Zákon zakazujúci zmenu pohlavia navrhnutý v Litve

1,479
Kultúra života

VILNIUS, Ut 22. marec 2011 (LifeSiteNews.com) - Litovský parlament navrhuje zmeny Občianskeho zákonníka krajiny s cieľom zakázať chirurgickú zmenu pohlavia.

 

Návrh zákona bol navrhnutý v Seimas (Litovský parlament) dňa 8. marca poslancom Antanasom Matulasom, predsedom Výboru pre zdravotníctvo. Lekárom a chirurgom by zakázal vykonávanie operácií takzvaného "spätného prevodu pohlavia", aby "bol štát chránený pred akýmikoľvek predbežnými podmienkami, ktoré vytvárajú dôvody pre vznik nárokov proti Litve na Európskom súde pre ľudské práva."

 

V roku 2007 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že Litva porušila právo žalobcu podľa práva EÚ na operáciu zmeny pohlavia, pretože krajina nemala žiadne právne predpisy upravujúce postup a podmienky takejto operácie. Avšak Občiansky zákonník stanovoval, že sa slobodný dospelý je oprávnený podstúpiť chirurgický "spätný prevod pohlavia", ak to je medicínsky možné.

 

V tomto prípade Súd pre ľudské práva nariadil, že Litva musí prijať právne predpisy upravujúce túto procedúru, aby dosiahla súlad s Európskym dohovorom o ľudských právach.

 

Návrh novely navrhuje, aby existujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka boli zrušené a nahradené ustanoveniami, ktoré objasňujú, že operačné zmeny pohlavia sú v Litve zakázané. Novela tiež navrhuje, aby občianske položky registra týkajúce sa osôb, ktoré prešli procesom zmeny pohlavia v zahraničí bolo možné meniť len rozhodnutím súdu.

 

Litva je poprednou európskou krajinou uskutočňujúcou vykonávacie predpisy, ktoré chránia rodinu, prirodzené manželstvo a deti svojich občanov od škodlivejších účinkov sexuálnej revolúcie.

 

V roku 2009 Seimas schválil zákon na ochranu maloletých pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý vstúpil do platnosti v marci 2010.

 

Tento zákon zakazuje šírenie informácií prístupných na verejnom fóre mládeži do 18 rokov s negatívnym vplyvom na mentálny, intelektuálny a mravný vývoj detí a mládeže. Konkrétne toto opatrenie zakazuje „zobrazovanie fyzického alebo psychického násilia, mŕtveho alebo zmrzačeného tela, [a] podávanie informácie, ktorá vyvoláva strach alebo hrôzu, alebo podporuje sebapoškodzovanie alebo samovraždu.“ Takisto zakazuje jednotlivcom a organizáciám "povzbudzovanie sexuálneho zneužívania mladistvých, sexuálne vzťahy medzi maloletými a iné sexuálne vzťahy.“

 

„Takisto zakazuje šírenie informácií, ktoré „očierňujú rodinné hodnoty“  alebo „podporujú koncept manželstva a rodiny iný ako je stanovený v Ústave a Občianskom zákonníku Litovskej republiky.“

 

Vzhľadom k tomu, že Občianské právo Litvy definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, táto právna úprava tiež zakazuje propagovať „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia na verejných miestach prístupných mládeži.

 

DISKUSIA k článku