KBS predložila návrhy do programového vyhlásenia vlády SR

1,566
Kultúra života

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) predložila návrhy do programového vyhlásenia novej vlády Slovenskej republiky. 
 
TK KBS ich prináša v plnom znení. 
 
Návrhy Konferencie biskupov Slovenska do programového vyhlásenia vlády SR 
 
1. Pripraviť Národný plán pre podporu rodiny
 
2. Obmedziť predaj v obchode počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja (nedieľ)
 
3. Pripraviť ústavný zákon o ochrane manželstva
 
4. Zvýšiť podporu rodín s viacerými deťmi, ak rodičia pracujú a ich riadne vychovávajú
 
5. Zabezpečiť rovnoprávne financovanie školských, sociálnych a zdravotníckych zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa
 
6. Opatrenia v sociálnej a zdravotníckej oblasti
 
a) Zaviesť viaczložkové a solidárne financovania, a tým odstrániť diskrimináciu klientov, zabezpečiť spravodlivý a promptný prístup k poskytovaným sociálnym službám. Vytvoriť systém financovania zohľadňujúci štandardy a ekonomicko-oprávnené náklady v súlade so zákonmi.
 
b) Zásadným spôsobom riešiť problémovú situáciu v oblasti opatrovateľskej služby pre seniorov, ponechať seniorov čo najdlhšie v domácom prostredí. Legislatívne doriešiť poskytovanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a ich finančné krytie zo zdravotného poistenia.
 
c) Systémovo vyriešiť nedostatok finančných prostriedkov na zvýšenie platov sestier v zdravotníckych zariadenia a v zariadeniach sociálnych služieb.
 
d) Zabezpečiť legislatívnu ochranu ľudí s nízkymi príjmami a marginalizovaných skupín pred zadlžovaním najmä nebankovými subjektmi, ktoré poskytujú úvery hraničiace s úžerou. 
 
e) Doplniť účelové zariadenia cirkvi a náboženských spoločností medzi oprávnených žiadateľov v grantových výzvach zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež v rámci zákonov o poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády a jednotlivých ministerstiev.
 
7. Zvýšiť minimálnu týždennú hodinovú dotáciu náboženskej výchovy v primárnom (1.-4.) i nižšom sekundárnom (5.-9.) stupni v každom ročníku
 
8. Prispievať na udržiavanie kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Cirkvi
 
KBS vypracovala návrhy po tom, ako sa jej zástupcovia zúčastnili 28. marca na diskusii za okrúhlym stolom s predstaviteľmi víťaznej strany v nedávnych voľbách do Národnej rady SR - stranou Smer-SD. Katolícku cirkev na Slovensku na diskusii zastupoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a podpredseda KBS Mons. Viliam Judák. Predstavitelia cirkví, ako aj zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, samospráv, vedy či školstva mali do desiatich dní predložiť písomne svoje priority tímu, ktorý bude zostavovať program nového kabinetu.