Untitled-5-810x500.png

Výzva kňazom: Odolajte "požehnaniam" pre homosexuálne "páry", dokonca až po preliatie krvi

0
Kultúra smrti
  • Heterodoxné "požehnanie" homosexuálnych a neregulárnych párov je pohoršujúce.
  • Teologické zásady vyžadujú odmietnutie návrhu Fiducia supplicans.
  • Kňaz by sa dopustil štyroch smrteľných hriechov pri udeľovaní takéhoto "požehnania".
  • Fiducia supplicans navrhuje heterodoxnú a ťažko hriešnu prax, ktorú treba odmietnuť.

Heterodoxné “požehnanie” homosexuálnych “párov” a párov v “neregulárnych situáciách”, ktoré navrhli pápež František a kardinál Fernández vo Ficucia supplicans, je naďalej príčinou vážneho pohoršenia a zmätku medzi kňazmi i veriacimi. 

Mnohí biskupi a významné hlasy v Cirkvi tento návrh odsúdili a odmietli v súlade s rozhodnutím Kongregácie pre náuku viery (CDF) z roku 2021. Na druhej strane silný pro-homosexuálny kontingent biskupov, kardinálov, kňazov a laikov v Cirkvi oslavoval “pokrok” svojej agendy. Tvrdím tu, že keby kňaz udelil takéto “požehnanie”, dopustil by sa hneď štyroch smrteľných hriechov.

Čítajte: Fiducia supplicans je ‘vrcholným dielom’ ‘LGBT loby’ v Cirkvi 

Teologické zásady, ktoré treba mať na pamäti

Na správne posúdenie toho, čo bolo navrhnuté v Fiducia supplicans, treba mať na pamäti niekoľko teologických zásad. Po prvé, všetci členovia Cirkvi sú spoločne viazaní cnosťou viery, a to, čo predtým a bežne učila Cirkev vo veci viery a morálky, zaväzuje rovnako všetkých. Každému priamemu protirečeniu takejto náuky sa majú všetci vyhýbať a odmietnuť ju.

Po druhé, náboženské podriadenie intelektu a vôle výrokom, ktoré nie súex cathedra výroky rímskeho pápeža, je úkonom riadne cnosti zbožnosti. Nie je to úkon bezprostredne cnosti nadprirodzenej teologickej viery, ale odvodenej cnosti, ktorá sa riadi vierou, tak ako úkon poslušnosti voči rehoľnému predstavenému musí byť riadený vyššou cnosťou teologickej viery. Ako taká je cnosť zbožnosti so svojimi úkonmi riadená a ohraničená vyššou cnosťou viery. 

Až nádej a láska sú čo do svojho obsahu riadené vierou. Napríklad nemôžeme dúfať, že zatratení budú spasení, ani milovať hriešnikov láskou lásky, keď sa s nimi tešíme z ich hriechu. Viera nám hovorí, že zatratení nemôžu byť spasení a že hriech je v rozpore s Božou láskou.

Tretia vec je, že pápež môže odporovať viere vo výrokoch, ktoré nie súex cathedra a navrhnúť, navrhnúť alebo dokonca prikázať ťažko hriešny čin. Tvrdiť opak znamená upadnúť do istej verzie herézy ultramontanizmu, t. j. že pápež sa vo svojom učení, konaní alebo príkazoch nemôže nijako mýliť, pokiaľ ide o vieru a morálku. Pápež nie je bezchybný, ani jeho výroky, ktoré nie súex cathedra , nie sú nevyhnutne neomylné. Tie sú neomylné len vtedy, keď navrhujú, uplatňujú alebo potvrdzujú všeobecné a stále učenie Cirkvi, t. j. jej riadne magistérium. 

Ak pápež vysloví definitívne vyhlásenie o viere a mravoch pre celú Cirkev na základe vlastnej autority, t. j. na základe vlastnej autority, je neomylný, ako učiteľ a viditeľná hlava všeobecnej Cirkvi, je to ex cathedra–, aj keď ide o vedľajšiu doktrínu, ako je napríklad učenie o “ženách kňazoch”, a nie o ústrednú dogmu, ako je napríklad Vtelenie alebo reálna prítomnosť Krista v Eucharistii.

Pri výrokoch, ktoré nie súex cathedra, ak pápež navrhne nové učenie alebo prax, ktoré sú v rozpore so všeobecným a stálym učením a praxou Cirkvi vo veci viery alebo morálky, ktorú sú všetci katolíci povinní zachovávať a ktorú možno ľahko poznať, potom sa tomuto učeniu alebo praxi musia všetci veriaci vyhýbať, vyhýbať a odmietnuť ju. 

V tomto prípade cnosť viery, ktorá nahrádza a riadi cnosti zbožnosti a poslušnosti, zakazuje bežné úkony týchto cností, pretože tieto úkony by sa vzťahovali na nevhodný predmet, a preto by boli hriechmi. Ako učí svätý Peter, prvý pápež, inšpirovaný Duchom Svätým: “Lepšie je poslúchať Boha ako ľudí.” Poslušnosť voči ľuďom vo viditeľnej Cirkvi, dokonca aj voči rímskemu pápežovi, je obmedzená a riadi sa tým, čo zjavil sám Boh.

PREČÍTAJ: Kardinál Müller: Fiducia supplicans ‘vedie k heréze,’ katolíci ju nemôžu prijať 

Podstata toho, čo navrhuje Fiducia supplicans: kňazské ‘požehnanie’ pre ‘pár’ v hriešnom sexuálnom vzťahu

Samotná “Fiducia supplicans uvádza univerzálne a stále učenie Cirkvi vo veci “požehnania” pre “páry” v neregulárnych situáciách a homosexuálne “páry.”Toto učenie je predchádzajúcou odpoveďou CDF, zverejnenou v marci 2021: Cirkev nemá moc udeľovať žiadne požehnanie takýmto “párom,” pretože “Boh nemôže žehnať hriech.” Zákaz je univerzálny a vychádza z povahy toho, čo je požehnanie, aj z povahy toho, čo sa žehná. Zakladá sa aj na tom, čo je priamo zjavené vo Svätom písme.

Každé kňazské požehnanie znamená božský súhlas s tým, čo sa žehná. Niekedy požehnanie dokonca znamená cirkevné poverenie, ako keď sú mnísi s požehnaním svojho opáta poslaní založiť nový kláštor. Opat’im požehnaním dáva prvý cirkevný súhlas na budúce založenie. V každom prípade je vždy potrebné , aby to, čo je požehnané, bolo v súlade s Božou vôľou, pretože samotná podstata toho, čo je požehnanie, je. 

Čítajme: Theologian rebukes Vatican News’ defence of Fiducia Supplicans: ‘Neliturgické’požehnania neexistujú 

Toto možno vidieť aj na tom, že každé kňazské požehnanie sa udeľuje na základe kňazského úradu. Vždy sa udeľuje v mene Cirkvi, v mene Ježiša Krista ako Hlavy a Ženícha Cirkvi a v mene Najsvätejšej Trojice. Udelenie “spontánneho” požehnania nemení podstatu toho, čo je kňazské požehnanie. Nie skutočnosť, že sa pri udeľovaní požehnania dodržiava formalizovaný obrad, zásadne spôsobuje, že požehnanie je tým, čím je, alebo že požehnanie je liturgické, ale skutočnosť, že požehnanie je vzývaním Božej”milosti a priazne, ktoré sa udeľuje na základe úradu kňaza ako takého. To spôsobuje, že každé kňazské požehnanie má liturgickú povahu a je znakom Božieho a cirkevného schválenia, v poriadku milosti, toho, čo sa požehnáva. 

Požehnanie nie je len modlitbou za obrátenie hriešnikov. Ani obyčajná modlitba za takéto obrátenie nie je sama osebe požehnaním, ale skôr prosebnou modlitbou, ktorá nevyžaduje kňazský úrad. Skutočnosť, že prvá z nich si vyžaduje kňazský úrad a vychádza z neho, by mala objasniť rozdiel medzi kňazským požehnaním a prosebnou modlitbou za&nbspobrátenie hriešnika.

PREČÍTAJ: Kardinál Burke zahalene odsudzuje požehnanie homosexuálnych ‘párov’ 

Takisto je potrebné jasne pochopiť, čo znamená požehnanie “páru.”To, čo robí z dvoch osôb “pár,” (romanticky alebo sexuálne zaujatý, čo je jasný význam tohto pojmu podľa bežného používania a textu Fiducia supplicans), je sexuálny vzťah, podľa ktorého sú osoby spojené. Tento vzťah je dobrý alebo zlý v závislosti od konania, ktoré je základom v skutočnosti dávajúcim vznik tomuto vzťahu. Ak sú tieto činy hriechmi, vzťah je hriešny. A keďže jednotlivci tvoria “pár”, nakoľko sú v romantickom alebo sexuálnom vzťahu, “požehnať pár” znamená požehnať práve romantický alebo sexuálny vzťah, na základe ktorého tvoria pár. Tomu sa nedá vyhnúť. Žiadne požehnanie páru nie je požehnaním samotných jednotlivcov ako takých a žiadne požehnanie páru nie je ničím iným než požehnaním vzťahu tohto “páru” a konania, ktoré tento vzťah vyvoláva.

PREČÍTAJ: Biskup Schneider: ‘LGBTQ loby,’ svetská moc stojí za dokumentom pápeža Františka’ o homosexuálnom ‘požehnaní’ 

Fiducia supplicans navrhuje heterodoxnú a ťažko hriešnu prax

Fiducia supplicans je v priamom rozpore s viacerými učeniami Cirkvi, ktoré sú súčasťou jej bežného, stáleho a univerzálneho magistéria. Tvrdí, že niektoré požehnania nie sú liturgické, a preto sa nevyžaduje, aby ich predmet bol v súlade so zjavenou Božou’vôľou. Už to samo o sebe dosť prezrádza problematickosť toho, čo sa navrhuje. Nikde vo Svätom písme sa takéto požehnania nenachádzajú. A to jasne ukazuje, že ide o “hriešny vzťah manželského páru”, ktorý je “požehnaný”: práve tento hriešny vzťah a tieto hriešne skutky nie sú v súlade s Božou’vôľou. Práve preto, že objekt, ktorý nie je v súlade s Božou’vôľou, je teraz navrhovaný ako objekt cirkevného’požehnania, je potrebné postaviť novú kategóriu “požehnania”.

Fiducia supplicans ďalej uvádza, že teraz, s novou kategóriou “spontánneho,” “neformálneho,” “neliturgického” požehnania – kategórie predtým úplne neznáme katolíckej teológii, ktorá sa zaoberala otázkou požehnania a nemanželského “párov” od počiatku Cirkvi – teraz s takýmito kategóriami Cirkev môže “požehnávať páry” žijúce v cudzoložstve, smilstve, inceste, polygamii a sodomii.

Nikdy Cirkev neučila, že takéto “páry” môže požehnať kňaz! Nikdy! Už len táto skutočnosť ukazuje, že táto prax je nielen nová, ale aj v rozpore so stálou praxou Cirkvi a doktrinálnym morálnym učením, ktoré je základom tejto všeobecnej praxe a ktoré definitívne vyjadril CDF v marci 2021. To robí navrhovanú prax heterodoxnou a učenie, že ju možno vykonávať, heretickým.

PREČÍTAJTE SI: Kardinál Sarah dôrazne odmieta Fiducia Supplicans, ‘herézu’ požehnania’osobám rovnakého pohlavia‘ 

Ak by kňaz uskutočnil to, čo navrhuje Fiducia Supplicans a tým “požehnal” pár“žijúci v sexuálnom hriechu, ako je cudzoložstvo alebo sodomia, dopustil by sa hneď štyroch smrteľných hriechov. 

Kňazi Ježiša Krista, nikdy, nikdy nedávajte žiadne “požehnanie” žiadnemu “páru” žijúcemu v sexuálnom hriechu! Každé kňazské požehnanie znamená Božie a cirkevné schválenie toho, čo sa požehnáva, a preto si vždy vyžaduje, aby to, čo sa požehnáva, bolo v súlade s Božou’vôľou. A to, čo robí sexuálny pár takým, je ich sexuálny vzťah, takže “požehnať” “pár” znamená “požehnať”, t. j. vyjadriť božské a cirkevné schválenie, vzťahu. Znamená to vzývať Božiu’milosť a ochranu na to, čo je v podstate a objektívne morálne zlé a odporné božskej dobrote.

Čítajme: Morálny teológ: Fiducia Supplicans bola ‘významnou podporou’ agendy LGBT 

Tento deň je skúškou pre každého kňaza

S Fiduciou Supplicans prišiel deň skúšky pre každého biskupa a kňaza na celom svete. Viera musí riadiť odpoveď tých, ktorí chcú zostať verní Kristovi. V deň súdu Kristus, Dobrý pastier a Slnko spravodlivosti, odhalí zákernosť toho, čo sa navrhuje pri udeľovaní “požehnania” hriešnym vzťahom. A každému kňazovi, ktorý sa odváži vzývať Kristovo’sväté meno nad “pármi” spojenými v sexuálnom hriechu, On, Spravodlivý Sudca, povie: “Odíďte odo mňa, nepoznám vás”

Čítajte: Pápež František, kardinál Fernández zradil Krista schválením homosexuálneho ‘požehnania’: Kňazi Ježiša Krista, pozor na tých, ktorí odmietajú rozpoznať vlkov v ovčom’rúchu. Vy viete, čo je to viera. Poznáte stále a všeobecné učenie a prax Cirkvi’a. Podľa toho budete súdení. Ňou sa musí riadiť každý biskup, kňaz i laik. A toto všeobecné učenie a prax prikazuje, aby sa táto nová prax a učenie, ktoré je jej základom, jednoznačne a rozhodne odmietli. Cirkev nemá žiadnu moc udeliť akékoľvek požehnanie párom, ktoré nie sú zosobášené, ktoré spolu žijú v sexuálnom&nbsphriechu, pretože Boh nemôže požehnať hriech. Toto učenie je pevné a všeobecné. Neexistujú žiadne výnimky.

Nie je ďaleko deň, keď nová a heterodoxná prax navrhovaná v Fiducia supplicans bude výslovne odsúdená, zavrhnutá, a anathemizovaná budúcim rímskym pápežom v ex cathedra rozhodnutí. The sensus fidelium  už teraz približuje tento deň. 

Už len pre túto záležitosť musíme byť ochotní preliať svoju krv. 

RELEVANTNÉ

Chicagský kňaz ‘požehnal’ lesby ako ‘svätých manželov’ v rúhavom obrade, cituje pápež František 

Kardinál Fernández obhajuje Fiducia Supplicans, hovorí, že pápež František ‘rozšíril naše chápanie’