Následky interupcie pre pohlavie dieťaťa: "'zvýšená agresivita, násilie a zločin"

6,726
Kultúra smrti

LONDÝN, Veľká Británia, Utorok, 15 marec 2011 (LifeSiteNews.com) - Analýza interrupcií kvôli pohlaviu dieťaťa v Číne, Indii a Južnej Kórei uskutočnená Dr. Teréziou Heskethovou z Centra pre medzinárodný rozvoj zdravia UCL (University of California) poukazuje na významné spoločenské dopady tejto skutočnosti. Podľa Heskethovej medzi ne patrí zvýšenie násilia a trestnej činnosti v dôsledku 10% - 20% nerovnováhy medzi počtom mužov a žien narodených v týchto krajinách.

 Dr. Heskethová a jej kolegovia výskumníci konštatovali, že v normálnej ľudskej populácii je pomer pohlaví pri narodení (SRB) asi 105 mužov ku 100 ženám. Avšak s príchodom ultrazvukov, ktoré umožňujú interrupciu kvôli pohlaviu dieťaťa, sa pomer pohlaví pri narodení v niektorých mestách v Južnej Kórei vyšplhal na 125 od roku 1992 a na viac ako 130 v niekoľkých čínskych provinciách.

„Vzhľadom na obrovský počet obyvateľov Číny sa tieto pomery sa premietajú do veľmi veľkého prebytočného množstva mužov. V roku 2005 sa odhadovalo, že sa v celej krajine narodilo viac než 1,1 milióna mužov, a že počet mužov vo veku pod 20 rokov prekročil počet žien približne o 32 miliónov, " napísali autori.

V Indii existuje podobná nerovnosť s pomerom pohlaví veľkým až 125 ku 100 v rozsiahlych oblastiach krajiny.

„Rovnaký vzorec vo všetkých týchto troch krajinách je výrazný trend vzťahujúci sa na poradie narodenia a vplyv pohlavia predchádzajúceho dieťaťa," uviedli autori. "Ak je prvé dieťa dievča, páry často použijú interrupciu kvôli pohlaviu dieťaťa, aby si v druhom tehotenstve zaistili chlapca, a to najmä v oblastiach, kde nízka pôrodnosť je štandardom."

Autori citujú rozsiahlu indickú štúdiu, ktorá ukázala, že pre ako druhé narodené deti s predchádzajúcim súrodencom dievčaťom je tento pomer 132 a pre ako tretie narodené s predchádzajúcimi dvoma dievčatami je 139, zatiaľ čo pomery pohlaví sú normálne, ak predchádzajúce dieťa bol chlapec.

„V Číne je táto skutočnosť ešte oveľa dramatickejšia," poznamenali autori, „najmä v oblastiach, kde vidiecka populácia môže mať druhé dieťa až po narodení dievčaťa, ako je to v prípade niektorých centrálnych provincií."

Doktorka Heskethová povedala, že spoločenské dôsledky preferencie chlapcov a následné interrupcie pre pohlavie dieťaťa v prípade dievčat znamenajú, že značné percento mužskej populácie sa nebude môcť oženiť, alebo mať deti pre nedostatok žien.

„94% slobodných ľudí vo veku 28 až 49 v Číne sú muži, 97% z nich nedokončilo strednú školu. Sú obavy, že neschopnosť oženiť sa bude mať za následok psychické problémy a prípadné zvýšenie násilia a trestnej činnosti," zdôraznili autori.

Autori uvažujú o aspektoch prebytku mužov, ktorí nie sú schopní oženiť sa v spoločnostiach, kde sa manželstvo považuje za prakticky univerzálne, a kde sociálne postavenie a prijatie závisí z veľkej časti od manželského stavu a vytvorenia novej rodiny.

„Je veľa predpokladov o vplyve prebytku mužov na týchto ľudí," vysvetlili vedci.“

„Po prvé sa predpokladá, že nedostatok príležitostí splniť tradičné očakávania oženiť sa a mať deti bude mať za následok nízku sebaúctu a zvýšenú náchylnosť na rôzne psychologické problémy. Tiež sa predpokladá, že kombinácia psychologickej zraniteľnosti a sexuálnej frustrácie môže u týchto ľudí viesť k agresii a násiliu. "

„Skúsenosť túto predpoveď potvrdzuje, " uviedli autori. „Z nadnárodných skúseností vyplýva, že drvivá väčšina násilných trestných činov je páchaná mladými, slobodnými mužmi nízkeho postavenia. Pretože im môže chýbať záujem v existujúcom sociálnom poriadku, panuje obava, že sa spoja do skupiny vyvrheľov, začnú sa antisociálne správať a vykonávať organizovanú trestnú činnosť, čo by mohlo ohroziť spoločenskú stabilitu a bezpečnosť. "

Citujúc štúdiu J.D. Tuckera uverejnenú vo vestníku AIDS s názvom „Prebytok mužov, sexuálna práca a šírenie vírusu HIV v Číne", autori poukazujú na expanziu sexuálneho priemyslu a obchodu s ľuďmi ako ďalší dôsledok.

„Zistenie potenciálne katastrofálnych dôsledkov tohto narušenia pomeru pohlavia viedlo vlády, aby prijali opatrenia. Existujú dva zjavné politické prístupy: zakázať výber pohlavia a riešiť základný problém synovskej preferencie, " povedala Dr. Heskethová a dodala, že politici v Číne, Indii a Južnej Kórei podnikli niektoré kroky na riešenie tohto problému, ako je zavedenie zákonov zakazujúcich rozhodovať o pohlaví plodu a interrupcie pre pohlavie dieťaťa. Avšak len v Južnej Kórei boli tieto zákony silno presadzované.

„Je nesmierne náročné úspešne riešiť základné problémy synovskej preferencie a vyžaduje si to mnohostranný prístup," uviedli autori konštatujúc, že "napriek chmúrnym vyhliadkam pre generáciu mužov vstupujúcich do ich reprodukčného obdobia v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí existujú povzbudzujúce znamenia", ako napr. správy o klesajúcej nerovnováhe pomeru pohlaví v niektorých oblastiach z troch skúmaných krajín.

„Avšak v ďalších dvoch desaťročiach tieto vznikajúce poklesy nepreniknú až do reprodukčného veku a pomer pohlaví pri narodení v týchto krajinách zostáva vysoký. Je pravdepodobné, že až o niekoľko desiatok rokov bude pomer pohlaví v krajinách ako India a Čína v norme, "uzavreli autori.

Plné znenie štúdie s názvom „Dôsledky synovskej preferencie a interrupcia kvôli pohlaviu dieťaťa v Číne a ďalších ázijských krajín," bola uverejnená v Žurnáli Kanadskej lekárskej asociácie.

DISKUSIA k článku