskych predstaviteľov z celého sveta do Ríma. Uskutočnili tam sériu stretnutí, navštívili katolícke svätyne po celom meste a stretli sa aj s pápežom Františkom a kardinálom Mariom Grechom – generálnym sekretárom Synody biskupov. Ich stretnutie na vysokej úrovni malo napomôcť “jednote” medzi rôznymi anglikánskymi orgánmi na celom svete, hoci, ako sa uvádza nižšie, takáto “jednota” je vážnym sporným bodom vzhľadom na nejednotu v anglikánskom orgáne v otázke požehnania osôb rovnakého pohlavia. 

V príhovore k zhromaždeným primátom František poďakoval anglikánskemu arcibiskupovi z Canterbury Justinovi Welbymu za jeho pokračujúcu spoluprácu s pápežom a jeho “bratskú spoluprácu v mene evanjelia.”

“Pán volá každého z nás, aby sme boli budovateľmi jednoty, a aj keď ešte nie sme jedno, naše nedokonalé spoločenstvo nám nesmie brániť kráčať spolu,” uviedol František, pričom zopakoval tézy, ktoré používa na nezriedkavých ekumenických stretnutiach, na ktorých sa zúčastňuje spolu s Welbym. 

František tiež vyzdvihol Medzinárodnú anglikánsko-rímskokatolícku komisiu (ARCIC), ktorá podľa jeho slov – – “vyvinula veľké úsilie na prekonanie rôznych prekážok, ktoré stoja v ceste jednote.”

ČÍTAJ: Rím’chápanie ‘kresťanskej jednoty’od Druhého vatikánskeho koncilu je nesprávne a nebezpečné pre duše

To sa uskutočnilo, povedal František, uznaním, že “už zdieľané spoločenstvo je založené na viere v Boha, nášho Otca, v nášho Pána Ježiša Krista a v Ducha Svätého; na našom spoločnom krste v Kristovi; na zdieľaní Svätého písma, apoštolského’ a nicejského vyznania viery; na chalcedónskej definícii a učení Otcov; na našom spoločnom kresťanskom dedičstve mnohých storočí.”

Pápežstvo: ‘kontroverzná a rozdeľujúca otázka’

Najvýraznejšie v pápežovom prejave vynikol opis jeho vlastného úradu. František pri poďakovaní anglikánskym prímasom za stretnutie v Ríme vyhlásil: “Uvedomujem si, že úloha rímskeho biskupa je medzi kresťanmi stále kontroverznou a rozdeľujúcou otázkou.”

Pokračujúc, František zrejme naznačil, že by sa mohlo vytvoriť nové chápanie pápežského úradu, ktoré by sa ukázalo byť prijateľnejšie pre anglikánov vzhľadom na anglikánsky odpor voči pápežskému primátu. 

Citoval z opisu pápeža Gregora Veľkého ako “služobníka Božích služobníkov a z vlastného vyjadrenia Jána Pavla II v jeho ekumenickej encyklike Ut Unum Sint, v ktorej poľský pápež povedal: “jeho označenie je najlepšou možnou ochranou pred rizikom oddelenia moci (a najmä primátu) od služby. Takéto oddelenie by odporovalo samotnému zmyslu moci podľa evanjelia: ‘Som medzi vami ako ten, kto slúži’.’

Naznačujúc možné zmeny v chápaní pápežského úradu, František uviedol, že “z tohto dôvodu je potrebné viesť ‘trpezlivý a bratský dialóg na túto tému, dialóg, v ktorom, zanechajúc zbytočné spory,’ sa usiluje pochopiť, ako sa môže petrovská služba rozvíjať ako služba lásky pre všetkých.” 

Pochválil prácu skupiny ARCIC a poznamenal, že “v rôznych ekumenických dialógoch o otázke primátu ako ‘daru, o ktorý sa treba deliť, sa dosiahli pozitívne výsledky.’”

Pápež František sa modlí s anglikánskymi predstaviteľmi vo Vatikáne. 2. mája 2024

Synoda o synodalite, ktorá má prepísať pápežstvo?"

Nespokojiac sa s tým, že sa zaviazal k “dialógu” o pápežstve, František vyhlásil, že dúfa, že viacročná Synoda o synodalite povedie k “lepšiemu pochopeniu úlohy rímskeho biskupa.”

Synoda sa má skončiť v októbri tohto roku, pričom na druhom mesačnom stretnutí biskupov, kňazov, laikov a zástupcov ekumenických organizácií sa zúčastnia všetci vatikánski’predstavitelia. Ekumenickí zástupcovia síce nemajú hlasovacie právo, ale zúčastňujú sa na zvyšku mesačných’aktivít. 

V rámci zasadnutia Synody 2023 sa zúčastnil aj anglikánsky prelát a František vyjadril radosť z toho, že očakáva “ďalšiu ekumenickú účasť na zasadnutí, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku.” 

“Modlím sa, aby medzi ovocie synody patrilo lepšie pochopenie úlohy rímskeho biskupa,” povedal. “Súhrnná správa na konci prvého zasadania vyzvala k hlbšiemu štúdiu spojenia medzi synodalitou a primátom na rôznych úrovniach: miestnej, regionálnej a univerzálnej.”

Takisto poukázal na prácu skupiny ARCIC ako na “užitočný zdroj” v želanom novom chápaní pápežstva. 

Samotné katolícko-anglikánske ekumenické pracovné skupiny, ako aj synodu o synodalite vyzdvihli aj samotní anglikánski prímasi počas tlačovej konferencie 2. mája o svojom týždni v Ríme. V odpovedi na otázku tohto korešpondenta’ako by mohlo vyzerať nové chápanie pápežstva v praxi, anglikánska prímaska Kanadskej cirkvi Linda Nichollsová uviedla, že “otázka sa rieši prostredníctvom práce Anglikánskej rímskokatolíckej medzinárodnej komisie.”

“V práci ARCIC 2 sa určite hovorilo o petrovskom úrade v dare autority. Niektorí to prijali a iní nie,” dodala.

Čítajte: Anglican Church of Canada publikuje ‘požehnanie nad procesom prechodu pohlavia’

Nichollsová uviedla, že otázka pápežstva “sa naďalej rieši, čiastočne aj preto, že je’náročné oddeliť prax konkrétnej osoby v sídle rímskeho biskupa od celkovej ikonickej povahy petrovskej služby v rámci celého kresťanského spoločenstva, a to pre jej historický význam.”

Takisto sa pýtala, či “by obnovený petrovský úrad mohol byť niečím, čo by pomohlo spojiť jednotu cirkvi, a myslím tým celú cirkev,” čím myslela katolíkov aj anglikánov.

Táto otázka “je v ekumenických kruhoch stále veľmi živá,” dodala.

Pápežské spojenectvo s anglikánmi 

Anglikáni, najmä tí z Anglikánskej cirkvi, sa v posledných rokoch tešia mimoriadne blízkym vzťahom so Svätou stolicou, čoho dôkazom je najmä blízke priateľstvo medzi Františkom a Justinom Welbym. Medzi nedávne udalosti len za posledných 18 mesiacov patria

František pravidelne poznamenáva, že on a Welby majú podobné povinnosti a skúsenosti, keďže obaja nastúpili do svojich funkcií na jar 2013. 

ČÍTAJTE: Slobodomurársky anglikánsky biskup celebruje ‘omšu’ v pápežskej bazilike s protestantskými duchovnými

Zaiste, čoraz viac sa zdá, že František je jedným z Welby’vernejších stúpencov – do tej miery, že je pripravený nejakým spôsobom manipulovať s chápaním pápežstva, aby dosiahol ďalšiu úniu – zatiaľ čo mnohí v anglikánskom spoločenstve na medzinárodnej úrovni sa anglikánskemu cirkevníkovi obrátili chrbtom.

Pápež František a Justin Welby, 2. máj 2024

V apríli 2023 sa anglikánski biskupi na celom svete vyhlásili svoje spoločenstvo s Anglikánskou cirkvou za “prerušené” kvôli jej’podpore manželstiev” osôb rovnakého pohlavia” a jej oficiálne schválenie liturgického obradu požehnania zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Vyhlásenie vydalo 1 300 delegátov, ktorí podľa odhadov zastupujú 85 % svetových’anglikánov.

Takáto nejednotnosť bola hlavnou črtou tlačovej konferencie z 2. mája, pričom novinári spojení s anglikánskou komunitou naliehali na podrobnosti o tom, koľko primátov sa na protest svedomia odmietlo zúčastniť na zhromaždení. 

Ak sa Welbyho funkčné obdobie canterburského arcibiskupa čoskoro skončí, pápež František sa zrejme chystá pokračovať v potenciálne revolučnom chápaní pápežského úradu prostredníctvom dvojitých prostriedkov ekumenických pracovných skupín a synody o synodalite. 

S už teraz jasným zameraním Synody’na “počúvanie,” než na hierarchické učenie a štruktúru, spolu s novoobjaveným významom, ktorý sa pripisuje hlasom a úlohám laikov v riadení, nie je nepravdepodobné, že zo zasadnutí Synody v októbri 2024 vzíde potenciálna revolúcia v poňatí pápežského úradu.