prayer-e1696269288292-810x500.jpg

Modlite sa s pro-lifermi uväznenými za ich záchrannú prácu v centre pre neskoré potraty

35
Kultúra života

Nasledujúci text je listom pro-life svedkov a záchrancov Willa Goodmana a Johna Hinshawa, ktorí sú v súčasnosti federálnymi väzňami v mestskej väznici v Alexandrii, štát VA. Povzbudzujú svojich kolegov z radov zástancov života na celom svete, aby sa pripojili k rozpisu modlitieb a čítania Písma, ktorý vypracovali.

Nasledovatelia Ježiša poznajú lepšie ako ostatní silu modlitieb prenasledovaných. Modlitby vychádzajúce z väzenskej cely sa naliehavo dostávajú k uchu Spasiteľa’a On ukázal, že v odpovedi zrýchli svoje tempo. S týmto vedomím my, Will a John, pozdvihujeme ku Kristovi svoj zjednotený hlas a pokorne ho prosíme, aby si nás a našu obeť použil na plnenie svojej vôle vo svete. Konkrétne sa modlíme: “Ó, Pane nad búrkou, v tomto temnom čase Ťa prosíme (ako nášho Božského záchrancu), aby si posvätil obdobie ZACHRANY, v ktorom budú vykúpené snahy v prospech života, zachránené deti, zachránené mamy a zachránené duše hriešnikov. Prosíme ťa, pokryj naše obdobie uväznenia svojou drahocennou Krvou a hojnými milosťami, aby si ukryl deti pred ujmou a zachránil ich rodičov. V Tebe, Pane Ježišu, prosíme. V Teba dôverujeme! Amen.”

Všetkým zástancom života odkazujeme: “Pripravte sa na toto obdobie DELIVERANCIE.” Vyzývame vás, aby ste znovu zdvojnásobili svoje úsilie a využili túto príležitosť na zjednotenie v našej láske k Bohu a k sebe navzájom. Na tento účel vám ponúkame príležitosť - toľko ľudí nám už pomáha a modlí sa za nás - prísť a modliť sa s nami! Kresťania vedia, že múry nás nemôžu oddeliť od Božej’lásky, ani od vzájomnej lásky. Zástancovia života vždy vedeli, že tento boj má duchovný základ - začnime sa vážne modliť a pripravovať. Spoločne odvážne vzývajme Ježiša o čas ZOSLOBENIA!! Spoločne pokorne verme, že On odpovie!

RELATED: Väznený pro-lifer Will Goodman: Odpoveďou na potratový holokaust je Ježišova’ láska na kríži

Podľa nášho presvedčenia sme boli uväznení sčasti preto, aby sme zakryli vraždenie a potratové zločiny Cesara Santangela (pozri #justiceforthefive): VYBRALI SME SI ČAS 17:55 KAŽDÝ DEŇ, KEDY SA K NÁM MÔŽETE PRIPOJIŤ V MODLITBE. ZAVÄZUJEME SA K MODLITBÁM KAŽDÝ DEŇ Z NAŠICH BUNIEK V TOMTO ČASE. PRVÝ DEŇ MESIACA ÚCTY K ŽIVOTU ZAČÍNAME S VÝZVOU ZA ZLOČIN: NEDEĽA 1. OKTÓBRA 2023.

Výber času 17:55 pomôže zakotviť v pamäti #justiceforthefive ako zločin nášho federálneho súdneho systému a s láskou odovzdať týchto 5 obetí a všetky vzácne narodené deti nášmu srdcu a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pozývame vás, aby ste boli kreatívni, možno sa spoločne zhromaždili, možno využili pamätné miesta, možno sa posilnili pôstom a pozvali svoje kostoly a pastorov, aby sa s nami spojili v modlitbe. Prosíme vás, aby ste začali o 17:55 úvodnou modlitbou za DELÍCIA uvedenou na začiatku. Odtiaľ my, Will a John, uvedieme úmysly a modlitby, za ktoré sa budeme v tento deň modliť.

Ako uvidíte, sme si plne vedomí toho, že sa za nás modlí mnoho kresťanov a že sa s nami chcú zjednotiť v modlitbe, preto budeme pre naše modlitby využívať rôzne zdroje. Samozrejme, príležitosť “vziať si päťku za život” sa hodí ku katolíckej modlitbe, ako sú dekády ruženca a škapuliara Božieho milosrdenstva a eucharistická adorácia, ale budeme do nej zapájať aj Sväté písmo, ako sú žalmy, Príslovia, Jób, Múdrosť a evanjeliá, aby sa mohli pripojiť všetky kresťanské hlasy. Ak máte kreatívne nápady na modlitbu a cvičenie, pošlite nám ich a my ich použijeme. Na tejto stránke môžete získať informácie o tom, ako sa s nami spojiť. Cieľom je zjednotiť sa v intenzívnej modlitbe, intenzívnej obete a zúfalej prosbe o VYSVOBODENIE všetkých detí a mamičiek. Nech už za nás smerujete akékoľvek modlitby, prosíme vás, aby ste tento čas nevyužívali. Tento čas je vyhradený na modlitby za DELIVERANCE.  Prosíme, milostivo nás vypočuj, Pane nad búrkou."

Priatelia, rozmarná Božia láska (ako môže tak milovať hriešnikov, ako sme my?) nás viedla k rozmarnej odpovedi  tieto modlitby, a najmä modlitby z Písma, boli vybrané celkom rozmarne  sme otvorení tomu, aby sme sa tu nechali viesť Božím zámerom, a nie hľadali naše obľúbené pasáže. Prosím, modlite sa úryvky z Písma a venujte čas rozjímaniu. Rozhodli sme sa začať Radostnými tajomstvami pre radosť, ktorú pociťujeme.

Prvé dva týždne:

Nedeľa 1. októbra 2023 – Nedeľa úcty k životu – (prvá modlitba) Ježišu, milujem ťa. Moja služba Tebe je z lásky k Tebe. Moja služba Tebe spočíva v láske k mojim nemilovaným blížnym k nenarodeným deťom a ich matkám. (Druhá modlitba) O Pane nad búrkou, v tomto temnom čase Ťa prosíme, aby si posvätil obdobie Vyslobodenia, v ktorom budú snahy za život vykúpené, deti zachránené, mamy ochránené a hriešnici zachránení. Prosíme ťa, pokryj naše obdobie uväznenia svojou drahocennou Krvou a milosťami, aby si ukryl deti pred ujmou a zachránil ich matky. V Tebe, Pane Ježišu, prosíme. V Ježiša dôverujeme. (Prosíme, začnite každý deň týmito dvoma modlitbami)

Prvé desaťročie ruženca – Prvé radostné tajomstvo – Zvestovanie -Spasenie ľudstva, podobne ako dávna Abrahámova zmluva, sa začína dieťaťom v lone matky.

Písmo sväté: Izaiáš 55 – pomodli sa ho celé. Rozjímajte: 55,1; 55,5 a 6; 55,5 – koniec. 55,5 – Voláme predsa národ, ktorý už nepoznáme, národ, ktorý nás nepozná. 55,11 – Božie slovo pre TENTO čas v dejinách je Evanjelium života, ktoré sa žilo skôr, ako ho napísal sv. Napadnutý mocnosťami a ignorovaný jeho Cirkvou, vzbudil zástancov života, aby dosiahol koniec.

Pondelok, 2. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Druhá dekáda ruženca -Druhé radostné tajomstvo – Navštívenie – Prvý skok z radosti pri príchode Spasiteľa je od dieťaťa v lone – ZA dieťa v lone. Prosím, modlite sa celý 52. oddiel Izaiáša. Meditujte: 52,6 – 9 52,11 52,13 –52,8 – My sme jeho strážcovia – spolu’kričme od radosti —52,15 – Takže mnohí, ktorým nebolo povedané, uvidia v čase ZJAVENIA. “Lebo tí, ktorým nebolo povedané, uvidia.”

Utorok 3. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Tretie desaťročie ruženca – Tretie radostné tajomstvo – Narodenie — Prišiel v tom čase – plnosť DELIVERANCIE, v čase zabíjania detí. Modli sa celý Izaiáš 59. Meditujte: 59,1 – 15 59,20-21 59,18 – 59,1-15 – Prečo potrebujeme záchrancu – 59,18 – (On) “bol zhrozený, že niet nikoho, kto by zasiahol. ” Môj Duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst.”

Streda 4. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Štvrté desiatok ruženca – Štvrté radostné tajomstvo – Predstavenie v chráme — Mnohí už odišli, zatiaľ čo tí z nás, ako Simeon a Anna, čakajú na VYSVOJENIE nášho Pána. Prosím, modlite sa Izaiáš 50. Meditujte: 50,4 50,7-8 50,11 — 50,7 – koniec. Áno, nastavme svoje tváre ako kremeň, objavme sa spolu s Bohom ako našou pomocou, zapáľme plamene a roznieťme svetlice. Aby sme mohli v pokoji ležať na mieste múk. VYPROSÍM ich, Pane. “Preto som nastavil svoju tvár ako kremeň.”

Štvrtok 5. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Piate desaťročie ruženca – Piate radostné tajomstvo – Nájdenie v chráme — V ktorom je prvoradé nájdenie Ježiša a dom jeho Otca je miesto, kde hľadáme. Modli sa celý Izaiáš 56. Meditujte: “Radujte sa z Božieho vyslobodenia”a prijmite jeho “meno lepšie ako synovia a dcéry” “dám im vo svojom dome a vo svojich múroch pamiatku a meno lepšie ako synovia a dcéry”…. “Z našej strážnej veže sme pozorovali národ, ktorý sme nemohli zachrániť”. –56,1 – Všetko toto, čo nás obklopuje, Pane, je na čo? Akú veľkú hranicu tu pripravuješ? Má sa zjaviť Tvoja spravodlivosť? Ukáž nám svoju vôľu, keď sa zaväzujeme, že ju splníme. VYPROSI nás, Pane.

Piatok, 6. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Apoštolské vyznanie viery, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Bohu. Pomodlite sa celý Izaiáš 57. Rozjímajte: 57,1-2 57,5-6 57,11-13 57,14-15 57,18-19 –57,5. – Dôvod, prečo voláme po období ZOSLOBENIA: “ponorenie detí do vádí [Iz 57,5]”. Ale pokora skrúšených a zdrvených sŕdc ožije v období DELIVERANCIE. Preto sa modlíme, Pane Ježišu. ”Oživ ducha pokorných.”

Prvá sobota 7. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Apoštolské vyznanie viery, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Bohu. Pomodlite sa celý Izaiáš 53. Meditujte: celý Izaiáš 53, najmä 53,12. — 53,12 – Naozaj môžeme niesť hriechy iných? A prihovárať sa za previnilcov? Zistime to! “Lebo sa vydal na smrť, bol počítaný medzi previnilcov, niesol hriechy mnohých a prihováral sa za previnilcov." ”

Nedeľa 8. októbra 2023 – Prvé desatoro ruženca – Prvé bolestné tajomstvo - agónia v záhrade — O čom môžeme hovoriť, Pane? Nikdy si nebol naším bratom viac, ako keď si stál pred koncom svojho pozemského života. Tvárou v tvár mukám potrebným pre spásu človeka si dal príklad nám, ktorí vidíme, aké nevyhnutné utrpenie sa od nás vyžaduje, ak chceme skutočne zachrániť mamy a deti. Prosím, pomodli sa celý 1. diel Žalmu. Rozjímajte: Lam 1,7 Lam. 1,14 Lam. 1,16 Lam 1,21 — Tu je náš stav – “do zajatia tých, ktorým nemôžeme odolať. Mojím erbom vždy bolo ‘post tenebras spero lucem’.” Pozdvihujeme oči, Pane. “Všetko to vzácne, čo kedysi mala v minulých dňoch, ale keď jej ľud padol do rúk nepriateľa a nemala pomoci.”

Pondelok 9. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Druhé desiatok ruženca – Druhé bolestné tajomstvo – Bičovanie pri stĺpe — Zbabelosť úradníkov je vždy taká a spravodliví musia trpieť za spravodlivosť. Pomodli sa celý 2. nárek. Rozjímajte: Lam. 2,3-4 Lam. 2,7 Lam. 2,10 Lam. 2,11-12; Lam. 2:11. V poznámkach pod čiarou sa uvádza, že citové zrútenie u básnika nastáva, podobne ako v Lam. 1, 16, keď sa rozpráva o trpiacej smrti detí. Za to nás prenasleduje spoločnosť, ktorá pred utrpením detí zatvára oči a odvracia ich. “Pozdvihnite k nemu ruky za životy svojich detí”

Utorok 10. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Tretie desiatok ruženca – Tretie bolestné tajomstvo – Korunovanie tŕním — Ako krutosť a ľudská’záľuba v nej, zvýrazňuje potrebu Vykupiteľa. Obyčajní ľudia, vojaci, vidia Jediného opusteného úradníkmi, ktorí prisahali chrániť nevinných, a tak využívajú povolenie na mučenie a mrzačenie. Pomodlite sa celý 3. diel Žalostných slov. Rozjímajte: Lam. 3,1 Lam. 3,6 Lam. 3,14 Lam. 3,19-21 Lam. 3,22-24 Lam. 3,41 Lam. 3:55; Lam. 3,55 — Post tenebras spero lucem — pro-lifer’motto. Z jamy voláme po období ZOSLOBENIA pre mamičky a deti. “Pán je môj údel, hovorím si, preto v neho budem dúfať.”

Streda, 11. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Štvrté desatoro ruženca – Štvrté bolestné tajomstvo – Vzatie kríža — Od kolísky počúvame o vzatí svojho kríža. Ježiš’ Najväčšia rana bola na ramene, dvíhajúca každý ľudský hriech. My sme si určili svoje miesto vedľa neho ako Cyrenej. Môžeme niesť hriechy iných’? Sme tvojimi nasledovníkmi. Prosím, povedz nám, či sme povolaní niesť hriechy aj hriešnikov. Kríž vystrašenej matky, na ktorú sa tlačí zo všetkých strán, ponesieme. Pomodli sa celý Žalm 4 Rozjímaj: Lam. 4,2 Lam. 4,3 Lam. 4,4 Lam. 4,17 –Lam 4,6-11 Lam. 4,13-16 – Skúšky našich žien, zdokumentované, a našich kňazov necitlivých na utrpenie. “Z našej strážnej veže sme pozorovali národ neschopný spasenia.”

Štvrtok 12. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Piate desatoro ruženca – Piate bolestné tajomstvo – Ukrižovanie až na smrť –Konečné ZOSLOVENIE – Každé koleno sa musí skloniť pred Ježišom, naším Pánom a Spasiteľom! Pomodli sa celý 5. verš Nárekov. Meditujte: Lam. 5,2-3 Lam. 5,11 Lam. 5,19-21 — Pane, my, uväznení, stojíme pred tebou v nemej prosbe za hriechy a zločiny nášho národa. Nevyslovujeme žiadne prosby za náš národ na základe akejkoľvek minulej veľkosti, pretože táto minulosť je udusená krvou 70 miliónov detí. Áno, prosíme o milosť, ale uznávame Tvoju zvrchovanosť nad národmi. Prosíme o VYSVOBODENIE pre matky a deti. “Priveď nás späť k sebe, Pane, aby sme sa mohli vrátiť, obnoviť naše dávne dni.”

Piatok, 13. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Prosím, pomodlite sa evanjelium dňa’– Lukáš 11,15-26— Zatiaľ čo budem vstrebávať obrovskú urážku, že ma skorumpovaný federálny súd považuje za “násilného zločinca”, spomeniem si, že sám Ježiš bol obvinený z toho, že vyháňal démonov pomocou moci diabla’—. Zbav nás zla, Pane. Modli sa Memorare a Magnifikat. Modli sa Izaiáš 38,17-20. Meditujte: Iz 38,1-8 Iz 38,17-20. — Iz 38,19-20 – Vyhlasujem svojim deťom vernosť Pánovu a budeme spievať jeho chválu po všetky dni nášho života. Nech moje deti zažiaria svojou vierou v tvojich očiach. DELIVERANCE.

Sobota, 14. októbra 2023 – Dve úvodné modlitby. Apoštolské vyznanie viery, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Bohu. Modlime sa evanjelium dňa’– Lk 11, 27-28. Rozjímajte: Lukáš 8,19-21 — Zatiaľ čo v odpovedi tejto žene ukazuješ na nebo, zostáva nevypovedané biblické požehnanie každého lona, ktoré zrodilo dieťa, a každej hrude, ktorá dojčila. VYPROSÍM ich, Pane. “Moja matka a bratia sú tí, ktorí počúvajú slovo a konajú podľa neho.”

Odpovedané:Záchrancovia za život okamžite uväznení po verdikte poroty’o vine v procese s DC FACE Act