tissot-the-communion-of-the-apostles-751x523.jpg

Spovede konvertitu

421
Milko Kostovič
AltKAT

Tento rok vyvolal niekoľko úvah o 500. výročí reformácie. Pre mňa bol rok 2017 tiež v znamení spomínania: je to sedem rokov od môjho návratu ku Katolicizmu. Večerný rozhovor s dominikánskym kňazom sa trochu zvrtol na impulzívny ponor do sviatosti pokánia (od svojich siedmich rokov som sa nespovedal). No ako spomienka na reformáciu bola príčinou sebahodnotenia a smútku, tak rovnaké to bolo aj pri výročí môjho obrátenia. Filozofická novela Loss and Gain (strata a zisk, pozn. prekladateľa) požehnaného kardinála Johna Henryho Newmana, ktorá pojednáva o konverzii študenta Oxfordu na Katolicizmus, opisuje presne to, čo som sám cítil. 

Veľká väčšina katolíckych svedectiev o konverzii sa zameriava na všetko, čo človek získava pri vstupe do Cirkvi založenej Ježišom. To je správne a dobré - Cirkev nie je len niečím, čo On založil pred tisícročiami, je to miesto, kde naďalej sídli. Okrem toho, keďže je skutočne univerzálna, zahŕňa všetko, čo je dobré, pravdivé a krásne. Aj napriek tomu môže byť užitočné pre ďalších potenciálnych konvertitov, ako aj pre tých, ktorí sa s nimi stretnú, opísať, čo sa zároveň stráca. 

Spoločenstvo: Bol som súčasťou malej kresťanskej komunity spolupracujúcej s konzervatívnou Presbyteriánskou cirkvou v Amerike (PCA). Moja PCA kongregácia mala počas každej nedele okolo 150 veriacich. Poznal som prakticky každú rodinu a oni zase mňa. Po kostole sme sa zvykli rozprávať niekoľko hodín. U mnohých som bol doma. Keď rodina privítala do tohto sveta nové dieťa, bolo tak oznámené v kostole a diakoni mali starosti so zabezpečením jedla, aby pomohli rodinám pri prechode. Dve dlhé nedeľné služby, štúdium Biblie a rôzne týždenné / víkendové spoločenské funkcie ... váš život sa dôverne krútil okolo malej skupiny ľudí. To bolo skutočným požehnaním, zahŕňajúcim otvorenosť voči druhým, obetu a hlbokú lásku. Je ťažké skryť svoje chyby a zlyhania v takejto komunite; keď ste milovaní, aj keď sú tieto hriechy známe, evanjelium ožíva.

Naproti tomu, na mojej prvej omši po návrate do Cirkvi tu nebola žiadna pozvánka na sociálnu udalosť po omši. Žiadne oznámenie týkajúce sa skupiny mladých dospelých alebo štúdia Biblie. Nikto vo farnosti nevedel, že som tu prvýkrát. Bol som anonym. Aj keď som pomaly našiel rôzne katolícke sociálne skupiny, nedeľná omša typicky trvala jednu hodinu týždenne sediac osamote, izolovane. Katolícka farnosť, ktorú som navštevoval počas prvých rokov po mojej konverzii bola iba štvrť míle od požiarnej stanice, kde slúžila moja presbyteriánska kongregácia. Izolovaný v mojej novej farnosti, bolo pokušením vrátiť sa späť. 

Spoločná kultúra: Ako reformovaný kresťan som bol súčasťou malého, farského sveta. V USA bolo iba 333 000 ďalších členov denominácie - a vari niekoľko miliónov, ktorí by sa označovali za "reformovaných" alebo "kalvinistov". Paradoxne to malo za následok prehĺbenie väzieb v našom malom kalvínskom "gete." Čítali sme tie isté knihy, spievali sme tie isté hymny a hovorili sme rovnakým jazykom. Delili sme sa aj o spoločné teologické dedičstvo s našimi "svätými", mužmi, ktorých väčšinou okolitý svet nepoznal - J. Gresham Machen, Charles Hodge, B.B. Warfield, Robert Lewis Dabney. Boli sme pyšní na svoju reformovanú kultúru. V skutočnosti sme to potrebovali. Kresťanské spoločenstvo, ktoré vyžaduje málo spoločného kultúrneho bohatstva, aby prežilo.

Keď som opustil presbyteriánstvo, nechal som takmer všetko za sebou. Katolícke farnosti nespievali hymny, ktoré som poznal, nečítali knihy, ktoré ma tak hlboko formovali, a nezaujímali sa, či má môj malý kresťanský svet čo ponúknuť. Aby som bol jasný: vedel som, že väčšina môjho teologického výcviku bola nepresná alebo neúplná a že reformovaní "svätí" zovšedneli v porovnaní so svätosťou alebo žiarivosťou sv. Tomáša Akvinského, sv. Františka Saleského alebo sv. Terézie z Lisieux. 

Ale v mnohých ohľadoch som musel začať odznova, učiť sa spievať Salve Regina v latinčine, rozvíjať poznanie a uznanie pre rôzne kultúrne, liturgické a teologické pramene, ktoré existovali v Cirkvi, a nájsť niečo v Katolicizme, čo by som mohol považovať za vlastné. Po siedmich rokoch mám nepochybne viac hrdosti a lojality ku Katolíckej cirkvi a jej nádherným rôznorodým kultúrnym prejavom, než to bolo v prípade kalvinizmu. Ale musel som sa o to postarať takmer sám. 

Ľudia: Zanechal som za sebou stovku kolegov presbyteriánov, s ktorými som si vybudoval hlboký duchovný vzťah. Niekoľko mesiacov po mojej konverzii mi jedno kalvínske dievča, s ktorým som niekedy randil - a dúfal, že sa oženíme - povedalo, že si ma vezme, ak sa vrátim. Hovorte o duchovnom boji! Povedal som nie (po pár bezsenných nociach!). Mnohé z mojich iných, neromantických vzťahov s bývalými kolegami našťastie pretrvávajú. Tieto priateľstvá sú dnes už bohužiaľ neúplné, sme oddelení neschopnosťou komunikovať prostredníctvom najuniverzálnejších prvkov katolíckeho kresťanstva: Eucharistie a zväzku s apoštolským episkopátom.

Tieto rany sú skutočné a sú dôvodom tohto textu. Čoskoro budeme sláviť Vianoce a už viem, čo je na vrchole môjho zoznamu želaní: zjednotenie všetkých kresťanov, najmä mojich odlúčených kalvínskych bratov. Keď som vstúpil do Katolíckej cirkvi, získal som Krista a všetko, čo milosrdne odkázal svojmu mystickému telu. Napriek tomu som stratil spoločenstvo niektorých z mojich najbližších priateľov, ktorí sa snáď so mnou raz pomodlia v Ríme. 

Ich odlúčenie (a všetkých protestantov) je skutočne stratou a malo by nás všetkých povzbudiť, aby sme im pomohli nájsť nielen skutočné apoštolské dedičstvo, ale aj zdroj a vrchol všetkého, po čom sami túžia: spoločenstvo s Kristom v Eucharistii. Tam môžeme nájsť to, za čo sa On tak úprimne modlil v Jánovi 17: aby sme všetci boli jedno - dobrý dôvod pre nás, aby sme sa modlili počas tohto adventného obdobia.

Casey Chalk