Archbishop Mokrzycki

Biskupi Ukrajiny žiadajú p. Františka aby zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

582
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Rímskokatolícki biskupi na Ukrajine žiadajú pápeža Františka aby "zasvätil" Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, "ako si to želala Preblahoslavená Panna Mária vo Fatime", aby sa ukončil súčasný konflikt. 

Ukrajinskí rímskokatolícki biskupi vydali 2. marca, na Popolcovú stredu, krátky apel, adresovaný priamo p. Františkovi, v ktorom ho vyzývajú, aby zavŕšil zasvätenie Ruska ako si to Panna Mária Fatimská želala. V súvislosti s Ruskou inváziou na Ukrajinu biskupi hovorili o "týchto hodinách nesmiernej bolesti a hroznej skúšky" a vyzývajú k zasväteniu ako k liečivému prostriedku na tento konflikt. Vo vyhlásení sa píše:

 

Svätý Otče!

V týchto hodinách nesmiernej bolesti a hroznej skúšky pre náš národ sa my, biskupi Biskupskej konferencie Ukrajiny spájame v ustavičnej a z hĺbky srdca vychádzajúcej modlitbe, spolu s kňazmi a zasvätenými osobami, ako aj so všetkými ostatnými kresťanmi a naliehavo žiadame Vašu Svätosť, aby našu vlasť a Rusko zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Pokorne prosíme Vašu Svätosť, aby tento akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie urobila verejne, ako to žiadala Preblahoslavená Panna Mária vo Fatime. 

Kiežby Božia Matka, Kráľovná pokoja, vypočula naše modlitby: Regina pacis, ora pro nobis! (Kráľovná pokoja, oroduj za nás!)

 

Katolícki biskupi publikovali aj navrhovaný akt zasvätenia Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu (text v plnom znení nižšie a pdf link tu), ktorý navrhujú, aby sa ľudia modlili v súkromí a po sv. omši. Čoraz viac katolíkov a vysoko postavených prelátov žiadalo v posledných rokoch p. Františka o takéto zasvätenie. V roku 2017, na 100-té výročie Fatimského zjavenia, vyzýval spolu s ostatnými k zasväteniu aj kardinál Raymond Burke. "Dnes opäť počúvame výzvu Panny Márie z Fatimy k zasväteniu Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu v súlade s Jej presnými inštrukciami", povedal v roku 2017 na Rome Life Forum. "Je zrejmé, že zasvätenie (Ruska) sa neudialo podľa želania Panny Márie", dodal v októbri 2017. "S vedomím nevyhnutnosti úplného obrátenia sa z ateistického materializmu a komunizmu ku Kristovi zostáva výzva Panny Márie Fatimskej k zasväteniu Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu, presne podľa Jej inštrukcií, stále naliehavá." Druhý raz poukazoval kardinál na nutnosť zasvätenia v roku 2020 v súvislosti s globálnou krízou, spojenou s pandémiou covid-19: "Zasvätiť Rusko Panne Márii treba dnes naliehavejšie, než kedykoľvek predtým. Keď vidíme, ako zlo ateistického materializmu, ktorý má korene v Rusku, usmerňuje radikálnym spôsobom aj vládu Čínskej ľudovej republiky, uznávame, že obrovské zlo komunizmu musí byť vykorenené prostredníctvom zasvätenia Ruska, ako žiadala Panna Mária."

Panna Mária žiadala zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému Srdcu 13. júla 1917, keď trom deťom povedala o absolútnej nevyhnutnosti zasvätenia Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu:

"Keď uvidíte noc osvetlenú neznámym svetlom, vedzte, že to Boh vám dáva veľké znamenie, že sa chystá potrestať svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Sv. Otca. Aby sa tak nestalo, žiadam zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a na odčinenie hriechov chodiť na sv. prijímanie každú prvú sobotu.

Ak moju žiadosť vypočujete, Rusko sa obráti a bude mier a pokoj. Ak nie, Rusko rozšíri svoje omyly a bludy po celom svete, zapríčiňujúc tak vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí podstúpia mučeníctvo, Sv. Otec bude veľa trpieť, množstvo národov zahynie. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a svet dosiahne vytúžený mier."

 

Pápež Ján Pavol II urobil 25. marca 1984 "zverenie sa - zasvätenie" sveta, vrátane Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu Panne Márii, ale obišiel výslovné spomenutie Ruska, ako žiadala Panna Mária. Nemecký kardinál Paul Josef Cordes v roku 2017 potvrdil, že Ján Pavol II "sa napokon zdržal výslovného spomenutia Ruska, pretože ho o to naliehavo žiadali vatikánski diplomati z dôvodu možných politických konfliktov, ktoré by z toho mohli vzniknúť". Zosnulý páter Gabriele Amorth, hlavný rímsky exorcista, už hovoril o tom, že zasvätenie neprebehlo podľa požiadavky P. Márie, že "toto zvláštne zasvätenie sa ešte neuskutočnilo". Vo svetle krvavého konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, spolu s rastúcimi celosvetovými nepokojmi, LifeSiteNews opäť obnovuje svoju petíciu pápežovi, v ktorej žiada zasvätiť Rusko tak špecificky, ako to žiada Panna Mária. 

 

Text zasvätenia Ukrajiny od katolíckych biskupov Ukrajiny:

"Milovaná Kráľovná a naša Matka, Kráľovná posvätného ruženca, Pomocnica kresťanov, Záchrana ľudského pokolenia, Víťazná Panna, v pokore padáme pred Tebou a prosíme Ťa, aby si predniesla naše úpenlivé modlitby Všemohúcemu Bohu v Najsvätejšej Trojici.

V úplnej dôvere v Teba si vyprosujeme milosrdenstvo a ochranu pre našu vlasť v tomto dramatickom čase vojny. Matka Milosrdenstva, prosíme o to nie pre naše zásluhy, na ktoré sa nemôžeme spoliehať, ale so zreteľom na nekonečnú dobrotu Tvojho Srdca a na spásonosnú Krv Krista, Tvojho Syna. Kiežby utrpenie a nárek o pomoc toľkých ľudí došiel až k Tvojmu sluchu. Zľutuj sa nad zranenými a nad obeťami streľby, nad sirotami a vdovami, nad všetkými, čo boli nútení opustiť svoje domovy a hľadať útočisko na bezpečnejších miestach. Vypros milosrdenstvo všetkým, ktorí položili svoj život pri obrane svojich blížnych a za svoju vlasť.

Ó, Nepoškvrnená Matka, pros Boha o milosť obrátenia najmä Ruska a všetkých tých, čo sú zaslepení nenávisťou alebo túžbou po moci. Vyprosuj nám predovšetkým tie milosti, ktoré dokážu meniť ľudské srdcia okamžite a ktoré nám dožičia tak vytúžený mier! Vypros nám najmä dar duchovného pokoja, aby sa Božie Kráľovstvo mohlo vzmáhať a vzrastať v pokoji a v harmónii. 

Kráľovná pokoja, vyprosuj nám milosť opravdivého zmierenia sa s Bohom a medzi sebou navzájom, aby sme si dokázali všetci spoločne pomáhať a podporovať sa.

Sídlo múdrosti, inšpiruj všetkých vládcov aby sa múdro rozhodovali a posilňuj tých, čo sa usilujú prispieť ku koncu vojny a nastoliť mier a pokoj.

Kráľovná apoštolov, vypros našim duchovným pastierom dar pevnej viery a horlivosť pri vysluhovaní sviatostí, aby sme sa mohli všetci zjednotiť pri Eucharistickom stole a vrúcnej modlitbe. 

Uzdrav chorých, posilňuj zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o chorých a zranených, vypros im duchovnú a fyzickú silu. Buď uzdravením chorých, posilou zomierajúcim a útechou ich milovaným.

Tak ako Cirkev a celé ľudstvo boli zasvätení Srdcu Tvojho Božského Syna, máme aj my v Ňom nádej, že sa stane nevyčerpateľným zdrojom víťazstva a záchrany pre všetkých; preto sa aj my navždy zasväcujeme Tebe a Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, naša Matka a Kráľovná, aby Tvoja láska a starostlivosť zaistila víťazstvo Božieho Kráľovstva a aby sa naša Ukrajina a všetky národy zmierili medzi sebou a s Bohom, ktorý Ťa už oslávil v nebi. Amen!"