Biskup Athanasius Schneider - Je povinnosťou katolíka vzdorovať heretickým pápežom

26.10.2022VAT
953

(0:00:12)  V súčasnosti sme svedkami narastajúceho počtu katolíckych biskupov,
(0:00:16)  väčšinou zo západu, ktorí dávajú najavo svoje pohŕdanie a znechutenie
(0:00:22)  nad synodálnym procesom, ktoré sa prejavuje najrôznejšími spôsobmi.
(0:00:26)  Nedávno sa na EWTN objavil biskup Athanasius Schneider,
(0:00:29)  o čom som vás pred pár dňami informoval,
(0:00:31)  ktorý nadviazal na slová kardinála Gerharda Müllera,
(0:00:35)  ktorý tiež vystúpil v EWTN, čo rozpútalo búrlivú výmenu názorov,
(0:00:39)  a to vrátane Vatikánu, ktorý EWTN v podstate vyhlásil za schizmatickú organizáciu.
(0:00:45)  Obaja títo biskupi povedali, že synodálny proces,
(0:00:49)  ktorý sa najmarkantnejšie prejavuje v Nemecku, Belgicku,
(0:00:54)  a niektorých ďalších miestach, sa rovná odmietnutiu katolíckej viery.
(0:00:58)  Organizovanému kroku zmeniť Cirkev,
(0:01:00)  alebo ako to nazval kardinál Müller, nepriateľským prevzatím moci.
(0:01:05)  Dnes mám pre vás čosi zaujímavé.
(0:01:09)  Biskup Athanasius Schneider na webovej stránke lifesitenews
(0:01:13)  zverejnil list, ktorý adresoval širokej verejnosti.
(0:01:16)  Prečítam vám ho v plnom znení.
(0:01:18)  Biskup Schneider nám v ňom hovorí, že nemáme žiadnu povinnosť
(0:01:22)  počúvať heretických biskupov, alebo dokonca aj pápeža,
(0:01:25)  ak sa snažia zničiť poklad viery.
(0:01:28)  Pre tých z vás, ktorí zastávate názor, že Františka musíme počúvať,
(0:01:31)  a všetko ostatné, tak mierne povedané, Schneider s tým nesúhlasí.
(0:01:36)  Viem, že niektorí z vás máte pochybnosti ohľadom Schneidera,
(0:01:39)  keďže hovorí čo hovorí, a potom slúži omšu s Františkom,
(0:01:43)  hoci ak mám byť presný, to sa nestalo.
(0:01:45)  Stalo sa to, že keď slúžil omšu so svojim biskupom,
(0:01:48)  bol na nej aj František, aspoň takto to je na papieri.
(0:01:52)  No napriek tomu mnohí z vás sa pýtate,
(0:01:55)  ako môže v podstate slúžiť omšu s Františkom,
(0:01:58)  a pritom hovoriť čo hovorí.
(0:02:00)  Na to sa už budete musieť opýtať samotného biskupa.
(0:02:03)  Táto jeho rada pramení z najhlbšej cirkevnej teológie,
(0:02:07)  miestami je trochu náročný na pochopenie,
(0:02:10)  ale podľa mňa nebudete mať ťažkosti pochopiť, čo hovorí.
(0:02:13)  Nemáme povinnosť týchto ľudí počúvať.
(0:02:15)  Vracia sa nielen k sv. Tomášovi Akvinskému,
(0:02:17)  sv. Augustínovi, a áno, dokonca aj k sv. Pavlovi karhajúcemu sv. Petra.
(0:02:22)  Zaujíma ma, čo si o tom myslíte, takže bez ďalších okolkov...
(0:02:28)  Biskup Athanasius Schneider - Ako správne chápať poslušnosť pápežovi
(0:02:34)  Svätá Cirkev je v prvom rade a najhlbšom vnútri Božou inštitúciou,
(0:02:38)  a je tajomstvom vo svojom nadprirodzenom význame.
(0:02:41)  Po druhé má aj ľudskú a viditeľnú realitu,
(0:02:44)  viditeľných členov a hierarchiu (pápež, biskup, kňaz).
(0:02:48)  Keď Matka Cirkev prežíva jednu z najväčších kríz svojich dejín,
(0:02:53)  ako je to v súčasnosti, keď ju kríza v desivej miere zasiahla
(0:02:58)  na všetkých úrovniach jej života, Božia Prozreteľnosť nás povoláva,
(0:03:02)  aby sme milovali našu Matku Cirkev, ktorá je predovšetkým ponižovaná a zosmiešňovaná
(0:03:06)  nie svojimi nepriateľmi, ale zvnútra svojimi pastiermi.
(0:03:10)  Sme povolaní pomáhať našej Matke Cirkvi, každý tam, kde je,
(0:03:13)  ku skutočnej obnove prostredníctvom osobnej oddanosti
(0:03:17)  nemennej integrite katolíckej viery,
(0:03:19)  osobnej oddanosti nemennej kráse a posvätnosti jej liturgie,
(0:03:23)  liturgie všetkých vekov, osobného intenzívneho duchovného života
(0:03:27)  v zjednotení s Kristom, a prostredníctvom skutkov lásky a dobročinnosti.
(0:03:30)  Tajomstvo Cirkvi prevyšuje pápeža alebo biskupa.
(0:03:34)  Niekedy pápeži a biskupi Cirkvi uškodili, ale zároveň Boh použil iné nástroje,
(0:03:40)  často prostých veriacich, jednoduchých kňazov alebo niekoľkých biskupov,
(0:03:44)  aby obnovil svätosť viery a život v Cirkvi.
(0:03:47)  Vernosť Cirkvi neznamená poslúchať všetky slová a skutky pápeža alebo biskupa,
(0:03:53)  pretože pápež alebo biskup sa nestotožňujú s celou Cirkvou.
(0:03:57)  A ak pápež alebo biskup podporuje konanie,
(0:04:00)  ktoré narúša integritu viery a liturgie,
(0:04:02)  potom človek nie je v žiadnom prípade povinný ho vnútorne nasledovať,
(0:04:06)  pretože sme povinný nasledovať vieru a normy Cirkvi všetkých vekov,
(0:04:10)  apoštolov a svätých.
(0:04:12)  Katolícka cirkev je jediná Cirkev, ktorú založil Kristus,
(0:04:16)  a výslovnou Božou vôľou je, aby všetci ľudia stali členmi jeho jedinej Cirkvi,
(0:04:20)  členmi Kristovho mystického tela.
(0:04:22)  Cirkev nie je súkromným majetkom pápeža, práve naopak,
(0:04:26)  on je len vikárom, Kristovým služobníkom.
(0:04:28)  A preto je pre človeka nemožné, aby sa stal plnohodnotným katolíkom,
(0:04:32)  keď bude odkázaný na správanie sa konkrétneho pápeža.
(0:04:34)  Pápeža treba určite poslúchnuť, keď nám neomylne predkladá Kristovu pravdu,
(0:04:39)  keď hovorí ex cathedra, čo je veľmi zriedkavé.
(0:04:42)  Pápeža musíme poslúchať, keď nám prikazuje dodržiavať Božie zákony a prikázania,
(0:04:47)  a keď robí administratívne a jurisdikčné rozhodnutia (menovania, odpustky atď.).
(0:04:53)  Ak je však pápež zdrojom zmätku a nejasností ohľadom celistvosti katolíckej viery a posvätnej liturgie,
(0:05:00)  potom ho nemožno poslúchať a treba poslúchať Cirkev všetkých vekov a pápežov,
(0:05:05)  ktorí viac ako dve tisícročia jasne učili všetky katolícke pravdy a vykladali ich rovnako.
(0:05:11)  A tieto katolícke pravdy nachádzame vyjadrené v Katechizme.
(0:05:14)  Treba sa riadiť Katechizmom a liturgiou všetkých vekov,
(0:05:18)  ktorými sa riadili svätí a naši predkovia.
(0:05:20)  Spolu s ďalšími úvahami uvádzame v nasledujúcich riadkoch krátke zhrnutie
(0:05:24)  majstrovskej prednášky profesora Roberta de Matteiho
(0:05:27)  „Poslušnosť a odpor v dejinách Cirkvi“,
(0:05:30)  ktorá odznela na Rímskom fóre života 18. mája 2018.
(0:05:34)  Je to falošná poslušnosť, keď niekto zbožšťuje ľudí,
(0:05:39)  ktorí predstavujú autoritu v Cirkvi (pápeža alebo biskupa),
(0:05:41)  a keď taký človek počúva príkazy a súhlasi s tvrdeniami svojich predstavených,
(0:05:46)  ktoré evidentne poškodzujú a oslabujú jednoznačnosť a celistvosť katolíckej viery.
(0:05:50)  Poslušnosť má základ, účel, podmienky a hranice.
(0:05:55)  Len Boh nemá hranice: Je nesmierny, nekonečný, večný.
(0:06:00)  Každé stvorenie je obmedzené, a toto obmedzenie určuje jeho podstatu.
(0:06:04)  Preto na zemi neexistuje ani neobmedzená autorita, ani neobmedzená poslušnosť.
(0:06:09)  Autorita je odtiaľ potiaľ, a poslušnosť je tiež odtiaľ potiaľ.
(0:06:14)  Uvedomovanie si týchto hraníc vedie k dokonalosti v uplatňovaní autority,
(0:06:18)  a k dokonalosti vo vykonávaní poslušnosti.
(0:06:21)  Neprekročiteľnou hranicou autority je rešpektovanie božského zákona
(0:06:25)  celistvosti a jasnosti katolíckej viery,
(0:06:28)  a rešpektovanie tohto božského zákona celistvosti a jasnosti katolíckej viery
(0:06:32)  je tiež neprekročiteľnou hranicou poslušnosti.
(0:06:35)  Svätý Tomáš Akvinský kladie otázku:
(0:06:38)  „Sú poddaní povinní vo všetkom poslúchať svojich predstavených?“
(0:06:41)  Jeho odpoveď je záporná.
(0:06:43)  Vysvetľuje, že sú dva dôvody, prečo poddaného neviaže povinnosť
(0:06:47)  poslúchať svojho predstaveného vo všetkých veciach.
(0:06:50)  Po prvé kvôli príkazu od vyššej autority,
(0:06:52)  keďže hierarchiu autorít treba rešpektovať.
(0:06:56)  Po druhé ak predstavený prikazuje poddanému robiť nezákonné veci,
(0:06:59)  napríklad keď deti nie sú povinné poslúchať svojich rodičov vo veci uzavretia manželstva,
(0:07:05)  zachovania panenstva a podobných záležitostiach.
(0:07:07)  Svätý Tomáš na záver hovorí: „Človek je Bohu absolútne podriadený vo všetkých veciach,
(0:07:14)  vnútorných i vonkajších, preto je povinný počúvať Boha vo všetkom.
(0:07:17)  Poddaní však nie sú povinní počúvať svojich predstavených vo všetkom,
(0:07:21)  ale len v určitých veciach.
(0:07:23)  Preto možno rozlišovať tri druhy poslušnosti:
(0:07:26)  „Prvý, ktorý je dostatočný na spásu, poslúcha len v povinných veciach.
(0:07:30)  Druhý, keďže je dokonalý, poslúcha vo všetkých zákonných veciach.
(0:07:34)  A tretí, ktorý je neusporiadaný, poslúcha aj v nezákonných veciach.“
(0:07:38)  Poslušnosť nie je slepá alebo bezpodmienečná, ale má svoje hranice.
(0:07:41)  V prípade smrteľného, alebo iného hriechu máme nielen právo,
(0:07:45)  ale aj povinnosť neposlúchať.
(0:07:47)  Platí to aj v prípade, že sa prikazuje urobiť niečo,
(0:07:50)  čo poškodzuje celistvosť katolíckej viery alebo posvätnosť liturgie.
(0:07:55)  Dejiny sú svedkom toho, že biskup, biskupská konferencia,
(0:07:58)  koncil, ba dokonca aj pápež vyslovili bludy vo svojom neomylnom Magistériu.
(0:08:03)  Čo majú za takýchto okolností robiť veriaci?
(0:08:06)  Svätý Tomáš Akvinský vo svojich rôznych dielach učí,
(0:08:09)  že v prípade ohrozenia viery je dovolené, dokonca správne,
(0:08:13)  verejne sa vzoprieť pápežskému rozhodnutiu, ako to urobil svätý Pavol svätému Petrovi,
(0:08:17)  prvému pápežovi.
(0:08:18)  Naozaj, „svätý Pavol, ktorý bol svätému Petrovi podriadený,
(0:08:22)  ho verejne pokarhal, pretože hrozilo bezprostredné riziko škandálu vo veci viery.
(0:08:27)  A svätý Augustín to komentoval takto:
(0:08:30)  „Aj svätý Peter dal príklad, aby tí, ktorí vládli, ale občas zišli zo správnej cesty,
(0:08:36)  neodmietali ako nevhodné napomenutie, aj keď pochádza od ich poddaných.“
(0:08:41)  Odpor svätého Pavla sa prejavil vo verejnom napomenutí svätého Petra, prvého pápeža.
(0:08:47)  Svätý Tomáš vo svojej Summe venuje bratskému napomínaniu celú otázku.
(0:08:51)  Aj poddaní môžu bratsky napomenúť svojich predstavených,
(0:08:55)  a laici prelátov.
(0:08:58)  „Keďže však cnostný skutok treba mierniť náležitými okolnosťami,
(0:09:02)  vyplýva z toho, že keď poddaný opravuje svojho predstaveného,
(0:09:06)  má to robiť vhodným spôsobom, nie drzo a tvrdo, ale mierne a s úctou.“
(0:09:12)  V prípade ohrozenia viery sú poddaní povinní pokarhať svojich prelátov,
(0:09:17)  vrátane pápeža, a to aj verejne: „Preto Pavol, ktorý bol v skutočnosti Petrov podriadený,
(0:09:22)  ho pre nebezpečenstvo pohoršenia vo viere verejne pokarhal.“
(0:09:25)  Osoba a úrad pápeža má svoj význam len v tom,
(0:09:29)  že je Kristovým zástupcom, nástrojom, a nie cieľom,
(0:09:32)  a v takomto význame ho musíme chápať,
(0:09:34)  nechceme obrátiť naruby vzťah medzi prostriedkom a cieľom.
(0:09:40)  Je dôležité zdôrazniť to v čase, keď najmä medzi najoddanejšími katolíkmi
(0:09:45)  panuje v tomto ohľade veľký zmätok.
(0:09:48)  A tiež aj to, že poslušnosť pápežovi alebo biskupovi je prostriedok, nie cieľ.
(0:09:53)  Rímsky pápež má plnú a bezprostrednú moc nad všetkými veriacimi,
(0:09:57)  a na zemi niet autority, ktorá by mu bola nadradená,
(0:10:00)  ale nemôže ani chybnými, ani dvojzmyselnými výrokmi meniť
(0:10:04)  a oslabovať celistvosť katolíckej viery, božskú konštitúciu Cirkvi,
(0:10:08)  alebo stálu tradíciu posvätnosti a obetného charakteru liturgie svätej omše.
(0:10:13)  Ak k tomu dôjde, existuje legitímna možnosť a povinnosť biskupov,
(0:10:18)  ba dokonca aj veriacich laikov, nielen predkladať súkromné a verejné výzvy a návrhy
(0:10:23)  nápravy doktríny, ale aj konať „neposlušne“ voči pápežskému nariadeniu,
(0:10:28)  ktoré mení alebo oslabuje celistvosť viery,
(0:10:31)  božskú konštitúciu Cirkvi a liturgie.
(0:10:33)  Ide o veľmi zriedkavú, ale možnú okolnosť, ktorá neporušuje,
(0:10:38)  ale potvrdzuje pravidlo oddanosti a poslušnosti voči pápežovi,
(0:10:41)  ktorého povolaním je upevňovať vieru svojich bratov.
(0:10:45)  Takéto modlitby, výzvy, návrhy doktrinálnych opráv,
(0:10:48)  a tzv. „neposlušnosť“ sú naopak prejavom lásky k najvyššiemu pontifikovi,
(0:10:54)  aby mu pomohli odvrátiť sa od nebezpečného správania,
(0:10:57)  ktorým je zanedbávanie jeho prvoradej povinnosti
(0:10:59)  jednoznačne a rázne utvrdzovať vo viere celú Cirkev.
(0:11:03)  Pripomeňme si tiež učenie Prvého vatikánskeho koncilu:
(0:11:07)  „Duch Svätý bol prisľúbený Petrovým nástupcom nie preto,
(0:11:12)  aby jeho zjavením mohli zverejniť nejaké nové učenie,
(0:11:15)  ale aby s jeho pomocou nábožne strážili a verne vysvetľovali zjavenie,
(0:11:20)  alebo poklad viery odovzdaný apoštolmi.“
(0:11:23)  Prvý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia Pastor aeternus.
(0:11:27)  V posledných storočiach prevláda v živote Cirkvi právny pozitivizmus
(0:11:32)  spojený s istým druhom papolatrie.
(0:11:34)  Cieľom takéhoto postoja je zredukovať vonkajšie príkazy predstaveného a zákon
(0:11:38)  na obyčajný nástroj v rukách tých, ktorí majú moc,
(0:11:41)  pričom sa zabúda na metafyzický a morálny základ samotného zákona.
(0:11:45)  Z tohto legalistického hľadiska, ktorý teraz preniká do Cirkvi,
(0:11:48)  je vždy spravodlivé to, čo vyhlasuje autorita.
(0:11:52)  Tradičné duchovné traktáty nás učia, ako poslúchať Cirkev a pápeža alebo biskupa.
(0:11:57)  Tie však odkazujú na časy normality, keď pápež a biskupi statočne a jednoznačne
(0:12:03)  bránili a chránili integritu viery a liturgie.
(0:12:06)  Teraz však očividne žijeme vo výnimočnom čase globálnej krízy viery
(0:12:11)  na všetkých úrovniach Cirkvi.
(0:12:12)  Veriaci katolík musí uznať najvyššiu autoritu pápeža a jeho univerzálnu vládu.
(0:12:18)  Vieme však, že pápež môže svoju autoritu pri jej uplatňovaní zneužiť
(0:12:22)  na zjavnú škodu katolíckej viery a posvätnosti liturgie svätej omše,
(0:12:28)  ako sa to v minulosti už bohužiaľ stalo.
(0:12:31)  Chceme poslúchať pápeža, všetkých pápežov, vrátane súčasného pápeža,
(0:12:34)  ale ak v učení niektorého pápeža nájdeme zjavný rozpor,
(0:12:38)  náš úsudok sa má podľa pravidla riadiť dvojtisícročnou tradíciou Cirkvi,
(0:12:42)  t.j. konštantným učením pápežov počas tisícročí a storočí.
(0:12:47)  Podľa otca Enrica Zoffoliho najhoršie cirkevné zlo nepochádza zo zloby sveta,
(0:12:52)  zasahovania alebo prenasledovania laikov inými náboženstvami,
(0:12:55)  ale predovšetkým z ľudských prvkov, ktoré tvoria Mystické Telo:
(0:12:59)  z laikov a kléru.
(0:13:00)  „Je to disharmónia spôsobená nepodriadením sa laikov dielu kléru,
(0:13:07)  a duchovenstva Kristovej vôli.“
(0:13:09)  Autorite pápeža alebo biskupa, ktorá prekračuje hranice božského zákona
(0:13:14)  celistvosti a jasnosti katolíckej viery, treba klásť rozhodný odpor,
(0:13:18)  ktorý sa môže stať verejným.
(0:13:20)  Toto je hrdinstvo našej doby, najvážnejšia cesta k svätosti v súčasnosti.
(0:13:24)  Stať sa svätým znamená plniť Božiu vôľu;
(0:13:26)  plniť Božiu vôľu znamená poslúchať jeho zákon vždy,
(0:13:29)  najmä vtedy, keď je to ťažké alebo keď nás to stavia do konfliktu s ľuďmi,
(0:13:34)  ktorí, hoci ako legitímni predstavitelia jeho autority na zemi (pápež, biskup),
(0:13:39)  žiaľ, šíria bludy alebo oslabujú celistvosť a jasnosť katolíckej viery.
(0:13:44)  Takéto chvíle sú v cirkevných dejinách veľmi zriedkavé, no predsa k nim došlo,
(0:13:49)  ako je to na pohľad jasné všetkým, aj v súčasnosti.
(0:13:52)  Mnohí v priebehu dejín preukázali hrdinské správanie,
(0:13:57)  keď sa vzopreli nespravodlivým zákonom politickej moci.
(0:14:00)  Ešte väčšie je však hrdinstvo tých, ktorí sa vzopreli
(0:14:03)  vnucovaniu doktrín od cirkevnej autority,
(0:14:06)  ktoré sa odkláňajú od konštantnej Tradície viery a liturgie Cirkvi.
(0:14:10)  Synovský, zbožný a úctivý odpor nevedie k odchodu z Cirkvi,
(0:14:15)  ale znásobuje lásku k Cirkvi, k Bohu, k jeho Pravde,
(0:14:18)  pretože Boh je základom každej autority a každého úkonu poslušnosti.
(0:14:22)  Z lásky k úradu pápeža, z úcty k Apoštolskému stolcu
(0:14:26)  a k osobe rímskeho pápeža sa niektorí svätci,
(0:14:29)  napríklad svätá Brigita Švédska a svätá Katarína Sienská,
(0:14:32)  neštítili napomínať pápežov, niekedy aj trochu ostrejšími slovami,
(0:14:37)  ako to môžeme vidieť, keď svätá Brigita adresuje nasledujúce Pánove slová
(0:14:40)  pápežovi Gregorovi XI: „Začni s reformou Cirkvi, ktorú som vlastnou krvou vykúpil,
(0:14:47)  aby sa zreformovala, a duchovne sa vrátila do pôvodného stavu svätosti.
(0:14:52)  Ak moju vôľu neuposlúchneš, buď si na sto percent istý,
(0:14:55)  že ťa pred celým mojim nebeským súdom odsúdim rovnakým rozsudkom
(0:14:58)  a duchovnou spravodlivosťou, akou sa odsudzuje a trestá svetský prelát,
(0:15:04)  ktorý má byť zbavený svojej hodnosti.
(0:15:06)  Je mu verejne odňatý jeho posvätný, pontifikálny odev, je porazený a prekliaty.
(0:15:11)  Toto ti urobím. Vyženiem ťa z nebeskej slávy.
(0:15:15)  Avšak Gregor, syn môj, znova ťa napomínam, aby si sa ku mne s pokorou obrátil.
(0:15:20)  Počúvni moju radu.“
(0:15:22)  Svätá Katarína Sienská, učiteľka Cirkvi, adresovala pápežovi Gregorovi XI.
(0:15:27)  nasledujúce ostré napomenutie, v ktorom ho žiadala o ráznu reformu Cirkvi,
(0:15:30)  a ak ju neurobí, nech sa vzdá úradu pápeža:
(0:15:33)  „Najsvätejší a najsladší otče, tvoja úbohá nehodná dcéra Katarína v Kristovi, sladkom Ježišovi,
(0:15:39)  sa ti odporúča v jeho predrahej krvi.
(0:15:42)  Božská Pravda si žiada, aby si vykonal spravodlivosť na veľkom množstve neprávostí,
(0:15:46)  ktorých sa dopúšťajú tí, čo sa kŕmia a pasú v záhrade svätej Cirkvi.
(0:15:50)  Keďže ti zveril moc, a ty si ju prevzal, mal by si svoju cnosť a moc využiť,
(0:15:55)  a ak to nechceš urobiť, bolo by pre teba lepšie rezignovať.
(0:15:59)  Pre Boha by to bola väčšia česť a prospelo by to tvojej duši.“
(0:16:02)  Keď tí s autoritou v Cirkvi (pápež, biskupi),
(0:16:06)  ako je to aj v súčasnosti, neplnia verne svoju povinnosť
(0:16:11)  zachovávať a brániť celistvosť a jasnosť katolíckej viery a liturgie,
(0:16:14)  Boh povoláva podriadených, často malých a prostých ľudí v Cirkvi,
(0:16:18)  aby kompenzovali nedostatky predstavených prostredníctvom apelov,
(0:16:22)  návrhov na nápravu, a tým najmocnejším prostriedkom,
(0:16:25)  zástupnými obetami a modlitbami.
(0:16:28)  Počas hlbokej krízy v Cirkvi v 15. storočí,
(0:16:30)  keď vysoký klérus často dával zlý príklad a vážne zlyhal
(0:16:34)  vo svojich pastoračných povinnostiach, bol kardinál Mikuláš z Kusy (1401-1464)
(0:16:38)  hlboko dojatý snom, v ktorom mu bola ukázaná duchovná realita
(0:16:42)  moci sebaobetovania, modlitby a zástupnej obety.
(0:16:45)  Vo sne videl nasledujúcu scénu: Viac ako tisíc mníšok sa modlilo v malom kostolíku.
(0:16:50)  Nekľačali, ale stáli. Stáli s otorenou náručou, dlane smerovali nahor v geste obety.
(0:16:56)  V rukách štíhlej, mladej, takmer detskej mníšky videl Mikuláš pápeža.
(0:17:01)  Bolo vidieť, aké ťažké je pre ňu toto bremeno,
(0:17:03)  ale jej tvár žiarila radosťou.
(0:17:06)  Tento postoj by sme mali napodobňovať.
(0:17:09)  Podpísaný biskup Athanasius Schneider.
(0:17:13)  25. októbra 2022
(0:17:16)  To bol najnovší list biskupa Athanasiusa Schneidera,
(0:17:19)  ktorý včera uverejnili Lifesite News.
(0:17:22)  Odkaz naň nájdete v mojich poznámkach na stránke returntotradition.org.
(0:17:25)  Napíšte názov tohto podcastu s bodka org na konci.
(0:17:28)  Jednoducho choďte na webovú stránku,
(0:17:31)  nájdite si tam príspevok s názvom dnešného videa, s dnešným dátumom,
(0:17:34)  a tam nájdete odkaz.
(0:17:36)  Zaujíma ma, čo si o tom myslíte.
(0:17:38)  Každý z vás, kto sa nevie rozhodnúť,
(0:17:40)  či prestane počúvať svojho biskupa, ktorý pretláča tieto nezmysly,
(0:17:43)  dajte vedieť, či vám nejak pomohol,
(0:17:45)  alebo dúfate v konkrétnejšie veci.
(0:17:47)  Dúfam, že ľudia, ako aj niektorí z jeho bratov biskupov si tento list prečítajú,
(0:17:52)  a pochopia, že neposlušnosť pre biskupa znamená čosi úplne iné,
(0:17:56)  ako neposlušnosť pre mňa a vás, typických laikov.
(0:17:59)  Biskup má väčšie právomoci niečo urobiť pri kladení odporu pápežovi,
(0:18:05)  alebo v tomto prípade mužovi, ktorého svet považuje za pápeža.
(0:18:09)  Zaujíma ma to, tak mi napíšte v komentároch váš názor,
(0:18:12)  a nezabudnite toto video zdieľať na sociálnych sieťach,
(0:18:15)  naozaj mi tým pomôžete, označte, že sa vám video páčilo a prihláste sa na odber,
(0:18:18)  ak ste to doteraz neurobili, tiež mi tým veľmi pomôžete.
(0:18:19)  A ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:18:21)  Som Anthony Stein, Ave Maria.
(0:18:23)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka